Bröstcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C50- Bröstcancer).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Bröstcancer

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Bevakning av mammografi och cytologisvar

Mammografienhet

 • Bilddiagnostik och samordning av vidare utredning vid standardiserat vårdförlopp

Bröstmottagning

 • Misstänkt cancer vid mammografi – vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Riktlinje och standardiserat vårdförlopp gäller vuxna patienter.

Epidemiologi

Mer än 1 av 10 kvinnor i Sverige drabbas av bröstcancer under sitt liv. Prognosen är god, 5-årsöverlevnaden är cirka 90 % och 10-årsöverlevnad drygt 80 %.

Socialstyrelsen rekommenderar mammografiscreening för kvinnor mellan 40–74 år. Via screening hittas cirka 50 % av all bröstcancer idag.

Riskfaktorer

 • Miljöfaktorer (kvinnligt kön, hög ålder, från Europa/USA)
 • Mutationer i BrCa1 och BrCa2 ökar risken kraftigt
 • Reproduktiva faktorer (föda få barn, hög ålder vid första barnets födelse, sen menopaus)
 • Hormonsubstitution i klimakteriet (HRT)
 • Övervikt (ökad risk för postmenopausal bröstcancer)
 • Alkohol
 • Hög brösttäthet och tidigare bröstsjukdomar 

Symtom som ger välgrundad misstanke

 • Malignitetssuspekt knöl i bröstet*
 • Malignitetssuspekt knöl i armhåla hos kvinnor*
 • Ändrad kontur på bröstet
 • Nytillkommet indragen bröstvårta
 • Rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • Blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • Ensidigt eksem på bröstvårta
 • Sårbildning på bröstvårta eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • Nytillkommen apelsinskalsliknande hud

*En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt.

Andra symtom

Smärta eller ömhet kan förekomma vid cancer i sällsynta fall, men är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i bröst eller ömhet i bröstmuskulatur.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Eventuell infektion
 • Amning
 • Tidigare sjukdomar (särskilt bröst- eller äggstockscancer)
 • Riskfaktorer och hereditet för tumörsjukdom

Status

 • Bröstpalpation
 • Lymfkörtlar – vid förstorade körtlar undersöks eventuell annan orsak (sår, genomgången operation, infektion, vaccination)

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • minst ett symtom som ger välgrundad misstanke
 • bilddiagnostiskt fynd talande för bröstcancer.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

Vid andra symtom bör utredning med mammografi/ultraljud och eventuellt cytologi övervägas (men ej inom SVF).

Differentialdiagnoser

 • Fibroadenom – symtomatisk, rund, fast, välavgränsad, fritt förskjutbar benign tumör
 • Fibroadenos – benignt tillstånd med fast och knölig körtelvävnad, ofta cykliskt varierande smärta
 • Cysta – välavgränsad, oöm, fluktuerande benign knuta, upp till flera cm stor
 • Mjölkgångspapillom – blodig/serös sekretion, oftast inget palpationsfynd, brukar opereras
 • Mjölkretention – ömma och sprängande bröst hos ammande kvinnor utan tecken på infektion
 • Mastit – rodnad/svullnad/ömhet och infektion med feber/frossa, ibland abscess och lymfadenopati i axillerna, oftast hos ammande/rökande kvinnor
 • Lipom – mjuk benign tumör
 • Fettnekros – hård knuta som kan uppstå efter tidigare kirurgi 

Rutin vid SVF-remiss

 • Mammografiremiss – skicka omgående till mammografienhet
 • Cytologiremiss – skicka omgående till mammografienhet som samordnar undersökningarna
 • Märk remisserna "SVF bröstcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • OBS – primärvården ansvarar för remissvar enligt nedan

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som ligger till grund för remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet, särskilt känt mutationsbärarskap eller bröst-/äggstockscancer hos nära släkting
 • Tidigare sjukdomar (särskilt bröst-/äggstockscancer) och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Remissvar på mammografi och cytologi

 • Misstänkt cancer på mammografi – mammografienheten överför patienten till bröstmottagning
 • Benignt fynd på mammografi – primärvården bevakar cytologisvar
 • Benignt fynd på cytologi – primärvården informerar patienten om svar på cytologi och mammografi
 • Misstänkt cancer/oklart fynd på cytologi – primärvården informerar patienten och skickar ny remiss till bröstmottagning

Kontakt vid SVF 

 • Skånes sjukhus nordost: 0725-99 77 63
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 24 82, Fax: 042-406 37 60 (Unilabs), 042-406 31 34 (rådgivning för remittent)
 • Skånes universitetssjukvård: Lund 046-17 11 77, Malmö 040-33 31 19, Landskrona 042-406 24 82, Fax: 042-406 37 60 (Unilabs)

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Bröstcancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp bröstcancer, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram bröstcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-01-02
Giltigt till: 2022-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter