Herpes zoster oftalmicus

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och behandling i lindriga fall utan ögonengagemang
 • Bedömning och behandling vid ögonpåverkan

Cirka 20 % av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger.

Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster virus i sensoriska nervganglier. Insjuknandet förutsätter att patienten har haft en primär varicellainfektion.

 • Sjukdomskänsla och ensidig smärta kring öga, näsa, panna eller skalp dagarna innan utslaget debuterar
 • Ljuskänslighet
 • Smärta i eller bakom öga
 • Synpåverkan kan tala för ögonengagemang
 • Blåsor på nästipp utgör ökad risk för allvarligare ögonpåverkan
 • Hud – gruppvisa blåsor/krustor och rodnad runt öga, nästipp och upp i panna
 • Ögon – eventuellt blandinjektion, engagemang av kornea med färgupptag, ljusväg, tryckstegring
 • Ögonlock – svullnad runt öga
 • Syn – ofta synnedsättning (testa synskärpa)

Ta PCR på blåsinnehåll vid oklar diagnos. Invänta inte svar innan behandling.

 • Impetigo
 • Herpes simplex

Behandla alltid med antivirala medel, även om det gått mer än 72 timmar från debut av utslag.

Patient som initialt saknar besvär från öga eller utslag på nästipp, ska höra av sig om ögonsymtom tillstöter även om behandling är inledd.

 • Dosering vid behandling av vuxna – T Valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar
 • Nedsatt njurfunktion – kontakta infektionsläkare för råd om dossänkning (GFR < 50 ml/L)
 • Ögonsmärta
 • Synnedsättning
 • Blandinjektion
 • Utslag på nästipp eller ögonlock
 • Engagemang av kornea med färgupptag
 • Vardagar – remittera patienten akut
 • Jourtid – remittera i samråd med ögonjour
 • Sekundär bakteriell keratit
 • Uveit
 • Nedsatt korneal sensibilitet, som kan ge kroniska kornealsår
 • Sekundärglaukom
 • Orbital inflammation
 • Akut retinal nekros
 • Neuropati

Publicerat: 2019-12-03
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne