Boka språktolk

Här hittar du information om hur du gör för att boka språktolk via vår nya språktolksförmedling DigitalTolk samt regler och goda råd inför tolkanvändning.

Från och med 1 juli 2020 ska verksamheter, såväl i Region Skånes regi som privata vårdgivare och idé-buren sektor som arbetar på uppdrag av Region Skåne, boka språktolk via DigitalTolk.

Region Skånes riktlinje och tillämpningsanvisning

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökning och behandling. Hälso- och sjukvården ska använda språktolk i vårdmötet med patienten när behov finns. Region Skånes riktlinje för tolkanvändning i hälso- och sjukvården beskriver gällande principer och Region Skånes tillämpningsanvisning anger inriktning och anvisning för användandet av språktolkstjänster.

Andelen distanstolkningar ska öka

Andelen distanstolkningar ska öka för att frigöra tolkresurser och möjliggöra en ökad tillgång på tolkar med högre kompetens. Att tolkning i högre grad ska ske på distans är även en naturlig del av Region Skånes miljöarbete och en del av ambitionen med en verksamhet som i låg grad påverkar vår miljö i negativ riktning. Inriktningen ligger också i linje med Region Skånes arbete för fortsatt digitalisering, i enlighet med Program för eHälsa och Digitalisering i Region Skåne.

Vi bokning ska distanstolk bokas i första hand. Platstolk bokas om det krävs utifrån patientens behov. Om platstolk bedöms aktuellt bör den kommande videotolkstjänsten övervägas som alternativ.

Beställningsbekräftelser ska lagras

Beställningsbekräftelse kommer per automatik i verksamhetens funktionsbrevlåda, eller motsvarande för privata vårdgivare/idéburen sektor. Beställningsbekräftelser ska lagras i två år enligt Region Skånes regelverk för arkiv- och informationshantering på Vårdgivare Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!