Herpes simplex

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • A60.0 Urogenital infektion med herpes simplex-virus
  A60.1 Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum
  A60.9 Anogenital infektion med herpes simplex-virus
  B00.1 Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus
  B00.2 Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus
  B00.5 Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus
  B00.7 Disseminerad herpes simplex-infektion
  B00.9 Herpes simplex-infektion, ospecificerad

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall.

Specialiserad vård

 • Allmänpåverkan eller neurologisk påverkan.
 • Herpesinfektion i öga.
 • I vissa fall vid täta recidiv.

Definition

Herpes simplex (HSV) orsakas av Herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1) eller typ 2 (HSV-2). Virusinfektionen är kronisk och oftast recidiverande.

Epidemiologi

I Sverige är cirka 80 % av den vuxna befolkningen bärare av HSV-1. Cirka 25-30 % får återkommande recidiv, oftast av orolabial herpes.

HSV-2 förekommer hos ungefär 15 % av befolkningen och orsakar oftast genital herpes. HSV-2 infektionen kan också vara asymtomatisk.

Etiologi

HSV smittar via virusinnehållande sekret. Smittöverföring kan exempelvis ske via pussar, kyssar, oral-, vaginal- och analsex. Vid primärinfektionen kan virus även spridas via spruckna blåsor till andra ställen på kroppen. En person kan infekteras av både HSV-1 (ofta som barn) och HSV-2 (ofta efter sexualdebut).

Inkubationstiden är 2–3 dagar till 3 veckor.

Orolabial herpes

Orolabial herpes orsakas av HSV-1. Primär herpesinfektion är ofta asymtomatisk men den kan också ge en besvärlig gingivostomatit. Även HSV-2 kan i sällsynta fall orsaka infektion i ansiktet.

Genital herpes

Genital herpes kan orsakas av både HSV-1 och HSV-2, de flesta orsakas idag av HSV-1. Recidiverande genital herpes orsakas dock oftast av HSV-2. Smittan överförs sexuellt och det är vanligt att partnern inte har några symtom men ändå utsöndrar virus.

Herpesinfektion i öga

HSV-1 är vanligaste orsaken till herpesinfektion i öga. Primärinfektionen ger vanligen en blefarokonjunktivit men vid recidiv mer vanligt med keratit. Nyfödda kan smittas vid vaginal förlossning (om modern har genital herpes) och då få herpesinfektion i öga.

Utlösande faktorer

 • Stress.
 • Menstruation.
 • Andra infektioner.
 • Solljus.
 • Nedsatt immunförsvar.

Symtom

Om symtom uppträder är de oftast lokala men viremi med allmänsymtom kan förekomma. Neurologiskt engagemang som meningit eller encefalit är ovanligt men allvarligt.

Primär herpesinfektion orolabialt

 • Blåsor – grupperade på rodnad botten. Ibland blir de till små sår, krustabelagda.
 • Orolabialt – på läppar eller hud runt mun, ibland i munslemhinna.
 • Herpetisk stomatit –små millimeterstora smärtsamma blåsor i gom och tandkött, ibland svårupptäckta.
 • Allmänsymtom – smärta, sväljningssvårigheter, feber, lymfkörtelsvullnad.

Primär herpesinfektion genitalt

 • Blåsor – vätskefyllda eller sår på rodnad botten.
 • Genitalt – på hud eller slemhinna (exempelvis vulva, cervix, penis, urinrör, glutéer, anus, rektum).
 • Allmänsymtom – smärta, miktionsbesvär, feber, lymfkörtelsvullnad, huvudvärk, allmänpåverkan.

Recidiv orolabialt eller genitalt

Prodromalsymtom med klåda, sveda, stickningar och smärta förekommer ofta några timmar till dagar innan blåsorna ses (grupperade på rodnad botten). Blåsorna är ofta lokaliserade på ungefär samma ställe som primärinfektionen.

Herpesinfektion i öga

 • Primärinfektion – vanligen ensidig konjunktivit med små blåsor på ögonlock, ömmande lymfkörtlar preaurikulärt.
 • Recidiv – rött öga med akut påkommen ensidig smärta, ljuskänslighet, ökat tårflöde, suddig syn.

Anamnes

 • Tidigare och nuvarande symtom och förlopp.
 • Immunsuppression.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Inspektion av affekterad hud och slemhinna.
 • Överväg försiktig gynekologisk undersökning eller proktoskopi utifrån symtom.
 • Överväg ögonundersökning med fluorescein färgning utifrån symtom.

Fynd vid ögonundersökning kan vara ciliär- eller blandinjektion, dendrit- eller erosionsliknande färgupptag, blåsor kring öga eller ögonlock.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs främst utifrån klinisk bild. I vissa fall kan provtagning övervägas, särskilt om indikation för läkemedelsbehandling finns. Patienten handläggs utifrån lokalisation och symtom.

Skyndsam handläggning inom specialiserad vård rekommenderas vid minst ett av följande:

 • Allmänpåverkan, miktionssvårigheter, svåra smärtor eller nutritionssvårigheter.
 • Neurologiska symtom.
 • Symtom i eller nära öga.
 • Primär herpesinfektion (oavsett lokalisation) eller recidiverande genital herpes under graviditet.

Laboratorieprover

 • Överväg prov för viruspåvisning vid genitala symtom eller inför profylaxbehandling.
 • Överväg herpesserologi vid recidiverande genitala besvär med negativt prov för viruspåvisning eller på gravid kvinna där partner har genital herpes.

Överväg behov av provtagning för andra sexuellt överförbara sjukdomar vid genital herpesinfektion.

Differentialdiagnoser

 • Herpes zoster
 • Aftös stomatit – slemhinnelesioner främst kindernas insida, tunga
 • Impetigo
 • Vesikulärt eksem
 • Candida infektion
 • Syfilis
 • Lymfogranulom, veneriskt

Handläggning vid behandling

 • En primärinfektion har ofta en längre duration (dagar – veckor).
 • Recidiv läker vanligen på en vecka.

Recidiverande herpes kan ibland ge mer symtom än primärinfektionen (särskild om den var asymtomatisk) och kan även orsaka erythema multiforme.

Orolabial herpes

 • Informera om att behandling sällan krävs eller påverkar förloppet.
 • Ge råd om att badda krustor med tvål, vatten och eventuellt alsollösning.
 • Topikal lokalanestetika kräm kan användas vid behov mot lokal smärta.

Vid svåra frekventa besvärande recidiv kan läkemedelsbehandling övervägas i vissa väl utvalda fall då stora ansträngningar gjorts för att eliminera utlösande faktorer. I vissa enstaka fall kan läkemedelsprofylax övervägas.

Ge råd om att eliminera kända utlösande faktorer som till exempel UV-ljus genom att använda solskyddsfaktor vid solexponering, för att minska risken för recidiv.

Genital herpes

 • Informera om att behandling sällan krävs eller påverkar förloppet.
 • Ge egenvårdsråd.
 • Ge råd om analgetika vid behov vid mer smärta.

Läkemedelsbehandling kan övervägas i tidigt skede vid uttalade besvär eller täta besvärliga recidiv. Profylax kan i vissa fall vara aktuellt (vid > 6 besvärliga recidiv/år).

Rekommendera kondom eller femidom vid tillfälliga sexuella kontakter för att minska smittrisken något.

Läkemedelsbehandling

Överväg lokalanestetikum topikalt eller peroralt paracetamol vid behov av smärtlindring.

Peroral antiviral behandling

Bäst effekt ses vid insättning inom 48 timmar från symtomdebut.

Vid primärinfektion kan läkemedelsbehandling sättas in så länge aktivt skov pågår:

 • Tablett valaciklovir 500 mg x 2 i 5-10 dagar.

Vid recidiv kan läkemedelsbehandling sättas in inom 1-2 dagar från symtomdebut:

 • Tablett valaciklovir 500mg x 2 i 3-5 dagar.

I de fall då profylax är aktuellt ges tablett valaciklovir 500 mg x 1 (eller 250 mg x 2) i 6-12 månader.

Herpesvirusinfektioner, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Herpesvirusinfektion i munhålan, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation specialiserad vård

 • Akutmottagning (infektion) – allmänpåverkan, neurologiska symtom, miktionssvårigheter, svåra smärtor, nutritionssvårigheter.
 • Ögonakut – symtom i eller nära öga.
 • Kvinnokliniken akut – primär herpesinfektion (oavsett lokalisation) eller recidiverande genital herpes under graviditet.
 • Hud- och venereologisk mottagning – vid behov vid täta recidiv eller vid otillräcklig effekt av profylax.

Herpes simplex kan:

 • ge svåra allmänsymtom, encefalit, meningit eller neuralgier, särskilt vid immunsuppression
 • ge allvarlig neonatal infektion
 • leda till synpåverkan.

Munsår - herpes runt munnen (1177.se)

Herpes i underlivet (1177.se)

Rekommendation om genital herpes (ssdv.se)

Publicerat: 2024-02-09
Giltigt till: 2027-02-28
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.