Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Astma hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

J45.0 Huvudsakligen allergisk astma
J45.1 Icke-allergisk astma
J45.9 Astma, ospecificerad

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Astma hos barn

 • Använd spacer vid inhalationsbehandling på vårdcentralen.

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Barn under 6 år – utredning och behandling steg 1, ofta även steg 2-3
 • Barn över 6 år – utredning och behandling steg 1-3 i de flesta fall

Barnakutmottagning

 • Akuta obstruktiva besvär/andningsbesvär som inte svarar på akut behandling

Barnmottagning

 • Barn under 6 år – utredning och behandling vid behov från steg 2
 • Ofullständig astmakontroll trots behandling på steg 3
 • Oklar diagnos eller allergen immunterapi (AIT)

Astma är en heterogen sjukdom med oftast kronisk luftvägsinflammation och klassiska symtom (som pip i bröstet, andnöd, hosta) som varierar över tiden tillsammans med en variabel luftvägsobstruktion.

Etiologi

Astma indelas i tre fenotyper (enligt Läkemedelsverket, 2015):

 • Äkta astma innebär inflammation i luftvägarna, ofta med eosinofili och tecken på allergi (som eksem). Det dominerar hos skolbarn och tonåringar.
 • Infektionsastma ger enbart symtom vid förkylningar och är inte förknippat med allergi. Det är vanligast hos småbarn och växer ofta bort före 3-4 års ålder.
 • BPD-astma ger obstruktion vid förkylning och ansträngning. Det dabbar för tidigt födda barn med bronkopulmonell dysplasi (BPD).

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Passiv eller aktiv rökning samt mammans rökning under graviditet ökar risken för astma

Utlösande faktorer

 • Förkylning
 • Ansträngning
 • Rå och kall luft
 • Allergener
 • Rök eller starka dofter

Symtom

 • Andning – pipande, väsande, tung, ansträngd
 • Hosta – nattlig, vid ansträngning, långvarig vid förkylning
 • Nedsatt ork eller fysisk prestationsförmåga (orsakat av andningsbesvär eller hosta)

Anamnes

 • Aktuella symtom (dagtid, nattetid, påverkan av fysisk aktivitet, behov av bronkvidgare)
 • Exacerbationer senaste året
 • Tecken på allergisk sjukdom
 • Riskfaktorer, utlösande faktorer
 • Hereditet

Status

 • Allmäntillstånd, vikt, längd
 • Hjärta och lungor

Laboratorieprover

Vid misstänkt utlösande allergen (hos barn > 3 år) bör blodprov eller pricktest med riktad allergiutredning göras för att få stöd för diagnos, prognos och för att identifiera symtomgivande faktorer.

Undersökningar

 • Ansträngningstest där småbarn får springa i korridoren kan hjälpa till att objektivisera besvären.
 • Behandlingsförsök kan prövas hos små barn för att få diagnos.
 • Spirometri och PEF kan utföras från 5-6 års ålder. Reversibilitet (FEV1 ökar ≥ 12 %) eller variabilitet (PEF, minst 13 % variation) talar för astma.
 • Astma kontroll test (AKT) är ett standardiserat formulär som ger vägledning inför behandling.

Diagnoskriterier

Barn < 2 år: 3 obstruktiva episoder eller 1 obstruktiv episod och andra tecken på allergisk sjukdom (som eksem eller födoämnesallergi)

Barn > 2 år: 1 obstruktiv episod

Differentialdiagnoser

 • Främmande kropp
 • Missbildningar som exempelvis malaci och stenos av trakea eller kärlmissbildningar som komprimerar trakea
 • Medfödda hjärtfel
 • Kroniska infektioner som vid cystisk fibros, ciliedefekt eller immunbrist
 • Postinfektiös hosta eller lungskada
 • Bronkopulmonell dysplasi (BPD)
 • Ansträngningsutlöst obstruktion, exempelvis exercise-induced laryngeal obstruktion (EILO)
 • Sensorisk hyperreaktivitet

Handläggning vid behandling

 • Kartlägg utlösande faktorer och riskfaktorer.
 • Undvik rökning (passiv och aktiv), allergener samt fukt och mögel i bostad.
 • Uppmuntra till fysisk träning.
 • Erbjud patientutbildning.
 • Upprätta en individuell behandlingsplan.
 • Bedöm patientens astmakontroll.

Astmakontroll

Behandlingen styrs av om patienten har en god eller bristande astmakontroll genom bedömning av anamnes (fyra frågor från astma kontroll test, AKT), lungfunktion och exacerbationsfrekvens:

 • Symtom dagtid – god om ≤ 2 gånger/vecka, annars bristande
 • Behov av bronkvidgare (SABA) – god om ≤ 2 gånger/vecka, annars bristande (utöver de doser som tas förebyggande inför träning)
 • Fysisk aktivitet – god om ingen begränsning, annars bristande
 • Nattliga symtom/uppvaknanden – god om inga, bristande om ≥ 1gång/vecka
 • Lungfunktion (PEF/FEV1) – god om normal, bristande om < 80 %
 • Exacerbationer – god om inga, bristande om ≥ 1 gång/år

Läkemedelsbehandling

 • Insättning – genomgång av inhalationsteknik
 • Behandlingsmål – besvärsfrihet och god astmakontroll
 • Bristande astmakontroll – öka stegvis (steg 1-5)
 • Uppnådd astmakontroll – minska till lägsta möjliga steg
 • Spacer bör användas till barn under 5 år och vid svårigheter med tekniken
 • Barn från 12 år behandlas som vuxna
 • Läkemedelsförkortningar – SABA (korttidsverkande bronkvidgare), LABA (långtidsverkande bronkvidgare), ICS (inhalationssteroid), LTRA (leukotrienantagonist)

Steg 1

 • Indikation barn 0-5 år – periodiska besvär endast vid förkylning
 • Indikation barn 6-11 år – lindriga eller sporadiska besvär
 • Vid symtom – SABA (ingen kontinuerlig behandling)
 • Vid svårare besvär hos barn 0-5 år – LTRA 4 mg x 1 i 10 dagar eller ICS 125 ug 1 x 4 i 3-4 dagar, därefter 1 x 2 i 7 dagar

Steg 2

 • Indikation barn 0-5 år – besvär mellan förkylningar eller infektionsutlöst astma > 1 gång/månad eller svåra anfall
 • Indikation barn 6-11 år – återkommande ansträngningsutlösta besvär eller behov av SABA > 2 gånger/vecka
 • Vid symtom – SABA
 • Kontinuerligt – ICS (låg/medelhög dos) eller LTRA (lindriga besvär)

Steg 3

 • Indikation – bristande astmakontroll trots föregående steg
 • Vid symtom – SABA
 • Kontinuerligt – ICS (låg/medelhög dos) + LTRA eller + LABA (från 4 år)

Steg 4-5 – hos barnläkare

 • Indikation – bristande astmakontroll trots föregående steg
 • Vid symtom – SABA
 • Kontinuerligt steg 4 – ICS (högdos) + LTRA eller + LABA (från 4 år)
 • Kontinuerligt steg 5 (6-11 år) – Omalizumab, Airosonett, teofyllin, azitromycin, perorala steroider

Läkemedelsval barn 0-5 år

 • Inhalation ges i spacer
 • SABA – Airomir inhalationsspray
 • LTRA – Montelukast granulat/tuggtablett, 4 mg x 1 (från 6 månader), välj i andra hand
 • ICS – Flutide Evohaler (högdos > 200 ug/dygn)
 • LABA – Serevent Evohaler (från 4 år)
 • ICS + LABA – Seretide Evohaler (högdos > 200 ug flutikason/dygn)

Läkemedelsval barn 6-11 år

 • SABA – Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer
 • LTRA – Montelukast granulat/tuggtablett, 5-10 mg x 1, välj i andra hand
 • ICS – Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer (högdos > 400 ug/dygn)
 • LABA – Formatris Novollizer
 • ICS + LABA – Bufomix Easyhaler (högdos > 400 ug budesonid/dygn)

Indikation för remiss

 • Misstänkt astma hos barn < 6 år som ej svarat på behandling steg 1 (-3)
 • Ofullständig astmakontroll trots behandling på steg 3
 • Långvarig hosta (> 8 veckor) eller andra oklara luftvägssymtom
 • Dålig compliance eller biverkningar
 • Oklara ansträngningsutlösta symtom
 • Ställningstagande till allergen immunterapi (AIT), särskilt vid astmamisstanke tidigt i gräspollensäsong

Remissinnehåll

 • Anamnes (inklusive hereditet) och status
 • Tillväxtkurva från BHV eller skola (be gärna föräldrarna ordna detta)
 • Telefonnummer till föräldrarna

Kliniska kontroller

 • Intervall – uppföljning 1-2 gånger/år samt vid försämring
 • Anamnes – bedömning av astmakontroll, triggerfaktorer, biverkningar och inhalationsteknik
 • Undersökning – spirometri (barn från 5-6 år) med reversibilitet samt vikt- och längdkurva
 • Utvärdering – vid besvärsfrihet 6-12 månader kan utsättningsförsök göras
 • Vårdnivå – i primärvård eller på barnmottagning beroende på ålder och graden av besvär

Astma hos barn, 1177 Vårdguiden

Astma kontroll test (AKT), från 12 års ålder (pdf)

Barnläkarföreningen, sektion för barn- och ungdomsallergi

Läkemedelsbehandling vid astma, behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Publicerat: 2020-01-14
Giltigt till: 2021-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!