Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Region Skånes förvaltningar ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser för de professioner som är verksamma vid aktuell förvaltning/vårdenhet. Verksamhetschefen ansvarar för att gällande målbeskrivningar uppfylls.

Prioritering vid tilldelning av platser för VFU/LIA

Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt platser för VFU/LIA, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning vid förfrågan om plats.

Inom Region Skåne gäller följande:

  1. Studenter som läser på lärosäten i Skåne, alternativt lärosäten som regionen har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Skåne och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats. Kontakt med Region Skåne sker via lärosätet.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Skåne och som inte är folkbokförda i Skåne kan inte beredas plats.

Rutin vid VFU för studenter från externa lärosäten utanför Skåne

Förtydligande angående studerandes praktik i Region Skånes verksamheter


Anställning av omvårdnadsmedarbetare sjuksköterskestuderande på termin 5

Omvårdnadsmedarbetare sjuksköterskestuderande termin 5 är en förberedande tjänstgöring inför rollen som sjuksköterska.

Syftet med att anställa sjuksköterskestuderande som genomfört termin fem är dels att stärka studenterna i sin profession samt ge träning och förberedelse inför arbetslivet samt en möjlighet för Region Skåne att rekrytera kompetent personal under framförallt sommaren. I länken nedan finns rutin för denna anställningsform och mer detaljer kring anställningens innehåll.

Rutin för anställning av omvårdnadsmedarbetare sjuksköterskestuderande termin 5 Region Skåne 

Avtal och riktlinjer

Rapporter och utvärdering

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter