Herpes simplex

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • A60.1 Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum
  A60.9 Anogenital infektion med herpes simplex-virus
  B00.5 Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus
  A60.0 Urogenital infektion med herpes simplex-virus
  B00.1 Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus
  B00.2 Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus
  B00.7 Disseminerad herpes simplex-infektion
  B00.9 Herpes simplex-infektion, ospecificerad

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Allmänpåverkan eller neurologisk påverkan
 • Herpesinfektion i öga
 • I vissa fall vid täta recidiv

Definition

Herpes simplex är en kronisk, oftast recidiverande virusinfektion orsakad av Herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1) och typ 2 (HSV-2).

Epidemiologi

Över 80 % av den vuxna befolkningen är bärare av HSV-1. Ungefär 25 % av bärare av HSV-1 får återkommande  recidiv, vanligen orolabial herpes.

HSV-2 förekommer hos cirka 15 % av befolkningen och är den främsta orsaken till recidiverande genital herpes.

Etiologi

Herpes smittar via virusinnehållande sekret, till exempel via kyssar, oral-, vaginal- och analsex. Virus kan spridas via sönderkliade blåsor till andra ställen på kroppen vid en primärinfektion. En person kan bli primärinfekterad en gång av varje virustyp, vid recidiv har antikroppar bildats. Inkubationstiden är 2 dagar till 3 veckor.

Orolabial herpes

Orolabial herpes orsakas av HSV-1. Enstaka fall av orolabial infektion med typ HSV-2 finns rapporterade. Primär herpesinfektion orolabialt debuterar ofta under barndomen.

Genital herpes

Genital herpes orsakas oftast av HSV-1 men HSV-2 är den virustyp som brukar ge recidiv. Smittan överförs ofta utan samtidiga genitala symtom genom tyst virusutsöndring (så kallad shedding). Symtomgivande recidiv och tyst virusutsöndring är generellt som mest intensiv de första 2 åren och minskar med tiden.

Herpesinfektion i öga

Herpesinfektion i öga orsakas oftast av HSV-1. Primärinfektion ger vanligen en blefarokonjunktivit och recidiv oftare keratit. Herpesinfektion i öga kan uppkomma hos nyfödda som smittats i samband med vaginal förlossning.

Symtom

Symtomen är oftast lokala men viremi med feber, muskelvärk, ömmande lymfkörtlar, liksom neurologiskt engagemang med till exempel meningit och neuralgi kan förekomma.

Primär herpesinfektion orolabialt

 • Utseende – grupperade blåsor på rodnad botten, blir småsår eller krustor
 • Lokalisation – på hud runt mun och på läppar, ibland i munslemhinna
 • Allmänna symtom – svullnad, ömhet och sväljningssvårigheter
 • Duration – dagar till veckor

Primär herpesinfektion genitalt

 • Utseende – vätskefyllda blåsor eller sår på rodnad botten på hud eller slemhinna
 • Lokalisation – på hud eller slemhinna i underlivet, till exempel vulva, penis, uretra, glutéer, cervix eller rektum
 • Allmänna symtom – smärta, miktionsbesvär
 • Duration – dagar till veckor

Primär herpesinfektion i öga

Symtom vid primär herpesinfektion i öga är vanligen ensidig konjunktivit med små blåsor på ögonlock och ömmande lymfkörtlar preaurikulärt.

Symtom vid recidiv

 • Prodromalsymtom – klåda, sveda, stickningar och smärta några dagar innan blåsorna kommer
 • Utseende – blåsor grupperade på rodnad botten på hud eller slemhinna inom ett mindre område
 • Lokalisation – återkommer på plats för primärinfektion
 • Allmänna symtom – sällan allmänpåverkan
 • Duration – läker inom 7–10 dagar
 • Herpetisk stomatit – små smärtsamma, svårupptäckta millimeterstora blåsor i gom och tandkött
 • Öga – akut påkommen ensidig smärta, ljuskänslighet, ökat tårflöde, suddig syn och rött öga

Status

 • Allmäntillstånd
 • Inspektion av affekterad hud och slemhinna
 • Överväg försiktig spekulumundersökning eller proktoskopi vid symtom från vagina eller rektum
 • Ögonundersökning kan visa ciliär- eller blandinjektion, dendrit- eller erosionsliknande färgupptag vid infärgning med fluorescein och eventuellt blåsor kring ögon eller ögonlock

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs oftast kliniskt. I vissa fall kan provtagning övervägas.

 • Överväg behov av sjukhusvård vid allmänpåverkan, miktionssvårigheter, svåra smärtor eller nutritionssvårigheter.
 • Kontakta ögonläkare och remittera för akut för bedömning vid herpes i eller nära öga.
 • Kontakta mödrahälsovården vid primär herpesinfektion (oavsett lokalisation) eller recidiverande genital herpes under graviditet.

Laboratorieprover

 • Överväg prov för viruspåvisning för att fastställa diagnos om det inte tidigare är gjort.
 • Överväg herpesserologi i vissa fall, exempelvis vid recidiverande genitala besvär med negativt prov för viruspåvisning eller gravid kvinna där partner har herpes.

Differentialdiagnoser

 • Impetigo
 • Herpes zoster
 • Aftös stomatit – slemhinnelesioner främst kindernas insida, tunga
 • Vesikulärt eksem
 • Candidos
 • Syfilis
 • Lymfogranulom, veneriskt

Handläggning vid behandling

 • Lindriga symtom – informera om att behandling sällan krävs eller påverkar förloppet.
 • Måttliga symtom – ge råd om analgetika. Sätt in peroral antiviral behandling om patienten upplever besvär och har aktivt skov.
 • Svåra symtom – ge analgetika och peroral antiviral behandling. Överväg handläggning inom specialiserad vård, särskilt vid uttalade allmänsymtom eller neurologisk påverkan.
 • Täta recidiv – förse patienten med peroral antiviral behandling att ta vid tecken på recidiv och överväg suppressionsbehandling.

Allmänna råd

 • Informera om att använda kräm med solskyddsfaktor vid solexponering i förebyggande syfte.
 • Ge råd om att badda bort krustor med tvål, vatten och alsollösning vid labial herpes.

Förebyggande åtgärder

 • Rekommendera kondom eller femidom vid sex för att minska risk för smitta.
 • Överväg profylaktisk behandling till patient med täta skov för att minska smittorisken.

Läkemedelsbehandling

Överväg peroral paracetamol och/eller lokalanestetikum topikalt vid behov av smärtlindring.

Peroral antiviral behandling

 • Bäst effekt ses vid insättning inom 48 timmar från symtomdebut.
 • Behandling kan övervägas även senare då den kan ha effekt så länge aktivt skov pågår.
 • Primär herpesinfektion kräver oftast längre behandlingstid än recidiv.
 • Behandlingen är receptbelagd.

Vid recidiv rekommenderas tablett valaciklovir 500 mg x 2 i 5 dagar.

Suppressionsbehandling till vuxna med peroral antiviral behandling i 6-12 månader kan övervägas vid > 5-6 recidiv per år.

Topikal antiviral behandling

 • Antiviral lokalbehandling, med eller utan hydrokortison, är endast indicerat vid orolabial herpes.
 • Effekten är marginell och eventuell behandling bör påbörjas redan i prodromalfas.
 • Behandling kan köpas receptfritt på apotek.

Herpesvirusinfektioner, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Herpesvirusinfektion i munhålan, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation

 • Akut – allmänpåverkan eller neurologisk påverkan
 • Akut – herpesinfektion i öga
 • Elektiv – vid behov vid täta recidiv vid otillräcklig effekt av suppressionsbehandling

Herpes simplex kan:

 • ge svåra allmänsymtom, encefalit, meningit eller neuralgier, särskilt vid immunsuppression
 • leda till synbortfall eller blindhet vid keratit.

Munsår - herpes runt munnen, 1177.se

Herpes i underlivet, 1177.se

Sjukdomsinformation om herpes simplex, Folkhälsomyndigheten

Publicerat: 2020-12-02
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.