Sterilisering

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Information till patienten om möjlighet till egen vårdbegäran
 • Primär bedömning och samtal i vissa fall

Urologi- eller gynekologimottagning

 • Bedömning och information om ingrepp samt eventuell kirurgisk åtgärd
 • Tillstånd, utlåtande och bekräftelse via socialstyrelsen

Denna rekommendation handlar om sterilisering hos män och kvinnor.

Definition

Sterilisering är ett ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan.

I Sverige regleras detta enligt Steriliseringslag (1975:580). Olika förutsättningar gäller om personen är mellan 18 och 24 år eller 25 år och äldre.

En person som har fyllt 25 år har själv rätt att besluta om sterilisering. Person mellan 18 och 25 år kan ansöka om att få tillstånd till sterilisering av Socialstyrelsen.

Förutsättningar för sterilisering för person 25 år och äldre

Personen har rätt att begära sterilisering enligt steriliseringslagen. Förutsättningarna är att personen:

 • ska vara bosatt i Sverige
 • ska informeras via behandlande mottagning om att sterilisering är ett oåterkalleligt ingrepp
 • ska bekräfta skriftligt på särskild blankett till Socialstyrelsen att sådan information har mottagits.

Socialstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Förutsättningar för sterilisering för person mellan 18–24 år

Förutom förutsättningar för person 25 år och äldre så gäller särskilda regler för yngre. Person som önskar sterilisering ansöker om tillstånd och bifogar läkarutlåtande där orsak till önskan om sterilisering ska framgå. Orsaker kan vara:

 • genetisk indikation
 • medicinsk indikation
 • i samband med ansökan om fastställelse av könstillhörighet.

Ansökan om tillstånd till sterilisering handläggs via Rättsliga rådet, Socialstyrelsen.

Anamnes

 • Bosatt i Sverige
 • Nuvarande antikonceptionsmetoder
 • Orsak till önskemål om sterilisering

Handläggning vid utredning

Sterilisering får inte utföras utan noggrann information om ingreppets innebörd och följder.

 • Diskutera i första hand alternativa antikonceptionsmetoder.
 • Be patienten tänka igenom sitt beslut noga.
 • Påminn om att patientens livs- och familjeförhållanden kan komma att ändras i framtiden.

Patienten måste vara medveten om att ingreppet är bestående.

Inför en sterilisering ska flera förutsättningar vara uppfyllda och särskilda blanketter ifyllda och skickade till Socialstyrelsen. Patienten ska erbjudas samtal med behandlande läkare före eventuellt ingrepp. Ofta kan patienten söka specialiserad vård direkt, via egen vårdbegäran.

 • Patienten kan komma till specialiserad vård via en egen vårdbegäran eller remiss.
 • Specialiserad vård informerar om ingreppet, dess konsekvenser samt ombesörjer påskrift av blankett från Socialstyrelsen.

Handläggning vid behandling

Kirurgisk behandling

Sterilisering av män utförs inom specialiserad vård genom vasektomi där en dryg centimeter av vardera sädesledare klipps bort i lokalbedövning. Upprepade sädestömningar rekommenderas efter vasektomin fram tills spermaprov lämnats.

Preventivmedel rekommenderas tills azoospermi konstaterats. Azoospermi säkerställs efter analys av två spermaprov från två olika tidpunkter tre månader efter vasektomin.

Sterilisering av kvinnor görs laparoskopiskt inom specialiserad vård. Kvinnlig sterilisering innebär att äggpassagen genom äggledarna förhindras. Operationen görs i narkos.

Potens och sexualdrift påverkas inte av sterilisering.

Remiss 

 • Män och kvinnor – egen vårdbegäran för sterilisering via 1177.se
 • Män – remiss till urologimottagning
 • Kvinnor – remiss till gynekologimottagning Helsingborg, Kristianstad eller Ystad

Remissinnehåll

Egen vårdbegäran och remiss:

 • Personuppgifter och önskemål om åtgärd
 • Kort om livssituation och eventuella tidigare barn

Sterilisering, 1177

Bekräftelse på mottagen information, Socialstyrelsen (pdf) (pdf)

Läkarutlåtande att bifogas ansökan om sterilisering, Socialstyrelsen (pdf) (pdf)

Ansökan om tillstånd till sterilisering, Rättsliga rådet, Socialstyrelsen (pdf) (pdf)

Publicerat: 2021-09-14
Giltigt till: 2024-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.