Polyneuropati

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • G610 Guillain-Barrés syndrom
  G620 Läkemedelsutlöst polyneuropati
  G621 Alkoholutlöst polyneuropati
  G628 Andra specificerade polyneuropatier
  G629 Polyneuropati, ospecificerad
  G632 Diabetisk polyneuropati (E10-E14) med fjärdepositionen .4)
  G634 Polyneuropati vid näringsbristtillstånd (E40-E64)

 • Primär bedömning av patient
 • Utredning och behandling av symmetrisk polyneuropati med mycket långsam progress
 • Misstänkt Guillain-Barrés-syndrom
 • Övriga fall av polyneuropati

Polyneuropatier är sjukdomar där flera perifera nerver är drabbade samtidigt. Mer än 100 utlösande faktorer är kända. Hos 25–50 % hittas ingen orsak.

Viktiga orsaker till polyneuropati är:

 • hög ålder
 • ärftlighet, exempelvis Skelleftesjukan (transtyretinamyloidos, familjär amyloidos)
 • diabetes
 • toxisk påverkan av läkemedel (som cytostatika) eller alkohol
 • brist på vitamin (exempelvis B12) eller mineral (Gastric bypass kan ge vitamin B- och kopparbrist)
 • autoimmun sjukdom som RA, SLE, Sjögrens syndrom, celiaki, vaskulit, kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)
 • malignitet
 • lever- eller njursvikt
 • vissa infektioner
 • tyreoideasjukdom
 • Guillain-Barrés syndrom (kan även drabba barn).

Symtombilden varierar utifrån orsak och typ av perifera nerver som angripits (sensoriska, motoriska och/eller autonoma).

 • Kuddkänsla, domningskänsla och stickningar
 • Stickande, brännande, ilande smärta som kan utlösas av beröring
 • Debuterar oftast i fötterna och sprider sig långsamt uppåt
 • Snubblingstendens
 • Nedsatt balans
 • Efterhand även muskelsvaghet
 • Skör, torr hud
 • Obstipation
 • Erektionssvårigheter
 • Dysuri
 • Muntorrhet
 • Hereditet
 • Alkohol
 • Särskild kost – som vegankost utan tillägg av vitamin B12
 • Yrkesexponering – lösningsmedel, metaller
 • Läkemedel – cytostatika, antibiotika, amiodaron, fenantoin, disulfiram
 • Debut – subakut eller smygande
 • Förlopp – snabb eller långsam progress, skovvist förlöpande
 • Dominerande symtom – sensoriska, motoriska, autonoma
 • Allmäntillstånd – nutritionsstatus
 • Hjärta/kärl – ortostatiskt blodtryck, puls (autonom dysfunktion) och perifera pulsar
 • Buk – leverförstoring, spider nevi
 • Sensorik – ofta nedsatt vibrationssinne och känsla för smärta
 • Motorik – muskelsvaghet i ben (distalt, symmetriskt, ibland proximalt), muskelatrofi (fötter/underben, ibland händer)
 • Reflexer – svaga

Akut handläggning krävs vid misstanke om Guillain-Barrés syndrom. Misstänk vid:

 • förlopp – snabbt progredierande uppåtstigande pareser
 • debut – ofta infektion några veckor före
 • symtom – från minimal svaghet i benen till total slapp tetraplegi förenad med bål-, ansikts-, svalg- och andningsmuskelparalys.

Snabb utredning och eventuellt neurologkontakt rekommenderas vid:

 • uttalade symtom, till exempel både sensoriska och motoriska symtom
 • hastig progress.

Snabb handläggning rekommenderas även vid misstänkt B12-associerad neuropati.

Basal utredning för att utesluta eventuell behandlingsbar orsak rekommenderas vid:

 • symmetriska distala domningar och stickningar, särskilt i nedre extremiteterna, som progredierar mycket långsamt.

Ta prover utifrån sjukdomsbild för att utesluta bakomliggande orsaker. Kontrollera förslagsvis utvidgat blodstatus (med B12 och folsyra), blodsocker, sänka, tyreoidea-, lever- och njurprov samt alkoholmarkör.

Överväg kontroll av borrelia och blodsmittscreening för HIV, hepatit B och hepatit C. Vid misstänkt kopparbrist ta ceruloplasmin.

 • Hb, erytrocyter, EVF, MCV, kobalamin, folat, trombocyter, leukocyter, differentialräkning
 • SR, CRP, glukos, TSH
 • ALAT, GT, kreatinin/eGFR, PEth

Vid malignitetsmisstanke, överväg bilddiagnostisk utredning.

 • Nervrotspåverkan som vid spinal stenos
 • Neuroborrelios
 • Restless Legs (RLS)
 • Motorneuronsjukdom (i regel stegrad muskeltonus, bulbära symptom, Babinski)
 • MS
 • Central sensitisering, vilket kan ge  nedsatt känslighet som vid polyneuropati, men följer då inte perifera nervers utbredningsområde
 • Behandla grundorsaken, om sådan hittats.
 • Behandla B12-brist. Ge parenteral behandling initialt (även före provsvar vid klinisk misstanke).
 • Neuropatisk smärta behandlas sedvanligt.

Ge träning för balans-, styrka samt konditionsförbättring efter behov.

Vid behov, gör bedömning för:

 • förflyttningshjälpmedel
 • andra hjälpmedel
 • bostadsanpassning
 • kompenserande strategier.

Polyneuropati, en sjukdom i flera nerver, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne