Vulvacancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C51- Vulvacancer).

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Gynekologisk mottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Vårdförloppet gäller för vulvacancer inklusive maligna melanom i vulva, Mb Paget och adenocarcinom.

Epidemiologi

 • Vulvacancer är ovanligt, cirka 5 % av alla gynekologiska cancerdiagnoser.
 • Skivepitelcancer är vanligast.
 • 5-årsöverlevnaden är cirka 70 %, vanligt med återfall (ofta god prognos).
 • Lymfkörtelmetastaser ger sämre prognos.

Etiologi

Cirka 40 % är HPV-inducerad och drabbar oftast yngre. Hos äldre uppstår cancern oftast efter atrofisk kronisk inflammation (lichen).

Symtom som ger misstanke

Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke hos kvinnor över 40 år och hos immundefekta kvinnor oavsett ålder:

 • sår i vulva som inte läker
 • långvarig sveda eller klåda i underlivet som inte svarar på behandling
 • misstanke om malignt melanom i vulva
 • knöl i vulva/ljumske.

Anamnes

 • Aktuella symtom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Inspektion av vulva
 • Överväg gynekologisk undersökning
 • Lymfkörtelpalpation i ljumskar

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, ska följande utföras av gynekolog (skicka remiss inom ramen för SVF) eller primärvårdsläkare:

 • gynekologisk undersökning
 • palpation av ljumskar
 • histopatologisk undersökning (stansbiopsi) – om det finns flera malignitetsmisstänkta förändringar ska biopsier tas från samtliga.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • stark klinisk misstanke om vulvacancer vid gynekologisk undersökning (invänta ej eventuellt PAD-svar)
 • histopatologiskt fynd av vulvacancer eller malignt melanom i vulva.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till gynekologmottagning
 • Märk remissen " SVF vulvacancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd, längd, vikt och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Om stansbiopsi tagits, beskriv storlek och lokalisation av tumör, PAD-svar, gärna foto och skiss över tagna biopsier
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet (inklusive kontrastmedel)
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad 044-309 13 42, Ystad 0411-99 57 27
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg 042-406 22 81 
 • Skånes universitetssjukvård – Lund 046-17 24 45, 046-17 24 48, fax 046-211 92 76 

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Vulvacancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp vulvacancer, Regionala cancercentrum i samverkan 
Nationellt vårdprogram vulvacancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2019-02-11
Giltigt till: 2022-02-28
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter