Nacksmärta efter olycka

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån regionalt vårdprogram (S134 Whiplash-skada/halsryggsdistorsion (akut diagnos), M530 Cervikokranialt syndrom, M531 Cervikobrakialt syndrom, T98-P sena besvär av skada).

Primärvård

 • Primär bedömning vid nacksmärta efter olycka
 • Övergripande ansvar för patienter med nacksmärta efter olycka där varken skelettskada eller nervpåverkan föreligger
 • Konsulterande remiss till smärtspecialistmottagning (Smärtrehab SUS) om situationen ej kunnat kontrolleras efter 6 månader

Akutsjukvård

 • Vid skelettskada eller neurologisk påverkan efter trauma

Smärtrehabilitering

 • Om patienten är aktuell för smärtrehabiliteringsprogram tas vårdansvaret tillfälligt över av Smärtrehab

Det regionala vårdprogrammet (se länk) och AKO-riktlinjen omfattar personer över 18 år med nacksmärta och funktionsnedsättning efter olycka (trafikolycka, fall, idrottsskada, våld/överfall och fallande föremål) men inte frakturer och ryggmärgsskador.

Akutfas (0-7 dagar efter olycka)

Anamnes

 • Typ av olycka, våld? Kraftriktning? Förberedd/oförberedd på olycka? Andra skadade?
 • Huvudets rörelse – Extension? Flexion? Vridning? Vid bilolycka också: nära/långt från nackstöd? Kollisionsriktning? Seriekollision? Voltning?
 • Medvetanderubbning? Minns patienten? Upplevelse av skräck, rädsla att dö?
 • Smärtnivå (VAS): Smärtlokalisation, vilosmärta, rörelserelaterad smärta? Nervpåverkan? Kom nacksmärtan direkt efter olyckan?
 • Andra symtom: huvudvärk, yrsel, syn/hörselpåverkan, tinnitus, domningar, bettdysfunktion? Beakta även andra orsaker till dessa symtom.
 • Tidigare smärta och stress? Annan sjukdom? Andra inblandade i olyckan? Social anamnes.

Status

 • AT: påverkad av smärta/stress/psykiska symtom?
 • Inspektion: Hematom? Svullnader? Hudskador?
 • Nacke, axel, käkled: palpation, rörlighet, smärta?
 • Neurologi: påverkan på motorik, sensibilitet, reflexer i armar, axlar, skulderblad? Balans?
 • Var medveten om att akut skada på annan kroppsdel kan maskera besvär från nacken.

Akut handläggning

Vid misstänkt skelettskada ska patienten till akutmottagning för bedömning och undersökning med bilddiagnostik. Vid neurologisk påverkan, rekommenderas ambulans och att patienten förses med stel halskrage.

Läkningsfas (0-6 månader efter olycka)

Symtombilden förvärras ofta under första veckorna. Om patienten söker första gången senare än en vecka efter olycka bör även åtgärder från akutfasen beaktas.

Anamnes och status

Riskfaktorer för utveckling av långvarig smärta

 • Hög initial smärta (viktigast), rörelseinskränkning
 • Tidigare smärta, oro/ångest, trauma, PTSD, depression/utmattning, yrsel
 • Sömnstörning, kognitiv påverkan
 • Hörselnedsättning, tinnitus
 • Degenerativ rygg, andra sjukdomar
 • Kvinna
 • Överlämnande av ansvar, känsla av vara orättvist behandlad
 • Familjesituation, ekonomi, begränsade möjligheter till alternativ sysselsättning

Handläggning av särskilda problemområden

Kvarvarande nacksmärta

 • Slätröntgen med flexions- och extensionsbilder: bör övervägas för att utreda mekaniken i subakut skede.
 • Sjukgymnastisk utredning: eventuellt med neurodynamiska tester (nervsträckstest).
 • EMG/ENeG: vid motoriska bortfallssymtom, misstanke om påverkan på perifera nerver.

