Herpes zoster oftalmicus

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • B023 Bältros med ögonkomplikationer
  B029 Bältros utan komplikation

 • Primär bedömning och behandling i lindriga fall utan ögonengagemang
 • Akut bedömning och behandling vid ögonpåverkan

Den här rekommendationen avser bältros vid eller i ett öga. För bältros på andra delar av kroppen finns specifik rekommendation.

Herpes zoster oftalmicus är bältros som engagerar trigeminusnervens översta gren, n oftalmicus.

Cirka 20 % av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger. Herpes zoster oftalmicus utgör 10 % av all bältros.

Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster-virus i sensoriska nervganglier. Insjuknandet förutsätter att patienten har haft en primär varicellainfektion (vattkoppor).

Riskfaktorer för herpes zoster är:

 • hög ålder
 • nedsatt immunförsvar.
 • Debut – sjukdomskänsla och ensidig smärta kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Förlopp – tillkomst av hudutslag och ögonsymtom
 • Hudutslag – kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Smärta – i eller bakom öga
 • Ögon – ljuskänslighet, synpåverkan

Hudutslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.

 • Tidigare vattkoppor och herpes zoster
 • Riskfaktorer
 • Allmäntillstånd
 • Hud – gruppvisa utslag med blåsor, krustor och rodnad
 • Ögon – eventuellt blandinjektion, engagemang av kornea med färgupptag, ljusväg, tryckstegring
 • Ögonlock – svullnad
 • Synskärpa – ofta synnedsättning
 • Herpes zoster oftalmicus är en klinisk diagnos.
 • Utslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.
 • I vissa fall vid oklar diagnos kan laboratorieprov behövas. Behandling ges direkt, utan att invänta svar.

För att påvisa varicella-zostervirus tas blåsbottenskrap.

 • Impetigo
 • Herpes simplex

Behandla med antiviralt läkemedel, även om det gått mer än 72 timmar från debut av utslag.

 • Vid misstänkt ögonengagemang – starta behandlingen omedelbart och samråd med ögonläkare för uppföljning.
 • Vid avsaknad av ögonengagemang – informera patienten om att bör höra av sig vid nya symtom på näsa eller i öga, även vid inledd behandling.
 • Vid immunsuppression – kontakta specialiserad vård, mer skyndsam handläggning kan behövas.

Antiviralbehandling:

 • dosering till vuxna – tablett valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar
 • dosering vid njursvikt – dossänkning vid GFR < 50 ml/min, i samråd med infektionsläkare vid behov
 • Ögonfynd – ögonsmärta, synnedsättning, färgupptag på kornea, blandinjektion
 • Hudutslag – rodnad, svullnad eller utslag vid ögat eller på näsan
 • Vardagar dagtid – remittera patienten akut
 • Jourtid – remittera i samråd med ögonjour
 • Sekundär bakteriell keratit
 • Uveit
 • Nedsatt korneal sensibilitet, som kan ge kroniska kornealsår
 • Sekundärglaukom
 • Orbital inflammation
 • Akut retinal nekros
 • Postherpetisk neuralgi

Bältros, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-05-06
Giltigt till: 2024-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne