Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som utvecklar och samordnar läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

Till Läkemedelsrådets viktigare uppgifter hör att ta fram en skånegemensam baslista med rekommenderade läkemedel (Skånelistan), utgöra det medicinska expertorganet vid upphandling av läkemedel, följa förskrivningsmönster och kostnader samt utbilda och informera.

Som expertorgan ska Läkemedelsrådet vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården.

Kontakt

Mejla till lakemedelsradet@skane.se för att komma i kontakt med Läkemedelsrådet. 

Dokument och kontaktuppgifter

Regionala enheten för läkemedel

 • Regionala enheten för läkemedel har till uppdrag att utveckla och stödja hälso- och sjukvården med kunskap och tjänster som främjar en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i Region Skåne.

  Arbetet inom Regionala enheten för läkemedel omfattar bland annat:

  • upprättande av rekommendationer
  • regionala riktlinjer
  • införande av nya läkemedel
  • läkemedelssäkerhetsarbete och
  • uppföljning av läkemedelsförskrivning

  Prognosarbete, stöd vid upphandlingar och ekonomisk uppföljning är också en viktig del i arbetet. Regionala enheten för läkemedel är en aktiv del i Region Skånes kunskapsstyrning.

  Inom Regionala enheten för läkemedel finns också Region Skånes sjukhusapoteksfunktion som har det övergripande ansvaret för Region Skånes läkemedelsförsörjning.

  Regionala enheten för läkemedel har också en aktiv del i utvecklingen av Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV).

  • Maria Landgren, Områdeschef och läkemedelschef
   Dockplatsen 26, Malmö
   040-675 36 67
   maria.landgren@skane.se

   Åsa Bondesson, apotekare
   Medicon Village, Lund
   Workstream Lead Läkemedel SDV
   040-675 36 99
   asa.c.bondesson@skane.se

   Carl-Johan Glans, apotekare
   Rådhus Skåne, Kristianstad
   Läkemedelsstrateg
   040-675 31 87
   carl-johan.glans@skane.se

   Per Holmér, apotekare
   Distansarbete
   Regional chefapotekare, projektledare för CLMA 
   040-33 32 40
   per.holmer@skane.se

   Lena Persson, farmacie magister
   Dockplatsen 26, Malmö
   Strategisk koordinator av läkemedelsarbetet mellan Läkemedelsrådet, Kunskapsstyrning och Område läkemedel 
   040-675 38 08
   lena.persson@skane.se

   Inga-Lill Rohdin, handläggare
   Rådhus Skåne, Kristianstad
   Administration
   0451-29 87 41
   inga-lill.rohdin@skane.se

   Jeanette Sjölander, dietist
   Dockplatsen 26, Malmö
   Ansvarig område Nutrition, ordförande LAG livsmedel för speciella medicinska ändamål och sammankallande i LAG nutrition
   040-675 36 39
   jeanette.sjolander@skane.se 

   Elisabeth Titze, handläggare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Administration
   040-675 31 14
   elisabeth.titze@skane.se

  • Region Skånes sjukhusapoteksfunktion har det övergripande ansvaret för regionens sjukvårdsförsörjning av läkemedel. Enheten utgör den operativa basen för den regionala styrningen och det strategiska arbetet samt är ett stöd till sjukvårdsförvaltningarna inom läkemedelsförsörjningsområdet.

   Frida Furumalm, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Enhetschef
   Ansvarig för drift läkemedelsförsörjningen
   040-675 35 94
   frida.furumalm@skane.se

   Patrick Bäckström, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Ansvarig för läkemedelsförsörjningsflödet från Logistikcentrum (hela förpackningar och vätskor) samt hemdialysflödet
   040-675 31 97
   patrick.backstrom@skane.se

   Maria Carlsson, farmacie magister
   Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar i CLMA-projektet med frågor relaterat till framtidens läkemedelsförsörjning. Arbetar i Område läkemedels sortimentsgrupp med bland annat bevakning av restnoteringar
   040-675 36 04
   maria.a.carlsson@skane.se 

   Helena Cederlund, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar i CLMA-projektet med frågor relaterat till framtidens läkemedelsförsörjning
   040-675 36 05
   helena.cederlund@skane.se

   Agneta Enefält, farmacie magister
   Dockplatsen 26, Malmö
   Ansvarig för läkemedelsförsörjningsflödet för tillverkning och beredning (cytostatika, steril extempore, förfyllda sprutor)
   040-675 31 84
   agneta.enefalt@skane.se 

   Karin Fält, apotekare
   Rådhus Skåne, Kristianstad
   Sakkunnig dialys och nuklearmedicin. Arbetar med frågor relaterat till läkemedelsförsörjning och sortimentsfrågor
   karin.falt@skane.se

   Martina Göransson, apotekare
   Lasarettet i Ystad
   Arbetar i CLMA-projektet med frågor relaterat till framtidens läkemedelsförsörjning
   040-675 33 51
   martina.goransson@skane.se

   Lisa Larsson, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med olika sakfrågor inom läkemedelsförsörjningen till exempel säkerhetslager, sortiment, tillverkning och beredning
   040-33 15 87
   lisa.larsson@skane.se

   Rana Mistafa Alward, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Vikarierar som ansvarig för läkemedelsförsörjningsflödet från Logistikcentrum (hela förpackningar och vätskor) samt hemdialysflödet
   040-675 35 53
   rana.mistafaalward@skane.se

   Lisbet Norlander, farmacie magister
   Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med frågor relaterat till Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) samt kliniska prövningar
   040-33 39 86
   lisbet.norlander@skane.se

   Cornelia Vázquez, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar i CLMA-projektet med frågor relaterat till framtidens läkemedelsförsörjning.
   040-675 38 33
   cornelia.vazquez@skane.se

   Therése Werme-Kastell, farmacie magister
   Ystad lasarett
   Arbetar med läkemedelsförsörjning samt flödesansvarig för PiD, patientindividuellt packade doser
   040-675 36 12
   therese.kastell@skane.se

  • Enheten har ansvar för arbetet med rekommendationer och riktlinjer samt den uppsökande verksamheten (besök på hälsovalsenheter, sjukhuskliniker, diverse utbildningsinsatser och liknande). Inom enheten finns också ansvar för arbetet med Skånelistan. Enheten ansvarar också för att regionalt koordinera och styra arbetet med läkemedelssäkerhet.

   Nadia Al-Omar, apotekare
   Helsingborgs lasarett
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
   Medlem i LAG läkemedel psykiatri, LAG läkemedel nervsystemets sjukdomar och LAG obesitas 
   040-675 36 51
   nadia.al-omar@skane.se 

   Catharina Andersson, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt regionala läkemedelssäkerhetsfrågor
   Medlem i LAG smärta
   040-675 34 64
   catharina.a.andersson@skane.se

   Sara Andersson, apotekare (utlånad till SDV)
   Rådhus Skåne, Kristianstad
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt regionala läkemedelssäkerhetsfrågor
   Medlem i LAG läkemedel mag- och tarmsjukdomar
   040-675 36 53
   sara.r.andersson@skane.se

   Alick Banda, apotekare
   Rådhus Skåne, Kristianstad
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
   Medlem i LAG läkemedel njur- och urinvägssjukdomar
   och LAG läkemedel infektionssjukdomar
   040-675 31 73
   alick.banda@skane.se

   Karolina Engvall, apotekare (inlånad)
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
   0732-69 99 31
   karolina.engvall@skane.se

   Rula Hameed, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
   040-675 31 86
   rula.hameed@skane.se

   Emma Kolbus, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Ansvarar för läkemedelsinformation och uppföljning
   Medlem i LAG läkemedel lung- och allergisjukdomar
   040-675 31 37
   emma.kolbus@skane.se

   Cecilia Lenander, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt regionala läkemedelssäkerhetsfrågor
   Ansvarar för läkemedelssäkerhetsfrågor
   Medlem i LAG läkemedel äldres hälsa och LPO Äldres hälsa
   040-675 32 56
   cecilia.lenander@skane.se

   Lena Olsson, apotekare
   Rådhus Skåne, Kristianstad
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt regionala läkemedelssäkerhetsfrågor
   Medlem i LAG läkemedel nervsystemets sjukdomar och LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomar
   040-675 33 25
   lena.l.olsson@skane.se

  • Enheten ansvarar för prognosarbete för läkemedelskostnader, verkar som stöd i Koncernstab ekonomistyrnings budgetarbete samt analyserar och följer upp läkemedelsanvändningen.

   Arbetet med läkemedelsupphandlingar/trepartsförhandlingar är också organiserat inom denna enhet.

   Linda Staaf, apotekare 
   Dockplatsen 26, Malmö
   Enhetschef
   Ansvarig för analys och uppföljning läkemedel
   Ansvarig för avtal
   Prognos och samarbete med Ekonomistyrning
   SDV
   Medlem i  LAG läkemedel nervsystemets sjukdomar, LAG läkemedel onkologi samt Expertgrupp Ögonsjukvård
   040-675 36 66
   linda.staaf@skane.se

   Johanna Glad, apotekare 
   Dockplatsen 26, Malmö
   Koordinator för Horizon scanning samt arbetar med uppföljning och upphandling. Medlem i LAG läkemedel osteoporos och LAG läkemedel onkologi samt Arbetsgrupp förbrukningsartiklar stomi
   040-675 37 00
   johanna.glad@skane.se

   Kani Khalaf, apotekare
   Dockplatsen 26, Malmö
   Prognosarbete, analys och uppföljning
   040-675 31 76
   kani.khalaf@skane.se 

   Zoltan Nagy, apotekare
   Rådhus Skåne, Kristianstad
   Sakkunnig statistik, analys
   040-33 31 95
   zoltan.nagy@skane.se

   Jolanta Wågström, apotekare
   Lasarettet i Ystad
   Arbetar med Läkemedelsinformation och uppföljning samt i Område läkemedels sortimentsgrupp. 
   Medlem i LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomar och  LAG läkemedel endokrina sjukdomar 
   040-675 36 58
   jolanta.wagstrom@skane.se

   Dessutom har enheten ett nära samarbete med:

   Philip Gregard
   Enheten för Ekonomi
   Koncernstab Ekonomistyrning
   040-675 36 95
   philip.gregard@skane.se

Samverkan med läkemedelsindustrin

Läkemedelsinformation och uppföljning

 • Informationsmaterial tas fram genom kritisk granskning av dokumentationen inom respektive terapiområde och utgångspunkten är ofta industrins egen marknadsföring. Materialet förankras i aktuellt LAG läkemedel (tidigare terapigrupper). Nedan ges exempel på aktuella ämnen.

  De olika ämnena tar olika lång tid i anspråk, så kontakta oss gärna för diskussion om lämpligt upplägg för just er enhet. Har du önskemål om andra ämnen, tveka inte att höra av dig. För bokning, se kontakt nedan.

  Våren 2023 erbjuder vi följande ämnen:

  • Skånelistan 2023 - förändringar och budskap 

   Exempel på övriga ämnen

  • Nyheter och förändringar och budskap från arbetsgrupperna
  • Aktuella läkemedelslistor – hur gör vi?
 • Vid frågor om läkemedelsuppföljning se kontakt nedan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.