Boka sjukresor

Sjukresor är resor som görs till/från folkbokföringsadressen och sjukvården för planerad vård/behandling när patienten inte kan åka med Skånetrafikens bussar eller tåg eller resa med egen bil. Här finns bland annat information om hur du bokar sjukresor, skapar intyg om sjukresa samt anmäler avvikelser och förseningar.
 • Anmäl avvikelser och förseningar 

  Du ska rapportera avvikelser i avvikelsehanteringssystemet AvIC. För kommuner som saknar inloggning i AvIC tar vi endast emot anmälan om avvikelser via blankett.

  Läs mer om AvIC

  Sjukresor - avvikelserapporter inom sjukvården (pdf)

  Försenad bil
  Anmäl försenad bil på telefonnummer 0771-77 44 22. 

  Anmäl ändring av en vårdenhets adress till: adressandring.serviceresor@skanetrafiken.se

  Det kan till exempel vara på grund av ombyggnation eller för att under en period särskilja entréer för patienter med misstänkt/konstaterad smitta.

 • Patienter med misstänkt smitta bör med fördel åka ensamma i fordonet. De rekommenderas att bära munskydd och desinfektera händerna.

 • Du bokar en sjukresa till en patient enklast via Serviceportalen.

  Du kan använda lathunden för bokning av sjukresa för att se vilket färdsätt, hjälpmedel/behov och övrig information som du behöver ange när du bokar sjukresan.

  Lathund för bokning av sjukresa (pdf)

  Boka via webben

  Boka via telefon

  Du kan även boka resa via telefon. Ring 0771-77 44 11 för att boka sjukresa. Tänk på att det krävs ett intyg om sjukresa när du bokar via telefon.

  Sjukresor av komplex karaktär

  Komplexa serviceresor innebär resor där patienten bor svårtillgängligt eller då patientens vikt kräver extra hjälpmedel vid förflyttning.

  Boka komplex serviceresa

  En komplex serviceresa bokas genom att ringa 0771-77 44 11. Bokningen är öppen dygnet runt. 

  Utförande av komplex serviceresa

  Från och med den 1 februari 2024 utförs komplexa serviceresor dygnet runt under årets alla dagar, gäller även röda dagar.

  För att Skånetrafiken ska kunna utföra en säker transport behöver du lämna ett antal uppgifter när du bokar resan:

  • Patientens vikt.
  • Om patienten har möjlighet att stödja på benen eller hjälpa till vid förflyttning mellan till exempel hjälpmedel och fordonets säte eller olika hjälpmedel.
  • Om patienten har eget hjälpmedel för förflyttning.
  • Om patientens hälsotillstånd för förflyttningen svår.
  • Vilket våningsplan det gäller.
  • Om det finns hiss. Om ja, ryms rullstol eller bår i hissen? Finns där trappsteg för att nå hissen? Om ja, hur är trappan utformad? Är det till exempel en spiraltrappa, trång trappa eller trappa utan avsatser? Om om underlaget är halt eller ojämnt.
  • Om extra bagage eller hjälpmedel ska tas med.
  • Om bårvagn finns när så krävs.
  • Om patienten ska mötas upp av till exempel närstående eller vårdpersonal. Och ja, vilken tid? Finns det kontaktuppgifter?
  • Om det finns en alternativ adress som patienten kan lämnas på om uppdraget inte går att utföra på hemadressen.
  • Om det finns annan information som föraren måste ta hänsyn till.

  Personer upp till 230 kilogram kan erbjudas:

  • bärstol i trappa (kräver överflyttning till bärstol)
  • bårtransport

  Personer som väger upp till 200 kilogram kan dessutom erbjudas transportrullstol till/från fordonet (kräver överflyttning till bilsäte).

  Personer som väger upp till 150 kilogram kan dessutom erbjudas bårtransport och bärhjälp i trappa.

  Personer upp till 130 kilogram kan dessutom erbjudas

  • transportrullstol till/från fordonet utan att överflyttning krävs
  • transportrullstol att färdas i under resa

  Krav för att kunna boka sjukresor via webben

  Två medarbetare från enheten ska ha gått utbildningen om sjukresor.

  Utbildning

  När detta är gjort fyller enhetschefen i ett formulär.

  Formulär för att registrera ny enhet (docx)

  Skicka formuläret och ange "Registrering webbokning" som ämnesrad till e-postadressen adressandring.serviceresor@skanetrafiken.se.

  Därefter läggs enheten upp som användare i systemet. Efter bekräftelse från Skånetrafiken är systemet öppet för bokning för enhetens medarbetare.

 • När patienten åker kontinuerligt på samma tider och samma dagar under minst en månad, går det att få ett schema upplagt för de återstående resorna. Då behöver du inte boka varje resa.

  Ring 0771-77 44 44 eller mejla till fastaresorserviceresor@skanetrafiken.se.

  Öppettider är helgfri måndag-fredag 9.00-13.00.

 • Så reser du sjukresa i Skåne

  Sjukresor i Skåne – broschyrer på olika språk (skanetrafiken.se)

  Du kan även beställa broschyren i Raindance eller via OneMed, beställningsnummer 18993-2010. Patientbroschyren beställs i paket med 50 stycken.

  Vårdgaranti

  Vårdgarantiresa – blankett (pdf)

 • Ersättning för övernattning i samband med sjukresa

  Om en resenär ska få ersättning för övernattning i samband med sitt vårdbesök krävs en remiss eller betalningsförbindelse. Skånetrafiken kan också ersätta övernattning för medföljande vårdnadshavare.

  Om resenären har betalat för sin övernattning själv måste kvitto bifogas ansökan om ersättning. Har resenären behov av ledsagare så sker ersättning endast om det är medicinskt motiverat och bara tillsammans med resenären.

  För mer information kontakta gärna Skånetrafiken serviceresors kundtjänst på kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se eller 0771-77 44 33. Öppet helgfria vardagar 8.00-20.00 

 • Överflyttningsresa

  Överflyttningsresa är en resa från slutenvård till slutenvård.

  • Resan kan bara du som är vårdgivare beställa.
  • Resan bokas med tjänstekundnummer.
  • Du beställer resan via Skånetrafikens serviceresor. Det gäller både för patienter inom och utanför Region Skåne.
  • Ange särskilt att det gäller en överflyttningsresa.
  • Uppge vilket landsting patienten tillhör.
  • Resan faktureras Region Skåne eller patientens hemlandsting.

  Resor som kräver tjänstekundnummer

  Du kan boka resor som inte är sjuk- eller överflyttningsresa hos Skånetrafikens beställningsmottagning. Då krävs ett särskilt tjänstekundnummer, som ser till att fakturan går till rätt mottagare. Tjänstekundnumret är en värdehandling.

  Dessa resor bokar du med tjänstekundnummer:

  • Konsultationsresa
  • Permissionsresa
  • Resa till korttidsboende (är inte en sjukresa)

  Ansök om tjänstekundnummer (pdf)

  Frågor om tjänstekundnummer:

  Ambulanstransport

  Du ska beställa ambulanstransport om patienten har behov av vård eller övervakning under transport. Beställ genom Region Skånes Larmcentral.

  Beställning av ambulanstransporter

 • Bokning av vanlig sjukresa

  Du ska i möjligaste mån boka sjukresa via telefonnummer 0771-77 44 11. Detta för att skydda patientens uppgifter på bästa sätt. Du bokar resan på resenärens personnummer, men använder ett påhittat namn. Använd inte folkbokföringsadressen när du bokar. Resan kan bokas mellan en vårdenhet och alla privata adresser i Skåne. Tänk på att informera patienten om vilket det påhittade namnet är eftersom föraren använder det namnet när hen hämtar patienten.

  En patient som har rätt till sjukresa kan välja ett annat färdmedel om hen inte vill ange sitt personnummer eller adressen där hen ska hämtas. Hen kan ansöka om ersättning i efterhand.

  Som vanligt måste du som är legitimerad vårdpersonal intyga att patienten behöver sjukresa med serviceresefordon. 

  Bokning rekvisitionsresa på vårdenhetens tjänstekundnummer

  Du kan boka via Servicereseportalen eller telefonnummer 0771-77 44 11. Använd vårdenhetens tjänstekundnummer när du bokar rekvisitionsresan. Ange patientens personnummer och ett påhittat namn i kommentarsfältet. Tänk på att informera patienten om vilket det påhittade namnet är eftersom föraren använder det namnet när hen hämtar patienten.  

  Resan kan bokas mellan alla adresser i Skåne.

  Intyg för återkommande sjukresor

  Du kan skapa ett intyg för sjukresa under en angiven tidsperiod. Det gör du antingen via Servicereseportalen eller via post. Använd blanketten "Intyg om sjukresa" om du gör det via post. Du måste ange patientens personnummer, men du ska utelämna namn, adress och telefonnummer. Du måste ange kontaktuppgifter till den som är ansvarig beställare. Detta för att Skånetrafiken ska kunna ge återkoppling.

  Intyg om sjukresa (pdf)

  Återkommande sjukresor på fasta tider

  Se den vanliga rutinen för återkommande resor på fasta tider.

  Boka återkommande resor på fasta tider

  Allmänt gäller

  De uppgifter som skickas ut till förare av fordonet är

  • det påhittade namnet
  • datum för resan och klockslag
  • hämtnings- och lämningsadress och eventuellt telefonnummer till dessa
  • restyp
  • bokat hjälpmedel
  • bokningsnummer

  Patienter uppmanas att alltid ringa och samråda med handläggare innan ansökningshandlingar skickas till Serviceresor. Detta för att undvika att överflödig information anges.

  Skriftligt brev med uppgift på kundnummer eller patientens personliga villkor kan skickas till patienten via Skatteverkets förmedlingsuppdrag. Uppgifterna lämnas inte ut per telefon.

 • Ven

  En sjukresa från vårdinrättning till hemadress på Ven görs på olika sätt beroende på om resenären åker sittande eller liggande på bår. Det är viktigt att ringa till beställningsmottagningen för bokning och i samtalet komma överens om vilket klockslag resenären kan hämtas eftersom hänsyn måste tas till färjans tidtabell.

