Urininkontinens hos kvinnor

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (N394P Urininkontinens).

Primärvård

 • Urininkontinens hos kvinnor handläggs företrädesvis i primärvården

Specialistmottagning

 • Kvinnosjukvård – vissa fall av ansträngningsinkontinens eller blandinkontinens
 • Urologisk mottagning – urininkontinens orsakad av neurologisk sjukdom/skada, vissa fall av trängningsinkontinens/trängningar

Definition

 • Ansträngningsinkontinens (stressinkontinens) – urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta eller nysning
 • Trängningsinkontinens – urinläckage i samband med trängningar
 • Överaktiv blåsa – frekventa miktioner och tvingande urinträngningar (med eller utan urinläckage) ofta i kombination med behov av att miktera nattetid (nokturi)
 • Blandinkontinens – kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens
 • Överrinningsinkontinens (ischuria paradoxa) – inkontinens vid urinretention
 • Funktionell inkontinens – urinläckage på grund av att mentala, kognitiva eller fysiska problem hindrar personen att nå toaletten i tid

Allmän anamnes

 • ADL-förmåga – att klara dagliga aktiviteter som personlig hygien, dusch/bad, påklädning, toalettbesök och mobilitet
 • Mage – obstipation, andra tarmsymtom
 • Urinvägar – frekventa infektioner, andra urologiska sjukdomar
 • Aktuella sjukdomar – diabetes, neurologiska sjukdomar, KOL, hjärtsvikt, diskbråck/spinal stenos
 • Gynekologi/obstetrik – paritet, kirurgi, prolaps, postmenopausala besvär lokalt
 • Malignitet – tidigare, behandling (operation, strålbehandling)
 • Läkemedel – särskilt diuretika, SSRI/SNRI-preparat, neuroleptika, bensodiazepiner, hormonbehandling
 • Rökning, övervikt

Inkontinensanamnes

 • Läckagefrekvens – dagligen, varje vecka, mer sällan
 • Läckagemängd – droppar, skvätt, hela blåsinnehållet, inkontinensskydd/annat
 • Debut – kort trängningsanamnes (misstänk malignitet)
 • Utlösande situationer – ökning av buktryck, trängning, skratt, samlag, oklart
 • Blåstömning – ofullständig, krystmiktion
 • Nokturi
 • Analinkontinens
 • Påverkan på livskvalitet – val av arbete, fritidsaktiviteter, inverkan på samliv

Basal utredning i primärvård

 • Anamnes och status (inklusive bukpalpation)
 • Urinsticka och urinodling
 • Dryck- och urinmätningslista
 • Frågeformulär om urinläckage

Önskvärd utredning i primärvård

 • Gynekologstatus
 • Kreatinin (eGFR)
 • Läckagetest (i samband med dryck- och urinmätningslista)
 • Residualvolym – bladderscan/engångstappning, särskilt vid recidiverande UVI:er, hög miktionsfrekvens eller nattlig inkontinens (>200-300 ml kan tyda på blåsdysfunktion)
 • Hostprovokationstest

Utredning via specialiserad vård

 • Urodynamisk undersökning
 • Ultraljud av inre genitalia och urinblåsa
 • Cystoskopi

Allmänt

 • Justera vätskeintag, blåstömningar och medicinering
 • Behandla obstipation, hosta och eventuell övervikt (föreslå viktnedgång)
 • Överväg lokalt östrogen för urogenital atrofi
 • Hjälpmedel vid behov

Ansträngningsinkontinens

 • Bäckenbottenmuskelträning
 • Överväg kontinensbåge (utprovas på specialistklinik)

Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa samt blandinkontinens

 • Blåsträning och bäckenbottenmuskelträning
 • Utvärdering efter 3-6 månader
 • Vid otillräcklig effekt – överväg läkemedel
 • Antikolinergika – i första hand (solifenacin)
 • Beta-3-stimulerare – i andra hand (mirabegron), ej vid blodtryck ≥ 180/110 mmHg
 • Uppföljning – efter 1-3 månader för utvärdering

Urogenital atrofi

 • Behandla med lokalt östrogen
 • Receptfria – östriol (Ovesterin) vagitorier/vaginalkräm, östradiol (Vagifem) vaginaltablett,
 • Receptbelagda – östradiol (Oestring) vaginalinlägg/silikonring, östriol (Ovesterin) vagitorier/vaginalkräm

Indikation för remiss

 • Oklar diagnos
 • Kort anamnes på trängningar – misstänk malignitet
 • Smärta i urinblåsa
 • Neurologisk sjukdom/skada
 • Symtomgivande prolaps
 • Urinretention/invalidiserande läckage

Remissinnehåll

 • Anamnes (med eventuella tidigare behandlingsförsök)
 • Status (allmäntillstånd, buk- och eventuellt gynekologstatus)
 • Eventuella tidigare behandlingsförsök
 • Dryck- och urinmätningslista, urinsticka/odling
 • Läkemedel
 • Patientens förväntningar
 • Bedömning av inkontinenstyp

Återremiss till primärvården

 • Kontinensbåge – provas ut via specialistklinik, kan sedan förskrivas i primärvården
 • Läkemedel – vid fungerande behandling kan fortsatt förskrivning och uppföljning ske i primärvården

Publicerat: 2018-09-05
Giltigt till: 2020-09-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter