Inhalationsläkemedel vid obstruktiva lungsjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Obstruktiva lungsjukdomar indelas i astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Gemensamt för båda är en varierande grad av luftvägsobstruktivitet som leder till nedsatt luftflöde i andningsvägarna. Läkemedelsbehandlingen är främst inhalationsterapi.

Inhalationsterapi

 • Inhalationsteknik

  Effekten av inhalationsläkemedel är helt beroende av att läkemedlet deponeras i målorganet. Patientens preferens för inhalationsutrustning är av största vikt för att få bra följsamhet och optimal effekt, och därmed lägre doser och färre biverkningar. Det läkemedel som patienten verkligen inhalerar på ett korrekt sätt och i ordinerad dos är sannolikt också det mest kostnadseffektiva.

  Det är viktigt med noggranna och upprepade instruktioner om inhalationsteknik. Det finns korta filmer med användarinstruktioner samlade från flertalet företag som tillhandahåller inhalatorer och andningsbehållare. Dessa riktar sig både till patienter och till sjukvårdspersonal.

  Samlingsplattformen för medicinska instruktionsfilmer (medicininstruktioner.se)

  Klimatpåverkan av inhalatorer

  På Skånelistan rekommenderas för vuxna huvudsakligen inhalationspulver. Medicinska orsaker och ovan nämnda skäl kan tala för andra inhalatorer och beredningsformer. Ny data talar för att inhalationssprayer har större negativ påverkan på klimatet än pulverinhalatorer på grund av sitt innehåll av fluorerade kolväten. Vid val mellan likvärdiga produkter kan klimatpåverkan beaktas.

 • Klicka på bilden för att förstora eller förminska den
 • Klicka på bilden för att förstora eller förminska den
 • Om patienten endast använder en SABA och en ICS rekommenderas Easyhaler eller Novolizer.

  Båda är enkla multidos pulverinhalatorer som har tydliga räkneverk och fungerar även vid låga inspiratoriska flöden. Båda finns med:

  • SABA: Buventol Easyhaler och Ventilastin Novolizer.
  • budesonid: Giona Easyhaler och Novopulmon Novolizer.

  Easyhaler finns med kombinationen LABA+ICS, budesonid och formoterol (Bufomix Easyhaler). Novolizer finns med LABA i form av formoterol (Formatris Novolizer).

  Vi rekommenderar ett aktivt byte från Symbicort Turbuhaler (kombinationen budesonid + formoterol) till Bufomix Easyhaler. Patienten ska i samband med byte informeras och få instruktioner om inhalationsteknik. Alla substanser kan användas vid både astma och KOL

  Det finns numera ett antal LAMA och kombinationer LABA + LAMA vid KOL-behandling. Ingen studie visar att någon enskild inhalator har några stora fördelar och det finns inte heller några stora prisskillnader. Vi har tagit beslut att om möjligt rekommendera enhetliga inhalatorsystem och rekommenderar därför pulverinhalatorerna Novolizer och Genuair och den sprayliknande inhalatorn Respimat.

  Vid KOL rekommenderas två LAMA; tiotropium (Spiriva Respimat) och aklidinium (Eklira Genuair). Pulverinhalatorn Genuair är mycket lik Novolizer, men har inte utbytbart pulvermagasin. Två olika LABA rekommenderas, en med 12 timmars duration, formoterol (Formatris Novolizer) och en med 24 timmars duration, olodaterol (Striverdi Respimat).

  På samma sätt rekommenderar vi två olika kombinationer av LABA + LAMA:

  • formoterol + aklidinium (Duaklir Genuair)
  • olodaterol + tiotropium (Spiolto Respimat).

  Vi rekommenderar även en trippelinhalator vid KOL med LABA + LAMA + ICS:

  • vilanterol + umeklidinium + flutikasonfuroat (Trelegy Ellipta).
 • Inhalationssprayer finns med SABA, SAMA, LABA, LAMA, ICS och även som kombinationspreparat.

  SABA salbutamol, finns även som Airomir Autohaler som underlättar koordinationen, då den är inandningsaktiverad. I första hand används spray med spacer till förskolebarn, men kan användas till alla patienter som inte klarar pulverinhalatorer.

  På Skånelistan rekommenderas:

  • ICS: flutikason (Flutide Evohaler) samt
  • kombination ICS + LABA: flutikason + formoterol (Flutiform).

  Om patienten inte klarar inhalationstekniken med en spray, bör sprayen kompletteras med en andningsbehållare/spacer. Följande så kallade universalandningsbehållare kan användas med alla inhalationssprayer:

  • Able
  • Aerochamber
  • L’espace
  • OptiChamber Diamond
  • Vortex.

  Den inandningsaktiverade inhalatorn Airomir Autohaler kan inte och ska inte användas med andningsbehållare.

 • Vid terapisvikt med pulverinhalator bör spray med andningsbehållare prövas. Patienter med låga respiratoriska flöden och hyperinflation kan ha teoretiska fördelar med nebuliserade läkemedel men det finns lite evidens som stöder denna administreringsform. Sannolikt sker överförskrivning av nebuliseringsutrustning framför allt till äldre patienter och kostnaden för utrustningen och de läkemedel som används är hög.

  Nebuliseringsterapi ska endast förskrivas om patienten upplever tydlig symtomlindring som inte kan tillgodoses med andra billigare inhalationshjälpmedel.

  Endast läkare med specialistkompetens i lungmedicin, allergologi, infektion, barn­ och ungdomsmedicin och internmedicin kan förskriva nebulisatorer. Patienter som handläggs via allmänläkare ska därmed remitteras till lung­ och allergimottagningar för värdering/förskrivning.

  Vid otillräcklig effekt av givna läkemedel bör följande övervägas

  • Är diagnosen korrekt?
  • Har patienten rätt inhalationsteknik?
  • Följer patienten given ordination?
  • Prova annan medicinering liksom byte mellan olika ICS, LABA och LAMA inklusive olika kombinationer.
 • Verkningsmekanism

   

  Substans

  Tillslagstid

  Effektduration

  Beta-2-agonist SABA salbutamol 1–5 min 4–6 tim
      terbutalin 1–5 min 4–6 tim
    LABA formoterol 1–5 min ca 12 tim
      indakaterol inom 5 min ca 24 tim
      olodaterol inom 5 min ca 24 tim
      salmeterol 10–20 min ca 12 tim
      vilanterol 15–20 min ca 24 tim
  Antikolinergika SAMA ipratropium ca 15 tim ca 6 tim
    LAMA aklidinium ca 30 tim ca 12 tim
      glykopyrron ca 5 min ca 24 tim
      tiotropium ca 30 tim ca 24 tim
      umeklidinium ca 60 tim ca 24 tim
 • Dygnsdoser inhalationssteroider vuxna (µg) enligt Läkemedelsverket och GINA (2,5)

  För vuxna och barn ≥ 12 år

  Låg dos

  Medelhög dos

  Hög dos

  beklometason spray
  – extra fina partiklar
  100–200 > 200–400 > 400
  beklometason spray
  – standard
  200–500 > 500–1000 > 1000
  budesonid 200–400 > 400–800 > 800
  ciklesonid 80–160 > 160–320 > 320
  flutikasonfuroat - 92 > 184
  flutikasonpropionat 100–250 > 250–500 > 500
  mometason spray 100–200 > 200–400 > 400
  mometason pulver   200 400
 • Dygnsdoser av inhalationssteroider till barn (μg) enligt Läkemedelsverket 2015 och GINA (2,5)

  Barn 0–5 år

  Låg dos

  Medelhög dos

  Hög dos

  budesonid pMDI1 200 400 > 400
  budesonid nebuliserat 500 1000  
  beklometasondipropionat HFA2 100 200 > 200
  flutikasonpropionat 100 200 > 200
  mometason furorat pulver 100    

  Barn 6–11 år

  Låg dos

  Medelhög dos

  Hög dos

  budesonid DPI3 200 400 > 400
  budesonid nebuliserat 500 1000 > 1000
  beklometasondipropionat HFA 50–100 > 100–200 > 200
  flutikasonpropionat DPI 200 200–400 > 400
  flutikasonpropionat HFA 200 500 > 500
  mometasonfuroat 100 < 400 ≥ 400

  Barn ≥ 12 år 

  Se rekommendation för behandling av astma hos vuxna

  1) pMDI = Pressurized Metered Dose Inhaler, 2) HFA = hydrofluoroalkan, 3) DPI = Dry Powder Inhalers.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.