Neuropati

 • Vid rhizopati, myelopati, eller perifer nervpåverkan, remiss till neurokirurgisk eller ortopedkirurgisk klinik.
 • Nackskaderådgivningen i Lund (046-17 18 80) kan konsulteras om frågor eller i oklara fall.

Bettdysfunktion

 • Samband föreligger ofta mellan Temporo-Mandibulär Dysfunktion (TMD) och nacksmärta efter olycka.
 • Tre screeningfrågor bör ställas till patienten, därefter vid behov remiss till Orofaciala Smärtenheten, Tandläkarhögskolan i Malmö.
  o Föreligger smärta i tinning, ansikte, käke eller käkled en gång i veckan eller oftare?
  o Föreligger smärta vid gapande eller tuggning en gång i veckan eller oftare?
  o Föreligger låsningar eller upphakningar i käke en gång i veckan eller oftare?

PTSD, posttraumatiskt stressyndrom

 • Drabbar 25 % av patienter med kvarvarande nacksmärta efter olycka.
 • Mardrömmar, återupplevande av olyckan (flashbacks) som påverkar patientens livsföring.
 • Självläker oftast, men om kvarstående symtom på PTSD efter 6 månader ska remiss till psykiatrisk specialistvård skickas.

Överväg vidare utredning/andra orsaker vid

 • Huvudvärk (huvudvärk efter trauma försvinner ofta inom 3 veckor)
 • Yrsel, tinnitus, synpåverkan
 • Sömnstörning, kognitiv och/eller känslomässig påverkan

Rekommendationer i akutfas

 • Farmakologisk smärtlindring enligt Skånelistan
 • Egenvård – värme, paustagning, hitta smärtfria positioner
 • Sjukgymnastik – bedömning, behandling, råd om vilo-/arbetsställning, lämplig aktivitetsnivå
 • Remiss till kurator/psykolog vid behov
 • Sjukskrivning vid behov i förhållande till aktuella arbetsuppgifter

Rekommendationer i läkningsfas

 • Smärtlindring och egenvård som i akutfasen
 • Sjukgymnastik – akupunktur/TENS, aktivitetsdosering, optimering av rörelse-, hållnings- och belastningsmönster
 • Sjukskrivning vid behov i förhållande till aktuella arbetsuppgifter
 • Stöd i arbetsåtergång och försäkringsfrågor
 • Råd om sömn, tankar och känslomässiga konsekvenser

På smärtspecialistmottagning

 • Diagnos med förklaringsmodell
 • Rehabiliteringsplan som kan innehålla smärtlindring, sjukgymnastik, smärtpsykologisk utredning, kuratorsbedömning, rekommendationer om fortsatta åtgärder inom primärvården
 • Möjlighet att inkluderas i smärthanteringsprogrammet (SHPI) under 4-5 månader då eventuell sjukskrivning tas över tillfälligt, liksom kontakt med Försäkringskassa, Arbetsgivare och Arbetsförmedling.

Remiss till MMS-team

 • Vid uttalade symtom tidigt i förloppet, efter tre månader om kvarstående besvär eller vid rekommendation efter utredning på smärtspecialistmottagning.

Remiss till neurokirurg/ortoped

 • Vid rizopati, myelopati, perifer nervpåverkan eller plexus brachialis-relaterad smärta.
 • Kontakta Nackskaderådgivningen i Lund vid frågor (046-17 18 80).

Remiss till psykiatrisk specialistvård

 • Vid kvarstående symtom på PTSD efter 6 månader.

Remiss till smärtspecialistmottagning

 • Vid uttalade besvär tidigt i förloppet.
 • Vid kvarvarande nacksmärta och funktionsnedsättning som inte kunnat kontrolleras, senast sex månader efter olycka.
 • Remissen skickas till Smärtrehabilitering, SUS Lund (Lasarettsgatan 13, 221 85 Lund).
 • Om frågor – ring Nackskaderådgivningen (046-17 18 80, dit även patient/anhörig kan ringa).

Publicerat: 2015-04-10
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter