Polyneuropati

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • G61.0 Guillain-Barrés syndrom    
  G62.0 Läkemedelsutlöst polyneuropati    
  G62.1 Alkoholutlöst polyneuropati    
  G62.8 Andra specificerade polyneuropatier    
  G62.9 Polyneuropati, ospecificerad    
  G63.2 Diabetisk polyneuropati (E10-E14) med fjärdepositionen .4)    
  G63.4 Polyneuropati vid näringsbristtillstånd (E40-E64)    

Primärvård

 • Primär bedömning av patient    
 • Utredning och behandling av symmetrisk polyneuropati med mycket långsam progress    

Akutmottagning

 • Misstänkt Guillain-Barrés-syndrom    

Neurologimottagning

 • Övriga fall av polyneuropati    

Definition

Polyneuropati ger en symmetrisk funktionsnedsättning i perifera nerver med en symtombild som varierar utifrån orsak och vilken typ av perifera nerver som angripits (sensoriska, motoriska och/eller autonoma).

Etiologi

Viktiga orsaker till polyneuropati är

 • hög ålder
 • diabetes      
 • ärftlighet – Charcot-Marie-Tooth, Skelleftesjukan
 • Guillain-Barrés syndrom    
 • autoimmun sjukdom – RA, SLE, Sjögrens syndrom, celiaki, vaskulit
 • infektion – neuroborrelios, HIV, hepatit C   
 • toxisk påverkan – läkemedel, lösningsmedel, alkohol    
 • malignitet    
 • bristtillstånd – vitamin (B12), mineral (koppar), särskilt efter gastric by-pass   
 • lever- eller njursvikt    
 • tyreoideasjukdom.

Symtom

Sensoriska

 • Kuddkänsla, domningskänsla och stickningar. 
 • Stickande, brännande, ilande smärta som kan utlösas av beröring. 
 • Debuterar oftast i fötterna och sprider sig vanligen långsamt proximalt. 
 • Proprioceptiva – snubblingstendens, nedsatt balans

Motoriska

 • Efterhand muskelsvaghet.

Autonoma

 • Skör, torr hud. 
 • Obstipation.
 • Erektionssvårigheter.
 • Dysuri.
 • Muntorrhet.

Anamnes

 • Hereditet.
 • Andra sjukdomar.
 • Alkohol.
 • Kost – exempelvis vegankost utan tillägg av vitamin B12.
 • Läkemedel – cytostatika, antibiotika (ciprofloxacin, nitrofurantoin, metronidazol), amiodaron, fenantoin, disulfiram.
 • Annan möjlig etiologi.

Sjukdomskaraktäristika

 • Debut – subakut eller smygande.
 • Förlopp – snabbt, långsamt, skovvist förlöpande.
 • Dominerande symtom – sensoriska, motoriska, autonoma.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Sensorik – ofta nedsatt vibrationssinne och känsla för smärta.
 • Motorik – muskelsvaghet i ben (distalt symmetriskt, ibland proximalt), muskelatrofi (fötter, underben, ibland händer).
 • Reflexer – svaga.
 • Balans – ataxi.
 • Perifera pulsar.

Kontrollera puls och ortostatiskt blodtryck vid misstanke om autonom dysfunktion.

Handläggning vid utredning

Basal utredning för att utesluta eventuell behandlingsbar orsak rekommenderas vid symmetriska distala domningar och stickningar, särskilt i nedre extremiteterna, som progredierar mycket långsamt.

Skyndsam utredning och vid behov neurologkontakt rekommenderas vid

 • uttalade symtom – till exempel både sensoriska och motoriska   
 • hastig progress  
 • rent motoriska symtom och statusfynd  
 • proximal eller asymmetrisk muskelsvaghet  
 • samtidiga CNS-symtom eller CNS-fynd.

Misstänkt vitamin B12-associerad neuropati utreds enligt separat rekommendation.

Akut utredning

Akut utredning inom specialiserad vård rekommenderas vid misstänkt Guillain-Barrés syndrom:

 • snabbt progredierande uppåtstigande pareser
 • från minimal svaghet i benen till total slapp tetraplegi
 • areflexi.

Laboratorieprover

Ta prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak eller specifika differentialdiagnoser. Överväg särskilt

 • utvidgat blodstatus inklusive B12 och folsyra   
 • glukos, SR, CRP, tyreoidea-, lever- och njurfunktion, elektrolyter, kalcium  
 • alkoholmarkör
 • fraktionerade proteiner i serum och urin.

Undersökningar

Överväg undersökning med neurografi eller EMG vid oklar etiologi.

Differentialdiagnoser

 • Nervrotspåverkan som vid spinal stenos    
 • Restless Legs (Willis Ekboms sjukdom) 
 • Central sensitisering (kan ge nedsatt sensorik men följer inte specifika dermatom) 
 • Neuroborrelios
 • Multipel skleros

Handläggning vid behandling

 • Hos många patienter påvisas ingen bakomliggande orsak.   
 • Eventuell påvisad grundsjukdom bör behandlas sedvanligt.   
 • Behov av fysioterapi och hjälpmedel bör bedömas regelbundet.   
 • Symtomlindrande behandling kan läggas till i vissa fall.

Fysioterapi

 • Träning för balans, styrka och konditionsförbättring efter behov.
 • Råd om rätt anpassad träning.
 • Hjälp med behandling av eventuell smärta.

Arbetsterapi

Överväg bedömning avseende

 • lämplig motionsnivå och ansträngningsgrad
 • hjälpmedel – exempelvis för förflyttning  
 • bostadsanpassning
 • kompenserande strategier.

Remissindikation 

 • Akutmottagning – misstanke om Guillan-Barrés syndrom   
 • Neurologimottagning – hereditet, proximal eller asymmetrisk muskelsvaghet, samtidiga CNS-symtom eller -fynd, uttalade symtom, snabb progress, debutålder under cirka 60 år.

Remissinnehåll

 • Anamnes – inklusive aktuella läkemedel   
 • Status   
 • Resultat av prover och undersökningar   

Polyneuropati, en sjukdom i flera nerver, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2022-06-01 
Giltigt till: 2025-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.