Enligt Region Skånes politiska riktlinjer och regionala vårdprogram ska all vårdverksamhet som finansieras av Region Skåne arbeta för att motverka våld i nära relationer.

Vårdprogram mot våld i nära relationer 

Vårdprogrammet är utformat som en tydlig guide i fem steg för hur du som möter patienter bör göra för att motverka våld i nära relationer. Respektive steg beskrivs mer utförligt i Region Skånes vårdprogram.

  1. Upptäcka: fråga om våldsutsatthet för att kunna ge lämplig och patientsäker vård. 
  2. Bemöta, vårda och stödja: Bemöt, ge vård och stöd åt våldsutsatta på ett professionellt och respektfullt sätt. 
  3. Dokumentera: dokumentera våldsutsatthet för att bidra till patient- och rättssäkerhet.
  4. Hänvisa vuxna: hänvisa våldsutsatta patienter till socialtjänsten, egen verksamhet eller kvinnojour för samordning, information och uppföljning. 
  5. Anmäla när barn far illa: om du misstänker att barn far illa har du en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten

Region Skånes barnskyddsteam

Du är alltid välkommen att kontakta ett barnskyddsteam för konsultativt stöd i enskilda patientärenden. Barnskyddsteamen är till för att stötta och hjälpa i fall där barn far illa.

Som chef har du bland annat ansvar för att vårdprogrammet implementeras och vårdrutiner skapas och att alla anställda har kunskap om anmälningsskyldighetSenast uppdaterad : 2023-02-17