Gonorré

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • A54.0 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar
  A54.3 Gonokockinfektion i ögat
  A54.5 Gonokockfaryngit
  A54.6 Gonokockinfektion i anus och rektum
  A54.9 Gonokockinfektion, ospecificerad

Primärvård

 • Bedömning och provtagning hos patient som söker primärvård.

Specialiserad vård

 • Bedömning och provtagning hos patient som söker specialistmottagning.
 • Behandling, smittspårning och uppföljning av patient med bekräftad gonorré.

Gonorré är en sexuellt överförbar infektion (STI). Den lyder under smittskyddslagen och är därigenom anmälnings- och smittspårningspliktig.

Epidemiologi

Gonorré är vanligt och i Sverige är inhemsk smitta vanligast. Incidensen har ökat i flera år, men minskade tillfälligt under covid-pandemin. År 2022 anmäldes 3 355 fall i Sverige.

Etiologi

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae.

Samsjuklighet

En patient kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt. Erbjud provtagning för annan STI utifrån sexualanamnes och symtombild.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden varierar från några dagar till någon vecka.

Symtom

Infektionen kan vara symtomfri, särskilt hos kvinnor samt vid smitta i svalg och rektum. Symtomen beror på lokalisationen av infektionen:

 • Sveda eller obehag vid miktion.
 • Purulent flytning från vagina, urinrör eller rektum.
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta.
 • Konjunktivit hos vuxna och i ovanliga fall hos nyfödda. I sällsynta fall keratit.
 • Faryngitsymtom kan förekomma, men är ovanligt.

Anamnes

 • Aktuella symtom.
 • Sexualanamnes.
 • Sexualpartner.
 • Tidigare sexuellt överförbara infektioner.

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • flytning från uretra, vagina eller anus
 • kontaktblödning eller ruckömhet över cervix.

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • feber, allmänpåverkan
 • buksmärtor uni- eller bilateralt
 • smärta eller svullnad av bitestikel eller testikel.

Handläggning vid utredning

 • Anamnes, inklusive sexualanamnes.
 • Provtagning vid symtom eller tidigast en vecka efter misstänkt smittillfälle. Var frikostig med upprepad provtagning om kort tid gått från smittillfälle.
 • Svar på gonorré och klamydia erhålls från samma prov.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagning.
 • För vidare utredning med odling och resistensbestämning samt behandling – remittera till mottagning med inriktning på STI.
 • Om symtom kvarstår men klamydia-/gonorré-prov är negativt bör prov tas för Mycoplasma genitalium.

Laboratorieprover

 • DNA-test – kvinnor: vagina, män: urinprov. Provtagning från rektum och svalg görs efter bedömning och sexualanamnes (tas som rutin hos män som har sex med män).
 • Följ laboratoriets provtagningsanvisningar.

Patienter som påvisat klamydia eller gonorré via hemtest genom 1177.se eller nättest som analyseras av Dynamic code kan kontakta vården för fortsatt hjälp (ytterligare provtagning behövs inte).

Differentialdiagnoser

 • Klamydia.
 • Mycoplasma genitalium.

Handläggning vid behandling

Ge inte behandling mot gonorré i primärvård. Remittera till specialistvård vid påvisad gonorré för kompletterande odling och resistensbestämning, behandling, uppföljning och smittspårning. Gör klinisk smittskyddsanmälan (SmiNet) och skriv i anmälan till vilken specialistmottagning patienten remitterats. Specialistmottagningen gör sen en kompletterande smittskyddsanmälan.

SmiNet – elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar (folkhalsomyndigheten.se)

Informera patienten om:

 • diagnosen
 • att smittspårning, behandling och uppföljning sker inom specialiserad vård
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri
 • att patienten har informationsplikt gentemot sexualpartner samt är skyldig att använda skydd vid sex
 • ge information och förhållningsregler muntligt och skriftligt, använd gärna smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Remissindikation

 • Vid gonorré, skicka remiss till STI-mottagning (framgår av provsvaret från Labmedicin Skåne) för behandling, smittspårning och uppföljning.

Remissinnehåll

 • Kontaktuppgifter till patienten.
 • Datum för provtagning och datum då patienten meddelats resultatet.
 • Om smittskyddsanmälan är utförd.
 • Att kontaktspårning önskas.
 • Uppåtstigande infektioner kan leda till epididymit och PID (pelvic inflammatory disease), och i förlängningen infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Hematogen spridning kan ge disseminerad gonokockinfektion men är väldigt sällsynt.
 • Immunologiska komplikationer kan i enstaka fall förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.

Referenser kan inhämtas från Nationellt programområde hud- och könssjukdomar, Nationellt system för kunskapsstyrning.

Publicerat: 2024-02-22
Giltigt till: 2026-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.