Vattkoppor

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B01.9 Vattkoppor utan komplikation

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Nyfödda spädbarn och barn med allvarlig sjukdom handläggs av barnläkare
 • Gravida kvinnor bör bedömas av obstetriker eller infektionsläkare
 • Immunsupprimerade vuxna (med infektion och efter exponering) handläggs av infektionsläkare

Epidemiologi

De flesta barn har haft vattkoppor vid 12 års ålder och 97-98 % av alla vuxna är därför immuniserade. Andelen immuniserade är lägre bland personer uppvuxna i tropiska klimatzoner.

Etiologi

Varicella (vattkoppor) är en luftburen smitta orsakad av varicella-zostervirus (VZV). Viruset är mycket smittsamt och smittar redan 2 dygn före utslagen. Inkubationstiden är runt 10-23 dygn.

Viruset finns kvar i vilande form i kroppen efter genomgången infektion och kan senare i livet reaktiveras och ge herpes zoster (bältros).

Symtom

 • Feber och generell värk – debuterar ofta något dygn före blåsorna
 • Blåsor (vattkoppor) – vanligtvis först på bål och senare i ansikte, armar, ben, hårbotten och slemhinnor (munhåla, yttre genitalia)
 • Klåda – ofta svår
 • Hosta – mycket vanligt (blåsor i luftrörens slemhinnor)

Anamnes

 • Känd smitta i omgivningen
 • Graviditet
 • Annan sjukdom eller immunosuppression

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hud – vesikulärt utslag i olika stadier från knottror till klara blåsor på rodnad botten till intorkade krustor, ofta även rivmärken

Handläggning vid utredning

 • Diagnos ställs utifrån den typiska kliniska bilden.
 • Riskindivid löper högre risk för allvarlig sjukdom – kontakta specialiserad sjukvård.

Riskindivider

 • Person med immunosupprimerande behandling
 • Person med malignitet, allvarlig eller kronisk sjukdom
 • Gravid icke immun kvinna som insjuknar/exponeras, särskilt i samband med förlossningen
 • Nyfött spädbarn (< 14 dagar) till icke immun mamma

Laboratorieprover

Överväg viruspåvisning (PCR) från blåsinnehåll eller serologi vid osäker diagnos.

Differentialdiagnoser

 • Primärinfektion med herpes simplex
 • Herpes zoster (följer oftast ett dermatom)
 • Impetigo
 • Steven-Johnson (kan ge små blåsor/sår i hud och slemhinnor, ofta med liten nekros centralt)

Handläggning vid behandling

 • Ingen antiviralbehandling krävs till i övrigt friska barn
 • Antiviral behandling rekommenderas till personer över 18 år och barn med allvarlig sjukdom
 • Kontakt med specialiserad vård rekommenderas vid graviditet
 • Råd om nagelklippning och antihistamin kan prövas vid svår klåda

När vattkoppor konstaterats hos ett barn som går på förskola har smittspridning ofta redan skett. Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan gå på förskola, men barnet räknas vara smittfritt när blåsorna torkat in.

Förebyggande åtgärder

Vaccin mot vattkoppor

 • Vaccin mot varicella ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet (kan ges på egen bekostnad)
 • Vissa riskindivider erbjuds vaccination, liksom syskon till immunosupprimerade barn
 • Vaccin ska inte ges vid graviditet och graviditet bör undvikas 1 månad efter vaccination

Postexpositionsprofylax

Nyfödda spädbarn eller immunsupprimerade barn eller vuxna som exponerats för varicella kan behöva immunglobulin inom 72 timmar (via barn-/infektionsmottagning).

Läkemedelsbehandling

 • Tablett Valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar ges till vuxna inom 72 timmar efter blåsdebut.
 • I svårare fall kan behandling sättas in även efter 72 timmar.
 • Vid nedsatt njurfunktion, kontakta infektionsläkare för råd om dossänkning (GFR < 50 ml/L).

Herpesvirusinfektioner, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Herpesvirusinfektion i munhålan, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation 

Vid risk för smitta eller vid sjukdom hos:

 • gravida kvinnor – akut kontakt med obstetriker/infektionsläkare
 • nyfödda spädbarn (< 14 dagar) och barn med allvarlig sjukdom eller immunsupprimering – akut bedömning av barnläkare, ring för hänvisning till isoleringsrum
 • immunsupprimerade vuxna – akut remiss till infektionsklinik, ring för hänvisning till isoleringsrum.
 • Sekundärinfektion i blåsorna – stafylokocker och grupp A streptokocker kan ge hudinfektion och även sepsis (hög feber dag 4-5 bör bedömas av läkare)
 • Purpura fulminans – ovanligt men akut livshotande tillstånd med mikrovaskulära tromboser (kraftig allmänpåverkan, feber, hypotension, blödningar och karakteristiska smärtsamma indurerade erytem med central blåsvart nekros)
 • Ögonengagemang
 • Pneumonit, meningit och encefalit
 • Svårare vattkoppsinfektion – särskilt vid samtidigt nedsatt immunförsvar
 • För tidiga sammandragningar vid graviditet
 • Bältros senare i livet

Särskilda komplikationer förekommer hos foster och nyfödda spädbarn:

 • en liten risk för neurologiska fosterskador eller kongenitalt varicellasyndrom föreligger vid insjuknande under de första 20 graviditetsveckorna
 • vid vattkoppor senare under graviditeten eller neonatalt finns ökad risk för barnet att insjukna i bältros under de första levnadsåren
 • vid varicellainfektion kring partus är risken ökad att infektionen blir allvarlig.

Vattkoppor, 1177

Varicella Zoster, Infpreg, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros, Folkhälsomyndigheten

Vattkoppor, Rikshandboken barnhälsovård

Publicerat: 2020-04-01
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.