Bältros

AKO Skåne-riktlinje för primärvården baserad på nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B02.7 Generaliserad bältros
  B02.9 Bältros utan komplikation

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Komplicerad bältros

Epidemiologi

Ungefär 20 % av befolkningen drabbas någon gång av bältros. Sjukdomen och dess komplikationer är vanligare hos äldre och hos personer med nedsatt immunsvar. Enstaka personer får bältros upprepade gånger under livet. 10-20 procent av alla med bältros drabbas av postherpetisk neuralgi.

Etiologi

Bältros orsakas av varicella-zostervirus. Viruset finns vilande kvar i kroppens sensoriska nervceller efter genomgången vattkoppsinfektion. Bältros uppkommer när viruset reaktiveras.

Bältros kan uppkomma när som helst i livet. Ofta finns det ingen tydlig utlösande faktor. Reaktiveringen uppkommer genom att immuniteten mot viruset sjunker med åldern.

Bältros är inte luftburet, men kan smitta via direktkontakt med sårvätska från blåsorna.

En person med bältros smittar endast personer som inte haft vattkoppor. Dessa personer insjuknar då i vattkoppor och inte i bältros.

Riskfaktorer

Ålder och immunsuppression är riskfaktorer för bältros och dess komplikationer.

Symtom

 • Vätskefyllda blåsor på rodnad bas som bildar ett typiskt bälte på ena sidan av kroppen, ofta bålen.
 • Smärtdebut (obehag, värk, stickningar) någon till några dagar innan blåsorna blir synliga.
 • Ibland feber innan debut av blåsor.
 • Det kan ta flera veckor från symtomdebut tills huden läkt.

Symtom vid komplicerad bältros

Bältros anses komplicerad vid något av följande:

 • allmänpåverkan
 • akut svår smärta
 • generaliserad bältros (spridda blåsor utanför primärt drabbat hudområde)
 • CNS-engagemang (myelit, radikulit, meningit, encefalit, cerebellit)
 • bältros hos immunosupprimerade patienter
 • kranialnervspåverkan.

Exempel på kranialnervspåverkan är:

 • Zoster oftalmicus: utslag i pannan, övre delen av kinden eller på nästippen ger en ökad risk för ögonengagemang.
 • Zoster oticus (Ramsay Hunt syndrome): blåsor på ytteröra, i hörselgången eller i gommen och akut perifer facialispares, ibland hörselnedsättning och yrsel.

CNS-engagemang och kranialnervspåverkan kan förekomma utan tydlig blåsbildning.

Handläggning vid utredning

 • Klinisk bild räcker oftast för diagnos.
 • Återkommande bältros eller spridd bältros kan bero på immunbrist och bör utredas. Tänk på HIV.

Lokaliserad herpes zoster under graviditet eller vid partus innebär vanligtvis ingen risk för att foster eller barn ska infekteras.

Laboratorieprover

I oklara fall kan blåsbottenskrap för att påvisa varicella-zostervirus vara aktuellt att ta.

Handläggning vid behandling

 • De flesta patienter med bältros sköts inom primärvården.
 • Komplicerad bältros bör handläggas i samråd med specialiserad vård.

Förebyggande åtgärder

Det finns idag två vaccin mot bältros. Eventuell vaccination bekostas av patienten.

 • Zostavax – levande försvagat varicella zoster-virus som ges som singeldos subkutant
 • Shingrix – ytantigen (IgE) som ges intramuskulärt i två doser med två månaders mellanrum.

Vaccination kan övervägas till personer > 50 år (främst > 65 år) efter individuell bedömning där följande bör beaktas:

 • ökad risk för bältros och postherpetisk neuralgi med ökande ålder
 • individuella riskfaktorer utöver ålder för att utveckla bältros och dess komplikationer
 • överkänslighet eller allergi mot vaccin.

Shingrix är även godkänt för vuxna > 18 år med ökad risk för bältros.

Zostavax ger cirka 65 % skydd mot bältros i åldern 60–69 år och 38 % i åldern > 70 år. Skyddseffekten avseende postherpetisk neuralgi är ca 65 % i åldern över 60 år.

Vaccineffekten avtar några år efter vaccination och långtidseffekten av vaccinet är ännu osäker.

Observera att Zostavax är ett levande vaccin och är därför kontraindicerat vid kraftigt immunsuppression, aktiv obehandlad tuberkulos och graviditet. Graviditet skall undvikas minst 1 månad efter vaccination.

Läkemedelsbehandling

Okomplicerad bältros

Antiviral behandling minskar den akuta smärtan och förkortar tiden till utläkning. Det kan också ge ett visst skydd mot utveckling av postherpetisk neuralgi.

Personer >50 år bör få antiviral behandling snarast möjligt och senast inom 72 timmar från debuten av hudutslag.

Behandla med antiviralt läkemedel enligt regional rutin.

 • Dosering vid behandling av vuxna – T Valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar
 • Nedsatt njurfunktion – kontakta infektionsläkare för råd om dossänkning (GFR < 50 ml/L)

Personer <50 år behöver sällan antiviral behandling eftersom kvarstående postherpetisk neuralgi är sällsynt och sjukdomsförloppet förkortas endast obetydligt.

Smärtlindring vid okomplicerad bältros:

 • Ge i första hand paracetamol.
 • Vid postherpetisk neuralgi finns ofta behov av annan smärtlindring, som vid långvarig neuropatisk smärta.

Komplicerad bältros

Komplicerad bältros bör alltid behandlas, oavsett patientens ålder eller duration över 72 timmar.

Zoster oftalmicus bör handläggas i samråd med ögonläkare, se separat rekommendation.

Herpesvirusinfektioner, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Herpesvirusinfektion i munhålan, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation

 • Zoster oftalmicus – se separat rekommendation
 • Zoster oticus – akutremiss till ÖNH
 • Övrig komplicerad bältros – akutremiss till infektionsklinik

Herpesinfektioner, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

 • Sekundära hudinfektioner med stafylokocker eller streptokocker
 • Postherpetisk neuralgi, det vill säga kvarstående neuralgisk smärta mer än 90 dagar

Bältros, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-11-17
Giltigt till: 2024-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.