Vulvacancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • C51.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i vulva
  Z85.4A Malign tumör i vulva i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C51)

   

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Gynekologisk mottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförlopp gäller för vulvacancer, som innefattar mons pubis, labiae, klitoris, Bartholinis körtlar samt perineum.

Epidemiologi

 • Vulvacancer är en ovanlig sjukdom och utgör cirka 0,6 % av all cancer hos kvinnor.
 • Årligen insjuknar cirka 150 kvinnor i vulvacancer i Sverige.

Etiologi

 • Skivepitelcancer utgör mer än 90 % av all vulvacancer.
 • Malignt melanom, morbus Paget och adenocarcinom står för mindre än 10 % av alla fall.

Prognos

5-årsöverlevnaden är cirka 70 %. Den prognostiskt viktigaste faktorn för överlevnad är förekomst av lymfkörtelmetastaser.

Riskfaktorer

 • Dysplasi eller cellförändringar i vulva.
 • Cirka 30–40 % av all vulvacancer är inducerad av humant papillomvirus (HPV), drabbar oftast något yngre kvinnor.
 • Hudsjukdomar såsom Lichen sclerosus i vulva (atrofisk hud-och slemhinneinflammation).

Symtom som ger misstanke

Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke hos kvinnor över 40 år och immundefekta patienter oavsett ålder:

 • sår i vulva som inte läker
 • långvarig sveda eller klåda som inte svarar på behandling
 • knöl i vulva eller ljumske
 • misstanke om malignt melanom i vulva.

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lymfkörtelpalpation i ljumskar
 • Gynekologisk undersökning med inspektion och palpation av hela vulva och perianalområdet

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke ska följande utföras av gynekolog (skicka remiss inom ramen för SVF) eller primärvårdsläkare:

 • gynekologisk undersökning
 • palpation av ljumskar
 • histopatologisk undersökning (stansbiopsi) – om det finns flera malignitetsmisstänkta förändringar ska biopsier tas från samtliga förändringar.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark klinisk misstanke om vulvacancer vid gynekologisk undersökning
 • histopatologiskt fynd av vulvacancer eller malignt melanom i vulva.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss (invänta inte eventuellt PAD-svar).

Differentialdiagnoser

 • Benign tumör
 • Cysta
 • Eksematösa förändringar
 • Kondylom
 • Dystrofi som exempelvis leukoplaki eller Lichen sclerosus
 • Preinvasiv sjukdom som dysplasi eller cancer i situ som ofta är associerad med HPV. 

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till gynekologmottagning
 • Märk remissen " SVF vulvacancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Om stansbiopsi tagits, beskriv storlek och lokalisation av tumör, PAD-svar, gärna foto och skiss över tagna biopsier
 • Allmäntillstånd, längd, vikt och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Helsingborg 042-406 22 81
 • Kristianstad 044-309 13 42, Ystad 0411-99 57 27
 • Lund 046-17 24 45, 046-17 24 48, fax 046-211 92 76
 • Trelleborg 046-17 24 45, 046-17 24 48, fax 046-211 92 76

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177.se

Vulvacancer, 1177.se

Standardiserat vårdförlopp vulvacancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram vulvacancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2023-08-29
Giltigt till: 2026-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.