God Vård – kortfilmer

Här hittar du kortfilmer om god vård i ämnen som berör all hälso- och sjukvårdspersonal. Innehållet uppdateras fortlöpande.

Utbudet av kortfilmer fylls på efterhand som de produceras. Önskemål på innehåll och teman tas tacksamt emot via erik.hjortek@skane.se.

Filmerna produceras av vårdutvecklingsgruppen och ämnesexperter inom området.

Innehåll

  • Koll på infarten? En kortfilm om vikten av god omvårdnad av PVK, (7 minuter)
  • Nutritionens betydelse för vårdförloppet - Ätproblem och åtgärder, (7 minuter)
  • Varför uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler? (3 minuter)
  • Klinisk fallriskbedömning, (8 minuter)
  • Överfylld urinblåsa, (6 minuter)

Syfte

Syftet med kortfilmerna är att belysa viktiga riskområden i vården och fungera som diskussionsunderlag på vårdavdelningar och/eller arbetsplatsträffar.

Målgrupp

Kortfilmerna vänder sig till all personal i den patientnära vården.

Se kortfilmerna

Anställd i Region Skåne

Extern användare