Remissinformation Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa

Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa Malmö är en verksamhet för personer 18 år eller äldre och som har utvecklat ohälsa till följd av sexuellt våld, sexuella övergrepp eller våldtäkt.

Akuta patienter, där det gått mindre än två veckor sedan övergreppet, ska fortfarande vända sig till sin akutmottagning.

Traumamottagningen riktar sig till:

 • de som är 18 år och uppåt och söker efter sexuellt övergrepp inom de första två månaderna efter händelsen
 • de som är 16 år och uppåt och som utvecklat post-traumatisk stress efter sexuellt övergrepp, oavsett hur lång tid som förlöpt sen händelsen.
 • de som bor i Södra sjukvårdsregionen särskilt för personer inom Skånes universitetssjukhus upptagningsområde (Lund/Malmö).

Remisskriterier

Traumamottagningen tar emot patient som är:

 • utsatt för en eller flera sexuellt traumatiserande händelser och folkbokförd inom Södra sjukvårdsregionen.
 • 18 år eller äldre (för tidiga insatser).
 • 16 år eller äldre (för PTSD bedömning och behandling).

För patient med pågående vårdkontakt inom Vuxenpsykiatrin eller BUP krävs remiss från vårdgivare. Vi tar inte emot egen vårdbegäran vid pågående psykiatrisk vårdkontakt. 

Traumamottagningen tar inte emot patient som:

 • har hög eller svårbedömd suicidrisk.
 • har pågående självskadebeteende (vävnadsskada).
 • har svår depression.
 • har svår ätstörning.
 • har pågående psykotiskt skov och/eller skov av mani-/hypomani.
 • pågående substansbrukssyndrom eller riskbruk av alkohol eller droger.
 • har svårt personlighetssyndrom.
 • har autismspektrumtillstånd nivå 2 eller 3.
 • har intellektuell funktionsnedsättning.
 • har regelbundet bruk av bensodiazepiner.
 • är under 18 år och uppfyller kriterier för komplex PTSD.
 • om det finns en allvarlig hotsituation mot patienten eller pågående våld i nära relation.

Ange detta i remiss

 • Fullständiga kontaktuppgifter till patient.
 • Om patient ger sitt godkännande att vi tar del av patientens journaler.
 • Om patient godkänner att Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa kontaktar hen per brev. 

Tidsförlopp efter traumahändelsen

0-14 dagar efter händelsen

Om det har gått mindre än två veckor sedan patienten utsattes för en ofrivillig sexuell händelse, ska patienten alltid söka sig till akutsjukvården – för akutsjukvård, spårsäkring, akut krisstöd, STI-provtagning och vaccination.

Våldtäkt och andra sexualbrott (1177.se)

2 veckor till 2 månader

Patienten kan söka sig direkt till Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa Malmö för tidiga insatser och medicinsk uppföljning. 

Senare än 2 månader

Strukturerad klinisk traumabedömning vid Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa Malmö. Vid PTSD-diagnos inleds traumabehandling med evidensbaserade metoder och stegvis vård, med tillgång till allmänläkare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.