  Sittande eller liggande sjukresa till och från Ven

  För sittande resenär bokas första delresan till Venterminalen i Landskrona och ankomst måste matcha färjans avgång. Fordonet kör inte över, utan resenären åker själv med färjan. Andra delresan går med serviceresefordon från Bäckviken till resenärens hemadress på Ven. Det fordonet bokas av Serviceresor, direkt med berörd förare. Behöver resenären åka liggande på bår måste bilplats bokas på färjan, och samma fordon kör hela vägen.

  Valjeviken rehabilitering i Sölvesborg

  Resa till Valjeviken ska i första hand göras med allmän kollektivtrafik och i andra hand med serviceresefordon. För resa med allmän kollektivtrafik görs ansökan om reseersättning i efterhand på samma sätt som resor inom Skåne.

  För resa med serviceresefordon gäller samma regler som för andra sjukresor. Detta innebär bland annat att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom offentligt finansierad vård måste intyga att patientens hälsotillstånd kräver resa med serviceresefordon genom att skapa ett intyg för sjukresa. Det är den remitterande enhetens ansvar att se till att både blanketten "Remiss/Betalningsförbindelse" och intyg för sjukresa har skickats till Skånetrafiken för bokning av resan. Om detta saknas kommer patienten att nekas resa eller ersättning för resan.

  Du kan skapa intyget på webben via Servicereseportalen eller skicka in det med post.

  Skapa intyg om sjukresa – instruktioner

  Tänk på att intyget bör vara Serviceresor tillhanda i så god tid att patienten kan boka sin resa med tillräcklig framförhållning.

 • Patienter som ska besöka vården utanför Skåne efter en remiss till specialistvården eller enligt vårdgarantin kan få sin resa planerad av Skånetrafiken.

  Remittenten måste skicka remissen/betalningsförbindelsen eller vårdgarantiblanketten för att patienten ska kunna få sin resa planerad av Skånetrafiken. Remissen måste styrka om resan kan göras med kollektivtrafik eller om serviceresefordon krävs samt om patienten behöver logi och ledsagare.

  Patienten kan därefter kontakta utomlänsresor på Skånetrafiken. Du kan hänvisa patienten till Skånetrafikens webbplats. Där finns både kontaktuppgifter och mer information för patienten.

  Sjukresa – så fungerar det (skanetrafiken.se)

  Patientens egenavgift faktureras i efterhand. 

 • Patienter som saknar svenskt personnummer och som har reservnummer behöver ett intyg som ger rätt till att boka en sjukresa. Beroende på om du är privat eller offentlig vårdgivare finns det olika alternativ hur du kan skapa ett intyg till din patient. 

  Privat vårdgivare – Skånetrafikens blankett 

  Legitimerad vårdpersonal från kommun samt privat eller offentlig vårdgivare kan använda Skånetrafikens blankett, "Intyg om sjukresa". I blanketten kan du intyga att resenärens hälsotillstånd kräver sjukresa med fordon från Serviceresor och att resenärens hälsotillstånd inte medger resa med allmänna kommunikationer. 

  Intyg om sjukresa (pdf)

  Offentlig vårdgivare – Serviceportalen 

  För dig som är offentlig vårdgivare går det också bra att skicka intyget via:

  1. Servicereseportalen.
  2. Skapa intyg.
  3. Skapa avancerat sjukreseintyg.

  Då kan handläggare på Skånetrafiken lägga upp rätten till att boka och resa samma dag på kontorstid måndag till fredag. Det är alltså intyget (rätten till resa) som måste skrivas på en blankett i Serviceportalen– inte varje resebokning.

  När intyg finns kan du boka sjukresa via telefonnummer: 0771-77 44 11 eller via e-postadressen: bokningserviceresor@skanetrafiken.se.

  Patient eller ombud kan också ringa. Det går inte att boka resor i appen eller Servicereseportalen om den ska bokas på reservnummer.

 • I Servicereseportalen

  Du måste styrka patientens behov av sjukresa med serviceresor. Detta gör du genom ett särskilt intyg om sjukresa. När du uppger behovet av direktresa/undantag för samåkning bifogar du blanketten “Undantag för samåkning” som ska undertecknas av läkare. Intyget skapar du i Servicereseportalen. Kontakta vår kundtjänst för att se patientens tidigare intyg. 

  Du som arbetar inom eller har avtal med Region Skåne och har ett e-tjänstekort (RS-kort) kan använda dig av servicereseportalen. Använd avancerat intyg om det gäller vårdgarantiresa eller för resa utanför Skåne.

  Förklaring av förkortningar vid bokning av sjukresor (pdf)

 • För att få en bra grund och förstå vilka regler som gäller för sjukresor är det en fördel och väl investerad tid om du går utbildningen ”Lär dig mer om sjukresor”. Den tar maximalt 20 minuter.

  Anställd i Region Skåne 

  Starta utbildningen – för dig som är anställd inom Region Skåne (larportalen.skane.se)

  För externa användare

  Starta utbildningen – för dig som är extern användare (mediaserver.skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.