Språktolk

Regler, tillämpningsanvisningar och goda råd vid användning av språktolk.

Du som jobbar inom hälso- och sjukvården ska använda språktolk när du träffar patienten när det finns behov för det. En person med familjeband till patienten ska aldrig användas som tolk, utan du ska boka en tolk via DigitalTolk.

Riktlinje och tillämpningsanvisning

Region Skånes riktlinje för tolkanvändning i hälso- och sjukvården beskriver gällande principer och Region Skånes tillämpningsanvisning anger inriktning och anvisning för användandet av språktolkstjänster.

Generella förhållningsregler för tolken

Tolken är ett verktyg i samtalet och tolkar enbart och uteslutande det som sägs i rummet.

 • Tolken bör placeras så att hen hör och ser de personer som han/hon ska tolka för.
 • Om tolken vill simultantolka måste ni komma överens om det innan samtalet.
 • Tolken får inte själv förklara saker utan att först ta upp det med brukaren.
 • Tolken får inte prata själv, varken med patient eller anhöriga.
 • Tolken får inte svara i telefon eller sms under uppdraget.
 • Tolken ska självfallet följa God Tolksed.

Andelen distanstolkningar ska öka

Andelen distanstolkningar ska öka. Detta för att frigöra tolkresurser och möjliggöra en ökad tillgång på tolkar med högre kompetens. Det är även en naturlig del av Region Skånes miljöarbete och en del av ambitionen med en verksamhet som i låg grad påverkar vår miljö i negativ riktning. Inriktningen ligger också i linje med Region Skånes arbete för fortsatt digitalisering, i enlighet med Program för eHälsa och Digitalisering i Region Skåne.

Fördelar med telefontolkning

 • Urvalet av lämpliga tolkar är större och en jämnare tolkkvalitet kan säkras, inte minst vid frekventa språk.
 • Jävsituationer med klienten kan lättare undvikas.
 • Indirekt påverkan från tolken i själva tolkningssituationen kan minimeras då det bara är tolkanvändaren och klienten i rummet.
 • Vid akuta situationer kan en tolk snabbare vara tillgänglig - normalt inom bara ett par minuter.
 • Lägre kostnad.
 • Telefontolkning är en mer miljöanpassad tolkningsform - onödiga resor undviks med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Tips och råd när du använder tolk

Filmer om hur du som vårdgivare använder språktolk i patientmöten:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.