Samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvård

Information och styrdokument för samverkan vid utskrivning (SVU) och samordnad individuell plan (SIP).

Samverkan vid utskrivning (SVU)

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en lagstyrd process som syftar till att personer ska få en snabb och trygg utskrivning.

För att detta ska ske behöver berörda vårdaktörer samverka i en planeringsprocess tillsammans med den enskilde. Planeringsprocessen innehåller flera moment som:

  • inskrivningsmeddelande,
  • kartläggning,
  • utskrivningsklar,
  • ställningstagande till SIP,
  • ställningstagande inför utskrivning.

Planeringsprocessen kan resultera i en samordnad individuell planering då en SIP upprättas och denna kan i de flesta fall ske efter utskrivning.

Öppen rättspsykiatrisk vård och öppen psykiatrisk tvångsvård är en vårdform för patienter som inte behöver vårdas i slutenvård men som behöver iaktta särskilda villkor för att vården ska kunna ges i öppenvård. För övergång till öppen rättspsykiatrisk vård och öppen psykiatrisk tvångsvård gäller särskilt regelverk.

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om kommunalt betalningsansvar

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen är dispositiv, vilket innebär att huvudmännen har möjlighet att träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt eller med annat belopp än det som anges i lagen.

I Skåne tillämpas en genomsnittsmodell för beräkning av när en kommuns betalningsansvar ska börja. Socialstyrelsen beräknar och fastställer årligen genomsnittskostnaden för ett vårddygn i riket och det är detta belopp som används i den skånska modellen.

Varje månad publiceras antal genomsnittliga dagar för utskrivningsklara patienter per kommun. Klicka på länken och välj USK.qvw

Samordnad individuell plan (SIP)

En SIP ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och när samordning av insatser kring en enskild individ behövs. En SIP behöver inte föregås av en slutenvårdsepisod utan kan med fördel användas som ett proaktivt verktyg.

IT stöd - Mina planer

För att underlätta kommunikation mellan berörda vårdaktörer och ge stöd i planeringsprocesserna SVU och SIP används IT-stödet Mina planer. Användarmanual och övrig information om Mina planer finns på sidan:

Verksamheter som ännu inte är anslutna till Mina planer arbetar efter framtagen manuell rutin. Den gäller även för vissa specifika patientgrupper.

Stöd- och styrdokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.