Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Urininkontinens hos kvinnor

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (N394P Urininkontinens).

Primärvård

 • Urininkontinens hos kvinnor handläggs företrädesvis i primärvården

Specialistmottagning

 • Kvinnosjukvård – vissa fall av ansträngningsinkontinens eller blandinkontinens
 • Urologisk mottagning – urininkontinens orsakad av neurologisk sjukdom/skada, vissa fall av trängningsinkontinens/trängningar

Definition

 • Ansträngningsinkontinens (stressinkontinens) – urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta eller nysning
 • Trängningsinkontinens – urinläckage i samband med trängningar
 • Överaktiv blåsa – frekventa miktioner och tvingande urinträngningar (med eller utan urinläckage) ofta i kombination med behov av att miktera nattetid (nokturi)
 • Blandinkontinens – kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens
 • Överrinningsinkontinens (ischuria paradoxa) – inkontinens vid urinretention
 • Funktionell inkontinens – urinläckage på grund av att mentala, kognitiva eller fysiska problem hindrar personen att nå toaletten i tid

Allmän anamnes

 • ADL-förmåga – att klara dagliga aktiviteter som personlig hygien, dusch/bad, påklädning, toalettbesök och mobilitet
 • Mage – obstipation, andra tarmsymtom
 • Urinvägar – frekventa infektioner, andra urologiska sjukdomar
 • Aktuella sjukdomar – diabetes, neurologiska sjukdomar, KOL, hjärtsvikt, diskbråck/spinal stenos
 • Gynekologi/obstetrik – paritet, kirurgi, prolaps, postmenopausala besvär lokalt
 • Malignitet – tidigare, behandling (operation, strålbehandling)
 • Läkemedel – särskilt diuretika, SSRI/SNRI-preparat, neuroleptika, bensodiazepiner, hormonbehandling
 • Rökning, övervikt

Inkontinensanamnes

 • Läckagefrekvens – dagligen, varje vecka, mer sällan
 • Läckagemängd – droppar, skvätt, hela blåsinnehållet, inkontinensskydd/annat
 • Debut – kort trängningsanamnes (misstänk malignitet)
 • Utlösande situationer – ökning av buktryck, trängning, skratt, samlag, oklart
 • Blåstömning – ofullständig, krystmiktion
 • Nokturi
 • Analinkontinens
 • Påverkan på livskvalitet – val av arbete, fritidsaktiviteter, inverkan på samliv

Basal utredning i primärvård

 • Anamnes och status (inklusive bukpalpation)
 • Urinsticka och urinodling
 • Dryck- och urinmätningslista
 • Frågeformulär om urinläckage

Önskvärd utredning i primärvård

 • Gynekologstatus
 • Kreatinin (eGFR)
 • Läckagetest (i samband med dryck- och urinmätningslista)
 • Residualvolym – bladderscan/engångstappning, särskilt vid recidiverande UVI:er, hög miktionsfrekvens eller nattlig inkontinens (>200-300 ml kan tyda på blåsdysfunktion)
 • Hostprovokationstest

Utredning via specialiserad vård

 • Urodynamisk undersökning
 • Ultraljud av inre genitalia och urinblåsa
 • Cystoskopi

Allmänt

 • Justera vätskeintag, blåstömningar och medicinering
 • Behandla obstipation, hosta och eventuell övervikt (föreslå viktnedgång)
 • Överväg lokalt östrogen för urogenital atrofi
 • Hjälpmedel vid behov

Ansträngningsinkontinens

 • Bäckenbottenmuskelträning
 • Överväg kontinensbåge (utprovas på specialistklinik)

Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa samt blandinkontinens

 • Blåsträning och bäckenbottenmuskelträning
 • Utvärdering efter 3-6 månader
 • Vid otillräcklig effekt – överväg läkemedel
 • Antikolinergika – i första hand (solifenacin)
 • Beta-3-stimulerare – i andra hand (mirabegron), ej vid blodtryck ≥ 180/110 mmHg
 • Uppföljning – efter 1-3 månader för utvärdering

Urogenital atrofi

 • Behandla med lokalt östrogen
 • Receptfria – östriol (Ovesterin) vagitorier/vaginalkräm, östradiol (Vagifem) vaginaltablett,
 • Receptbelagda – östradiol (Oestring) vaginalinlägg/silikonring, östriol (Ovesterin) vagitorier/vaginalkräm

Indikation för remiss

 • Oklar diagnos
 • Kort anamnes på trängningar – misstänk malignitet
 • Smärta i urinblåsa
 • Neurologisk sjukdom/skada
 • Symtomgivande prolaps
 • Urinretention/invalidiserande läckage

Remissmottagare

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad, Kvinnoklinikens mottagning
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg, Urologmottagning (trängningsinkontinens), Kvinnoklinikens mottagning (ansträngningsinkontinens)
 • Skånes universitetssjukvård – Malmö, Bäckenbottencentrum Kvinnosjukvård

Remissinnehåll

 • Anamnes (med eventuella tidigare behandlingsförsök)
 • Status (allmäntillstånd, buk- och eventuellt gynekologstatus)
 • Eventuella tidigare behandlingsförsök
 • Dryck- och urinmätningslista, urinsticka/odling
 • Läkemedel
 • Patientens förväntningar
 • Bedömning av inkontinenstyp

Återremiss till primärvården

 • Kontinensbåge – provas ut via specialistklinik, kan sedan förskrivas i primärvården
 • Läkemedel – vid fungerande behandling kan fortsatt förskrivning och uppföljning ske i primärvården

Publicerat: 2018-09-05
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.