Våld i nära relationer

Våld i nära relationer får stora konsekvenser för individer och samhället. Det utgör ett allvarligt brott mot den grundläggande mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från våld.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att utsatthet för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld påverkar hälsan negativt. En korrekt anamnes är en förutsättning för en patientsäker vård. Därför måste våld i nära relationer uppmärksammas.

Att upptäcka och motverka våld i nära relationer är en självklar del i hälso- och sjukvårdens uppdrag. Att främja en god hälsa på lika villkor anges i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125).

Kontakta socialtjänsten

Kunskapsstöd

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter