Bröstcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården baserad på nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • C50.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel
  D05.9 Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel
  D48.6 Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel
  Z85.3 Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Bevakning av mammografi och cytologisvar

Mammografienhet

 • Bilddiagnostik och samordning av vidare utredning vid standardiserat vårdförlopp

Bröstmottagning

 • Misstänkt cancer vid mammografi – vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserat vårdförloppet gäller för bröstcancer.

Epidemiologi

 • Bröstcancer är den vanligaste maligna tumören hos kvinnor
 • I Sverige får fler än var tionde kvinna diagnosen under sitt liv
 • År 2017 rapporterades 10 359 bröstcancerdiagnoser
 • Incidensen ökar mest i åldrarna 50–69 år

Prognos

 • Överlevnaden blir allt bättre
 • 5-årsöverlevnaden är cirka 90 % och 10-årsöverlevnaden är drygt 80 %

Riskfaktorer

 • Kvinnligt kön
 • Hög ålder
 • Mutationer i BrCa1 och BrCa2 ökar risken kraftigt
 • Reproduktiva faktorer (föda få barn, hög ålder vid första barnets födelse, sen menopaus)
 • Hormonsubstitution i klimakteriet (HRT)
 • Övervikt (ökad risk för postmenopausal bröstcancer)
 • Alkohol
 • Hög brösttäthet och tidigare bröstsjukdomar 
 • Amning och fysisk aktivitet ger ett viss skydd

Symtom som ger välgrundad misstanke

 • Malignitetssuspekt knöl* i bröstet
 • Malignitetssuspekt knöl* i armhålan hos kvinnor
 • Ändrad kontur på bröstet
 • Nytillkommet indragen bröstvårta
 • Rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • Blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • Ensidigt eksem på bröstvårtan
 • Sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • Nytillkommen apelsinskalsliknande hud

* En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt.

Andra symtom

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med godartade knölar, hormonella förändringar i brösten eller ömhet i bröstmuskulaturen framför allt hos premenopausala kvinnor.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Hereditet för tumörsjukdomar och riskfaktorer
 • Menstruationsstatus, paritet och amning
 • Tidigare sjukdomar (särskilt bröst- eller äggstockscancer)
 • Läkemedel (särskilt hormonbehandling)

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lokalstatus bröst
 • Palpation av lymfkörtlar

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • minst ett symtom som ger välgrundad misstanke
 • bilddiagnostiskt fynd talande för bröstcancer. 

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

Vid andra symtom bör patienten remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, dock inte inom ramen för SVF.

Differentialdiagnoser

 • Fibroadenom
 • Cysta
 • Mjölkretention
 • Mastit
 • Lipom
 • Fettnekros

Rutin vid SVF-remiss

 • Mammografiremiss – skicka omgående till mammografienhet
 • Cytologiremiss – skicka omgående till mammografienhet som samordnar undersökningarna
 • Märk remisserna "SVF bröstcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • OBS – primärvården ansvarar för remissvar enligt nedan

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet, till exempel känt mutationsbäraskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Remissvar på mammografi och cytologi

 • Misstänkt cancer på mammografi – mammografienheten överför patienten till bröstmottagning
 • Benignt fynd på mammografi – primärvården bevakar cytologisvar
 • Benignt fynd på cytologi – primärvården informerar patienten om svar på cytologi och mammografi
 • Misstänkt cancer/oklart fynd på cytologi – primärvården informerar patienten och skickar ny remiss till bröstmottagning

Fibroadenom

Vid fibroadenom > 30 mm skickas remiss till bröstmottagning för ställningstagande till excision. Subjektiva besvär eller patientens ålder innebär ingen indikation för kirurgi. Vid eventuell tillväxt av fibroadenom remitteras för ultraljud och punktion.

Kontakt vid SVF

 • Helsingborg 042-406 24 82, fax: 042-406 80 77 (Unilabs), 042-406 31 34 (rådgivning för remittent)
 • Kristianstad 042-406 24 82 (Unilabs), 0725-99 77 63
 • Landskrona 042-406 24 82, fax: 042-406 80 77 (Unilabs), 042- 406 31 34 (rådgivning för remittent: Koordinatorsfunktion Kirurgi Helsingborg)
 • Malmö–Lund 042-406 24 82, fax: 042-406 80 77 (Unilabs), 040-33 31 19 (endast vid rådgivning för remittent)
 • Trelleborg 042-406 24 82, fax: 042-406 80 77 (Unilabs), 040-33 31 19 (rådgivning för remittent koordinatorsfunktion Kirurgi Sus)
 • Ystad 042-406 24 82 (Unilabs), 0725-99 77 63 (rådgivning för remittent: Koordinatorsfunktion Kirurgi Bröstmottagningen Kristianstad)

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserat vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177.se

Bröstcancer, 1177.se

Standardiserade vårdförlopp bröstcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram bröstcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2023-08-24
Giltigt till: 2026-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.