Psykoterapi

Här finns samlad information om vårdval Psykoterapi för remittenter och behandlare.
  • Remittent – behandlande läkare på vårdcentral där patienten är listad.
  • Behandlare – leverantör som är godkänd inom vårdval psykoterapi.

Vem kan få behandling inom vårdval psykoterapi?

Inom vårdval psykoterapi behandlas patienter med lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Patienterna är 16 år eller äldre.

Diagnoser inom vårdval psykoterapi

Individuell behandling:

ICD-10

Registreras i PASiS

F32.0 Lindrig depressiv episod F32-
F32.1 Medelsvår depressiv episod F32-
F40    Fobiska syndrom
(inkluderar F40.0 till och med F40.9)
F40-
F41.0 Paniksyndrom F410
F41.1 Generaliserat ångestsyndrom F411
F41.9 Ångesttillstånd, ospecificerat F419
F42    Tvångssyndrom
(inkluderar F42.0 till och med F42.9)
F42-
F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stresss F438
F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerad F439

KVÅ-koder
KBT-kort, KBT-lång, IPT och PDT

  • DU008 Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk (PDT)
  • DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk
  • DU022 Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT)

Bedömning och remittering

Det är behandlande läkare på vårdcentral där patienten är listad som fattar beslut om lämplig behandling och skriver remiss. 
Remissen ska märkas "Psykoterapi", och ska innehålla prelimär diagnos, diagnoskod och föreslagen behandlingsform. 

Vid första besöket hos behandlaren bekräftar patienten sitt val genom underskrift på anvisad blankett. Blanketten ska i original arkiveras i patientens journal. 

Information till patienten (pdf)

Blankett för val av behandlare – psykoterapi (pdf)

Den remitterande läkaren ansvarar för att upplysa patienten om vilka behandlare som finns.

Välj mottagning för psykoterapi (1177.se) 

Återremittering

Om behandlaren efter remissmottagande ser att patienten inte är lämpad för vald behandling ska behandlaren kontakta patientens vårdcentral för att bestämma lämpliga åtgärder. Alternativt återremitterar behandlaren patienten till patientens vårdcentral.

Uppföljning

Effekterna av behandlingen kommer att följas upp via PASiS och flödesmodellen. Utvärderingsvariabler är bland annat ICF-faktorer och patientens egen hälsoupplevelse via skattningsinstrumentet EQ5D. Registrera i följande formulär:

Patientenkät psykoterapi (pdf) - gäller för vårdåtaganden som lagts upp from 20140401.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter