Allmänna råd om provtagning

Korrekt patientförberedelse, provtagning och provhantering är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat.

Alla provtagare bör gå en utbildning för att förbättra preanalytiken och minimera felen. Se Lärportalen på sidan Utbildningar.

Utbildningar

Anvisningar

 • Patientens identitet ska kontrolleras före provtagningen

  Du som tar provet ansvarar för att provtagningen är utförd på ett korrekt sätt, samt att kopplingen mellan patient, remiss och provrör är säkerställd.
  Personnumret ska innehålla 12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX.
  Signera remissen med RSID eller signatur om du inte har RSID. Skriv läsbar namnunderskrift om du tar prov till blodgruppering/förenlighetsprövning.

  Ofullständig/felaktig patientidentitet på rör och remiss (pdf)

 • Korrekt ifylld remiss ska alltid innehålla:

  • Personnummer (eller motsvarande) samt för- och efternamn.
   Använd streckkodsetikett där personnummer och för- och efternamn är utskrivet.
  • Kundkod, använd streckkodsetikett med förtryckt kundkod.
  • Beställd analys, frågeställning och anamnes.
  • Datum och tid för provtagning.
  • Direkt telefonnummer, för eventuellt frågor.

  Remissen ska vara ifylld så att informationen är lättläst och ej går att feltolka.

  En remiss för varje enskilt prov

  Detta gäller för alla analyser på remiss Mikrobiologi, Multiresistenta bakterier/Hygien samt Serologi/Virologi (undantaget blododlingar, Quantiferon, prov för Neuroborrelia samt kapillärrör).

  Observera att vid önskan om både allmän och svampodling krävs 2 stycken prov.

  Använd laboratoriets remissblanketter

 • Innan provtagning påbörjas ska provbehållaren märkas med etikett som innehåller personnummer (eller motsvarande nummer) samt för- och efternamn.

  • Använd streckkodsetikett där personnummer, för- och efternamn är utskrivet.
  • I de fall det finns etiketter på remissens baksida ska dessa användas då de innehåller all nödvändig information.

  Placera etiketten längs med röret/burken, nära korken. Om etiketten sitter fel kan den inte läsas av i våra instrument, då finns en risk att det antingen blir fel eller att provsvaren blir fördröjda.

  Om det inte framgår av etiketten, ska provbehållaren även märkas med:

  • Typ av analys.
  • Typ av provmaterial i de fall då detta inte är uppenbart eller förväxling är möjlig.
  • Datum och tid vid upprepad provtagning under en kortare tidsperiod.

  Märkning av ytterhylsa

  Om provtagningssetet består av ytterhylsa och provbehållare ska båda märkas.

  Provtagning i kommunal verksamhet

  Om proverna tas i kommunal verksamhet ska streckkodsetiketter, remisser och provtagningsmaterial tillhandahållas av primärvården.

 • Laboratoriets provtagningsanvisningar ska följas, se:

  Det provmaterial som anges i Analysportalen ska användas. Du beställer det via regionens upphandlade förrådsleverantör OneMed. Se sidan Beställ förbrukningsmaterial.

  Beställ förbrukningsmaterial

  Fastande

  Vid fasta ska patienten avstå från all fast föda och all dryck utom vatten (utan tillsats) från klockan 22.00 kvällen före provtagningen.

  På morgonen före provtagningen får patienten dricka 1 glas vatten, men undvika att röka, snusa eller genomföra något fysiskt ansträngande.

  Eventuella mediciner ska tas som vanligt, om patienten inte fått andra instruktioner. 

  1. Venös provtagning rekommenderas i första hand.
  2. Kapillär provtagning ska undvikas eftersom det innebär större risk för felaktiga resultat. I undantagsfall kan det dock vara nödvändigt att ta prov kapillärt. Provtagningen ska då utföras av utbildad personal. Generella rekommendationer vid kapillärprovtagning finns i Vårdhandboken.

  Vårdhandboken (vardhandboken.se)

  Färg på korken
  Eftersom rören innehåller olika tillsatser får man aldrig hälla ihop eller överföra blod från ett rör till ett annat, inte ens om det är samma korkfärg. Korken får aldrig tas av.

  Rörföljd
  Följande rörföljd ska följas.

  Rörflöljd.jpg

 • Serumrör ska koagulera i 30 minuter innan centrifugering.

  Prover som ska centrifugeras, enligt instruktioner på Analysportalen, ska skickas centrifugerade.
  Automationen och roboten kan inte skilja på centrifugerade och ocentrifugerade prover, vilket kan leda till felaktiga analysresultat.

  Prov som ska hällas av, använd plaströr 13mm, art.nr: 25193.

  Avhällningsrör.jpg

  Behöver ni köpa in centrifug ska den ha swing-out rotor och klara kravet på 2000 x g. Saknar du centrifug - kontakta Labteamet.

  Labteamet (labteamet.com)

  Vid förvaring av provröret i kylskåp ska temperaturen i kylskåpet vara +2 - +8°C.

 • Provtagning på Kliniskt kemiska analyser med obruten värmekedja erbjuds för:

  • serumanalyserna Kryoglobulin, Proteinprofil, IgG, IgA, IgM och IgD på provtagningar i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö, Ystad och Ängelholm.
  • helblodsanalyserna Hemoglobin, Leukocyter, Trombocyter, Trc-MPV, Neutrofila, Diff, Erytrocyter, EVF, MCV, MCH, Retikulocyter och Rtc-MCH på samtliga provtagningar inom Klinisk kemi i Skåne.

  Det måste framgå av remissen att provtagning enligt obruten värmekedja önskas, till exempel i rutan ”meddelande till laboratoriet”.

  Önskas obruten värmekedja på andra klinisk-kemiska analyser än ovanstående krävs kontakt med laboratoriet innan och att konsultremiss/allmänremiss används och att där tydligt framgår vilka analyser som ska utföras med obruten värmekedja.

  Observera att Li-heparin- rör eller SST-rör innehållande gel inte får värmas till 37°C. Prover tagna i Li-heparinplasma eller SST-rör och där analyserna är beställda på rutin/akutremiss behandlas och analyseras enligt sedvanlig rutin.

  I de fall då gelrör transporterats i 37°C till laboratoriet eller analysering är omöjlig på grund av koagelbildning av plasman, kontakta avdelningen och be om nytt prov i serumrör utan tillsats (röd kork) vilket då hanteras enl. obruten värmekedja.

  Generellt gäller följande:

  • Serumanalyser: använd serumrör 5/5 (röd kork).
  • Helblodsanalyser: använd EDTA-rör (lila kork).
  • Endast venös provtagning. Använd inte Butterfly nål. Kapillärprovtagning utförs inte.
  • Provtagningsrören (inte de med gel) skall förvärmas ca 15 min till en timme i blockvärmare/värmeskåp/vattenbad.
  • Prover skall märkas enligt gällande provtagningsföreskrifter.
  • Helblods-EDTA-rör ska anlända varma till analyserande enhet.
  • Serumprover ska koagulera 2 timmar (max 3 timmar) i värme och centrifugeras varmt, därefter direkt hällas över till 5 mL plaströr med U-formad botten. Märk röret med ”obruten värmekedja” och ange tydligt på remissen att provtagning och provhantering skett enligt rutiner för obruten värmekedja.
  • Överhällt serum kan förvaras och transporteras i kyla men får inte frysas.
  • Serumanalyserna som listas ovan skickas i påse märkt ”obruten värme kedja” adresserad till: Laboratoriemedicin Bas, Lund.
  • Värmekälla som används ska hålla en temp. på 38,5 ± 1⁰C.
  • Förvärm centrifugen till 39 °C genom att köra centrifugen tom minst 20 minuter och centrifugera därefter proven 10 min, 2000 x g, 39 °C. Ha locket öppet så kort tid som möjligt och ta ut proven direkt när centrifugeringen är klar.

  Kontakta laboratoriet vid frågor

 • De referensintervall som beskrivs i Analysportalen motsvarar 95 % av resultaten från en grupp friska individer där blodprov tagits efter 15 minuter i sittande position.

  Om det finns ålders- och/eller könsskillnader anges detta.

 • Analyskvaliteten övervakas kontinuerligt genom interna kvalitetskontroller i varje analysserie och genom deltagande i nationella och internationella kvalitetssäkringssystem.

  Flertalet av laboratorierna är ackrediterade.

  Ackrediteringsbevis

  • Ange information om preparatet i anamnesen samt frågeställning och datum/tid för ingrepp.
  • Vid önskemål om snabbsvar eller fryssnitt kryssa i ruta på remissen och ange telefon, snabbtelefon eller sökarnummer på remissen.
  • SVF kryssas i på remissen när läkare beslutat att det finns en välgrundad misstanke om cancer och att patienten ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp. Då ska ej snabbsvar kryssas i.

  Fixering

  I de fall fixering ska ske, stoppas vävnaden genast i plastburk med
  4 % fosfatbuffrad formaldehyd (formalin) för att undvika torkartefakter. Rekommenderad formalinmängd 1:20.

  Vid provtagning kan små biopsier från till exempel mag-tarmkanalen, blåstumör, lunga samt mellannålar från bröst och prostata läggas på Millipore®-filter/kaffefilterpapper för att underlätta vidare hantering på patologiavdelningen. Använd en burk per fraktion/biopsilokal.

  Burkarna förses med patientidentitet samt undernummer.
  Beskrivning av biopsilokal görs i anamnesen för varje undernummer på remissen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.