Äggstockscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C56- Ovarialcancer, C57-P Cancer i kvinnliga könsorgan).

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Gynekologmottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Vårdförloppet omfattar primär cancer i äggstock, äggledare och bukhinna men inte mesoteliom.

Epidemiologi

 • Kvinnor i alla åldrar kan insjukna i äggstockscancer men det är ovanligt före 30-årsåldern.
 • Diagnosen ställs ofta i avancerat stadium då symtomen är diffusa och ospecifika.
 • Tidig diagnostik med screening saknas idag.
 • Bot vid avancerad sjukdom är inte alltid möjlig men sjukdomen är ofta känslig för cytostatika.
 • Metastaser kan bildas i alla vävnadsytor i bukhålan (carcinos), undersidan av diafragmakupolen och pleura.

Riskfaktorer

 • Ärftlighet (framför allt mutationer i BRCA1-, BRCA2-generna)
 • Hormonell substitution (som östrogen)
 • Barnlöshet
 • Tidig menarche och sen menopaus
 • Endometrios
 • Rökning och övervikt (viss typ av ovarialcancer)

Skyddande faktorer

 • Barnafödslar och amning
 • Behandling med kombinerade p-piller
 • Tubarligation, salpingektomi och hysterektomi (på benign indikation)

Symtom som ger misstanke

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda misstanke:

 • ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
 • bäcken-/buksmärta (frekvent återkommande)
 • ökade urinträngningar (frekvent återkommande)
 • ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
 • tidig mättnadskänsla/aptitförlust utan annan uppenbar orsak
 • nydiagnostiserad IBS hos kvinnor > 50 år
 • djup ventrombos i nedre extremitet utan annan uppenbar orsak
 • bäcken-/bukexpansivitet
 • ascites
 • pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om gynekologisk cancer.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Hereditet för cancer
 • Andra riskfaktorer
 • Gynekologisk anamnes

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta
 • Lungor
 • Bukpalpation
 • Lymfkörtelpalpation
 • Rektalpalpation

Laboratorieprover

Kreatinin/eGFR och CA 125 tas vid misstanke (invänta ej svar).

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Fortsatt handläggning

 • Välgrundad misstanke kan endast uppkomma efter fortsatt utredning av gynekolog.
 • Ändrat avföringsmönster – överväg även tjock- och ändtarmscancer.
 • Bukexpansivitet eller buksmärta – överväg även gallblåse- och gallgångscancer, bukspottkörtelcancer eller buksarkom.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till gynekologmottagning
 • Märk remissen "SVF Äggstockscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet för cancer
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Att kreatinin och CA 125 är tagna
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 044-309 13 42, Ystad 0411-99 57 27
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 22 81
 • Skånes universitetssjukvård: Lund 046-17 24 45, 046-17 24 48, fax 046-211 92 76 

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Äggstockscancer, 1177 Vårdguiden

Bukspottkörtelcancer  
Gallblåse- och gallgångscancer
Tjock- och ändtarmscancer
Standardiserat vårdförlopp äggstockscancer, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram äggstockscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2019-02-11
Giltigt till: 2022-02-28
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter