Skånes regionala amningsstrategi

Allt färre barn ammas i Skåne, och både föräldrar och vårdpersonal efterfrågar mer amningsstöd. Region Skåne tar nu fram en amningsstrategi som kan stärka hälso- och sjukvårdens amningsfrämjande arbete och ge de som önskar att amma de bästa förutsättningarna för en lyckad amning.

En stor majoritet av alla gravida rapporterar att de vill amma sitt väntade barn. Samtidigt får allt fler spädbarn bröstmjölksersättning och svenska barn ammas i mycket lägre utsträckning än vad Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar.

Förklaringen till de låga och sjunkande amningstalen är komplex och kräver förståelse utifrån ett bredare perspektiv än vad som händer i mötet mellan vården och den blivande eller nyblivna föräldern.

Vad kan vi i hälso- och sjukvården göra?

WHO uppmanar beslutsfattare i länder att skydda, främja och stödja amning. Region Skåne kan tillgodose en god och gedigen amningsförberedande och stödjande amningsvård, men vi behöver också sträva efter ett samhälle där normerna kring amning är accepterande och stödjande.

Föräldrar ska få möjligheten att göra informerade val om hur de vill mata sitt barn mat utan att exponeras för barnmatsindustrins marknadsföring. Vi behöver därför skapa förutsättningar för att vårdpersonal inte oreglerat påverkas av kommersiella intressen från bröstmjölksersättningsföretag.

Med ökad kunskap och rätt åtgärder kan Region Skåne skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå sina individuella amningsmål.

 • Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård har ett regionalt uppdrag att ta fram en amningsstrategi för Region Skåne som syftar till ”att stärka hälso-och sjukvårdens amningsfrämjande arbete och därmed ge dem som önskar att amma de bästa förutsättningarna för en lyckad amning”.

  Läs mer om arbetets olika steg under Amningsstrategins nio steg

 • Här hittar du de senaste numren av Nyhetsbrev amning.

  I Nyhetsbrev amning delar vi på Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård med oss av information om pågående arbete, aktuell forskning och nyheter rörande amning. Vi bevakar främst utvecklingen lokalt i Skåne men även i övriga landet och världen.  

  Prenumerera på Nyhetsbrev amning (länk)

  Nyhetsbrev amning - oktober 2021

  Nyhetsbrev amning - juni 2021

  Nyhetsbrev amning – februari 2021

 • Rapport om amningsvården i Skåne 2020

  Våren 2020 ombads hälso- och sjukvårdspersonal i Region Skåne att bidra med sin bild av hur det amningsfrämjande arbetet ser ut i Skåne idag via en webbenkät. Sammanlagt inkom 629 svar från personal i vårdkedjan mödrahälsovård, förlossning, BB/neonatalvård och barnhälsovård (svarsfrekvens 34 %). Frågorna i enkäten är baserade på WHO:s ”Tio steg för en lyckad amning” och kommer att vara en viktig del i arbetet framåt.

  Ta del av rapporten Tio steg som främjar amning - en rapport om amningsvården i Region Skåne 2020

  Så tycker skåningarna om amning

  – Skånepanelen 2020

  I juni 2020 svarade nära 6000 skåningar på en webbaserad enkät gällande attityder och kunskap om amning via medborgarundersökningen Skånepanelen.

  Resultatet visar att skåningarna generellt är positivt inställda till amning och en majoritet anser att man bör kunna amma överallt. Tre av tio kände sig dock mer bekväma med att se flaskmatning på offentlig plats jämfört med att se någon som ammar.

  Det fanns stöd bland de svarande att arbeta mer aktivt med amning. Hela sju av tio instämde i att vården bör arbeta mer med amning och åtta av tio ansåg att samhället bör fördela mer resurser till att främja amning eftersom det är mer fördelaktigt för miljön.

  Undersökningen visar att det råder en stor osäkerhet om amningens hälsofördelar. Endast tre av tio känner till att amning kan skydda mot bröstcancer, den vanligaste cancerformen för kvinnor. Fyra av tio känner till att amning kan minska risken för barnfetma.

  Ta del av hela undersökningen om skåningars kunskap och attityder om amning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.