Produktinformation licensläkemedel

Läkemedelsinformationscentralen i Östergötland har tagit fram produktinformation för ett urval licenspreparat och Region Skåne har fått tillåtelse att länka till denna databas.

Observera att listan inte uppdateras kontinuerligt och att datum för senast revidering av respektive produktinformation varierar. Senast revidering av listan 2018-02-13.

Eftersom licensläkemedel inte är godkända i Sverige, finns inte heller viktig dokumentation kring dessa preparats indikationer, dosering, biverkningar och interaktioner med mera tillgängliga i FASS. Märkning, produktinformation och förpackning för ett läkemedel som inte innehar godkännande i Sverige är på det språk som förekommer i det land där läkemedlet har godkännande och är inte granskade av Läkemedelsverket.

Tänk också på att bipacksedlar och produktresuméer kan skilja sig åt mellan länder och att samma produktnamn inte nödvändigtvis innebär att produkter från olika länder har identiskt innehåll i dessa dokument. Databasens listade dokument kan trots det vara till nytta när skriftlig information på svenska eller engelska saknas.

Det är viktigt att personal som administrerar ett licensläkemedel har god kunskap om läkemedlet och därför bör licensläkemedel som används kontinuerligt på en avdelning/mottagning finnas med i den "Lokala instruktionen för läkemedelshantering".
Behandlande läkare ansvarar för att det finns en tydlig anvisning i ordinationen så att sjuksköterskan som hanterar licensläkemedlet vet hur det ska iordningställas och administreras.

Östergötlands läkemedelsinformationscentral ansvarar för all information och för uppdateringar av innehållet i databasen.

Kontakt i Region Skåne:
Enheten för klinisk farmakologi, Contact

Länk till Region Östergötland/Licensläkemedel

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter