God Vård - Kortfilmer

Här samlas kortfilmer om god vård i ämnen som berör all hälso -och sjukvårdspersonal. Innehållet uppdateras fortlöpande.

Utbudet av kortfilmer fylls på efterhand som de produceras.
Filmerna produceras av vårdutvecklingsgruppen och ämnesexperter inom området.

  • Koll på infarten? En kortfilm om vikten av god omvårdnad av PVK, (7 min)
  • Nutritionens betydelse för vårdförloppet - Ätproblem och åtgärder, (7 min)
  • Varför uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler? (3 min)
  • Klinisk fallriskbedömning, (8 min)
  • Överfylld urinblåsa,  (6 min)

Syfte

Syftet med kortfilmerna är att belysa viktiga riskområden i vården och fungera som diskussionsunderlag på vårdavdelningar och/eller arbetsplatsträffar.

Utbudet av kortfilmer fylls på efterhand de produceras. Önskemål på innehåll och teman tas tacksamt emot via e-post.

Kontakt: erik.hjortek@skane.se

Målgrupp

Kortfilmerna vänder sig till all personal i den patientnära vården.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne

Användare utanför Region Skåne