Äggstockscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Z854 Malign tumör i könsorganen i den egna sjukhistorien
  C569 Malign tumör i äggstock
  C579 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i de kvinnliga könsorganen
  C763 Malign tumör i bäckenet
  D391 Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium
  C481 Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisation
  C762 Malign tumör i buken
  C482 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i peritoneum

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller för primär cancer i äggstock, äggledare eller bukhinna men inte mesoteliom.

 • Varje år diagnostiseras 700 kvinnor med äggstockscancer i Sverige.
 • Kvinnor i alla åldrar kan insjukna i äggstockscancer men det är mycket ovanligt före trettioårsåldern.
 • Äggstockscancer har högst mortalitet bland de gynekologiska maligna tumörerna.
 • I Sverige avlider ungefär 550 kvinnor per år i äggstockscancer.
 • Ärftlighet (framförallt mutationer i BRCA1- och BRCA2-genen)
 • Hormonell substitution (östrogen)
 • Barnlöshet
 • Tidig menarche och sen menopaus
 • Endometrios
 • Barnfödslar och amning
 • Behandling med kombinerade p-piller
 • Tubarligation, salpingektomi och hysterektomi, såvida ingreppen skett på benign indikation.

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda misstanke:

 • bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung
 • bäcken- eller bukexpansivitet
 • ascites
 • pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 • bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
 • ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
 • ökade urinträngningar (frekvent återkommande)
 • ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
 • tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak
 • nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år
 • djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak.
 • Aktuella symtom
 • Hereditet för cancer
 • Övriga riskfaktorer
 • Gynekologisk anamnes
 • Allmäntillstånd 
 • Hjärta och lungor
 • Bukpalpation
 • Lymfkörtelpalpation
 • Rektalpalpation
 • Överväg gynekologisk undersökning
 • Kreatinin (eGFR)
 • Tumörmarkör i serum: CA 125 (invänta ej svar)

Vid symtom som ger misstanke, ta prover och skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer (till exempel karcinos, ascites).

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

 • Benigna ovarialcystor
 • Endometrios
 • Abscess i bäcken eller adnex
 • Kolorektal cancer
 • Divertikulit
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Myom i livmodern
 • Urologisk tumör
 • Lymfom
 • Skicka omgående SVF-remiss till gynekologmottagning
 • Märk remissen "SVF äggstockscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Prov tagna (CA 125 och kreatinin)
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad 044-309 13 42, Ystad 0411-99 57 27
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg 042-406 22 81
 • Skånes universitetssjukvård – Lund 046-17 24 45, 046-17 24 48, fax 046-211 92 76

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Äggstockscancer, 1177 Vårdguiden

Bukspottkörtelcancer, AKO Skåne

Gallblåse- och gallgångscancer, AKO Skåne

Tjock- och ändtarmscancer, AKO Skåne

Standardiserat vårdförlopp äggstockscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram äggstockscancer, epitelial, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-11-12
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne