Psykoterapi – information för remittenter och behandlare

Här finns samlad information om vårdval psykoterapi för remittenter och behandlare.
  • Remittent – behandlande läkare alternativt psykolog på vårdcentral där patienten är listad.
  • Behandlare – leverantör som är godkänd inom vårdval psykoterapi.

Vem kan få behandling inom vårdval psykoterapi?

Inom vårdval psykoterapi behandlas patienter med lättare till medelsvår depression, ångest, tvångssyndrom, stress eller posttraumatiskt stressyndrom. Patienterna är 16 år eller äldre.

Diagnoser inklusive rekommenderad behandlingsform inom vårdval psykoterapi

Individuell behandling

ICD-10

Registreras i PASiS

Rekommenderad psykologisk behandling

F32.0 Lindrig depressiv episod F32- 1. KBT
2. IPT
F32.1 Medelsvår depressiv episod F32- 1. KBT
2. IPT 
F40 Fobiska syndrom (inkluderar F40.0 - F40.9) F40- KBT
F41.0 Paniksyndrom F410 KBT
F41.1 Generaliserat ångestsyndrom F411 KBT
F41.9 Ångesttillstånd, ospecificerat F419 KBT
F42 Tvångssyndrom (inkluderar F42.0 - F42.9) F42- KBT
F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom F431 Traumafokuserad KBT
F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress F438 KBT, IPT eller PDT
F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerat F439 KBT, IPT eller PDT

Antal behandlingstillfällen baseras på patientens behov men kan som maximalt uppgå till 20, med undantag för PTSD och tvångssyndrom som kan uppgå till 23. Detta gäller för remisser inkomna från och med 2024-01-01.

KVÅ-koder

KBT, IPT och PDT

  • DU008 Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
  • DU011 Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • DU022 Interpersonell psykoterapi (IPT)

Bedömning och remittering

Det är behandlande läkare alternativt psykolog på vårdcentral där patienten är listad som fattar beslut om lämplig behandling och skriver remiss.

Remissen ska märkas "Psykoterapi", och ska innehålla preliminär diagnos, diagnoskod, föreslagen behandlingsform och telefonnummer för direktkontakt med remittent. 

PTSD kan enbart remitteras och behandlas inom behandlingsform KBT, med traumafokuserad inriktning (TF KBT). Möjligheten att ta emot och behandla patienter med PTSD finns således endast för leverantörer med avtal inom KBT och för de leverantörer som anmält att patienter med PTSD tas emot. Aktuella mottagningar framgår av 1177.se. 

Vid första besöket hos behandlaren bekräftar patienten sitt val genom underskrift på anvisad blankett. Blanketten ska arkiveras i patientens journal. 

Den remitterande läkaren/psykologen ansvarar för att upplysa patienten om vilka behandlare som finns. Om patienten inte själv kan eller vill välja ska vårdcentralen skicka remissen till den vårdgivare med för patienten aktuellt vårdutbud som finns närmst patientens folkbokföringsadress.

Väntetidsrapportering

Vårdgivaren ska minst månatligen, per behandlingsform, rapportera sin aktuella väntetid till behandling. Uppgiften om väntetid finns tillgänglig på respektive vårdgivares kontaktkort på 1177.se.
 
Väntetider rapporteras via systemet Signe.

Återremittering

Om behandlaren efter remissmottagande alternativt under behandlingen anser att patienten inte är lämpad för vald behandling ska behandlaren kontakta remittenten för att bestämma lämpliga åtgärder. Alternativt återremitterar behandlaren patienten till vårdcentralen.

Uppföljning

Uppföljningsbesök sker tre till fyra månader efter sista (inom vårdåtagandet) behandlingsbesöket.

Uppföljningsbesöket är exklusive de 20 respektive 23 behandlingstillfällen som maximalt kan erhållas inom en behandlingsomgång.

Uppföljning av behandlingen sker genom att patienten besvarar skattningsformulär. Skattningsformuläret ska minst fyllas i vid behandlingsstart och avslut. 

Skattningsskalor

Följande skattningsskalor utifrån diagnos.

ICD-10

Skattningsskala

Formulär för hälsa och funktion

F32.0 Lindrig depressiv episod MADRS-S
MADRS-S - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F32.1 Medelsvår depressiv episod MADRS-S
MADRS-S - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F40 Fobiska syndrom (inkluderar F 40.0 - F 40.9) GAD7 + komplettera gärna med mått på den specifika fobin
GAD7 - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F41.0 Paniksyndrom PDSS
PDSS - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F41.1 Generaliserat ångestsyndrom GAD7
GAD7 - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F41.9 Ångesttillstånd, ospecificerat GAD7
GAD7 - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F42 Tvångssyndrom (inkluderar F42.0 - F42.9) OCI-R
OCI-R - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom PCL-5
PCL-5 - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress KEDS
KEDS - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning
F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerat PSS-10
PSS-10 - tolkningsguide
WHODAS 2.0
WHODAS 2.0 - anvisning

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.