Gonorré

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • A54.0 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar
  A54.3 Gonokockinfektion i ögat
  A54.5 Gonokockfaryngit
  A54.6 Gonokockinfektion i anus och rektum
  A54.9 Gonokockinfektion, ospecificerad

Primärvård

 • Bedömning och provtagning hos patient som söker primärvård

Specialiserad vård

 • Bedömning och provtagning hos patient som söker specialistmottagning
 • Behandling och uppföljning av patient med bekräftad gonorré 

Gonorré räknas som en sexuellt överförd sjukdom (STI) och klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Epidemiologi

 • 2019 konstaterades drygt 3000 fall i Sverige.
 • Incidensen ökar hos både män och kvinnor.

Etiologi

 • Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae.
 • Idag smittas de flesta i Sverige.
 • Gonorré kan smitta spädbarn i samband med vaginal förlossning och ge konjunktivit, keratit eller pneumoni.
 • Inkubationstiden är vanligen 2–5 dagar, men kan vara 1–14 dagar.

Samsjuklighet

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt. Bakteriell vaginos kan vara tecken på samtidig infektion med sexuellt överförbar sjukdom.

Symtom

 • Ofta symtomfri framför allt vid infektion i svalg eller rektum
 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina, ändtarm eller svalg
 • Flytning – tjock, vit- eller gulaktig, från vagina, urinrör eller rektum
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta
 • Konjunktivit eller i sällsynta fall keratit

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Misstänkt smittotillfälle
 • Förekomst av oral- och analsex för eventuell kompletterande provtagning
 • Tidigare sexuellt överförbara sjukdomar

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • rodnat svalg, eventuellt med beläggning
 • flytning ur uretra, cervix eller anus
 • kontaktblödning eller ruckömhet över cervix.

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • Feber, allmänpåverkan
 • Buksmärtor uni-, eller bilateralt
 • Smärta eller svullnad i bitestikel eller testikel

Handläggning vid utredning

 • Provta vid symtom eller tidigast 1 vecka efter misstänkt smittotillfälle.
 • Vidare utredning med odling och resistensbestämning ska alltid göras via specialiserad vård.
 • Överväg provtagning för annan STI.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.
 • Om symtom kvarstår men klamydia/gonorré-prov är negativt bör prov tas för Mycoplasma genitalium.

Laboratorieprover

 • Provta med DNA-test efter sexualanamnes eller symtom: svalg, urin, vagina/cervix, rektum.
 • Kontrollera även klamydia-DNA om utförande laboratorium inte automatiskt analyserar detta.
 • Kontrollera provtagningsrutiner, då det är vanligt med fel vid provtagningen.

Klamydia analyseras automatiskt vid provtagning för gonorré.

Patienter som påvisat klamydia eller gonorré via hemtest genom 1177.se eller nättest som analyseras av Dynamic code kan kontakta vården för fortsatt hjälp (ytterligare provtagning behövs inte).

Differentialdiagnoser

 • Klamydia
 • Mycoplasma genitalium
 • Bakteriell vaginos
 • Cystit
 • Ospecifik uretrit – till exempel HSV eller HPV infektion

Handläggning vid behandling

 • Ombesörj SmiNet-anmälan.
 • Ge information om förhållningsregler.
 • Remittera till specialiserad vård för smittspårning, behandling och uppföljning.

Informera patienten om:

 • diagnos
 • att patienten har informationsplikt gentemot sexuell partner samt är skyldig att minimera risk för smittspridning
 • att smittspårning, behandling och uppföljning sker inom specialiserad vård
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Förebyggande åtgärder

För att skydda mot smitta bör kondom eller slicklapp användas under hela samlaget.

Remissindikation

 • Vid gonorré, skicka remiss till STI-mottagning (framgår av provsvaret från Labmedicin Skåne) för behandling, smittspårning och uppföljning.

Remissinnehåll

 • Kontaktuppgifter till patienten
 • Datum för provtagning och datum då patienten meddelats resultatet
 • Om smittskyddsanmälan är utförd
 • Att kontaktspårning önskas
 • Uppåtstigande infektioner kan leda till infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Hematogen spridning kan ge dissiminerad gonokockinfektion men är väldigt sällsynt.
 • Immunologiska komplikationer kan i enstaka fall förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.

Publicerat: 2021-01-26
Giltigt till: 2023-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.