Benign prostatahyperplasi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • N409 Prostataförstoring
  R398 Andra och ospecificerade symtom och sjukdomstecken från urinorganen

 • Primär bedömning och utredning
 • Initiering och uppföljning av medicinsk behandling
 • Oklar diagnos eller otillräckligt behandlingsresultat

Benign prostatahyperplasi är en godartad prostataförstoring som troligen har en multifaktoriell patogenes och som kan ge symtom.

Nedre urinvägssymtom, lower urinary tract symptoms (LUTS), är ett samlingsnamn för lagrings- eller tömningssymtom från nedre urinvägarna hos kvinnor och män. I praxis används beteckningen LUTS eftersom symtom från urinvägarna inte bara är prostatarelaterade.

Benign prostatahyperplasi är en histologisk diagnos och bedömer varken förstoring eller besvärsgrad.

Symtomgivande benign prostatahyperplasi definieras som triaden: förstorad prostata + lagrings- eller tömningssymtom (LUTS) + nedsatt urinflödeshastighet (eller förlängd tidsmiktion).

 • Dygnsurinvolym: 1,5–2,5 liter (polyuri = urinmängd >2,8 liter per dygn)
 • Antal miktioner/dygn: ≤ 8
 • Funktionell blåskapacitet (största registrerade miktionsvolym): 3-6 dl
 • Medelmiktionsvolym: 2-3 dl
 • Tid mellan blåstömningar dagtid 3-4 timmar
 • Tidsmiktion: tid att miktera 1 dl (första, av helst 2 dl), normalt <12 sekunder, >16 sekunder antyder avflödeshinder

Symtomen indelas i två utifrån ursprung: urinblåsans lagringsförmåga (lagringssymtom) eller själva vattenkastningen (tömningssymtom).

 • Frekventa miktioner, små volymer, nokturi (blåstömningar nattetid)
 • Plötslig tvingande trängning
 • Ansträngnings– eller trängningsinkontinens
 • Startsvårigheter
 • Svag stråle, långvarig vattenkastning
 • Behov av att krysta
 • Avbrott i miktionen
 • Efterdropp, känsla av ofullständig tömning
 • Debut och förlopp, återkommande besvär
 • Påverkan på livskvalitet
 • Infektion: pågående eller genomgången (feber, hematuri, smärtsam miktion)
 • Andra sjukdomar: hjärtsvikt, diabetes, Parkinsons sjukdom, stroke
 • Ärftlighet för cancer i prostata eller urinblåsa
 • Trauma, även operation eller kateterisering mot perineum eller urinvägar
 • Läkemedel: antikolinergika, antihistaminer, psykofarmaka (SSRI), efedrinliknande substanser
 • Bukstatus
 • Palpation av lymfkörtlar
 • Prostatapalpation – förstoring, konsistens, ömhet, förhårdnad, nedsattsfinktertonus (neurogen störning)
 • Symtomskattning prostatabesvär, IPSS – skattningsskala vid symtom från nedre urinvägarna
 • Mätning av dryck och urinmängd – patienten bör mäta i två dygn
 • Tidsmiktionslista – skattning av tidsmiktion bör utföras flera gånger
 • Residualurin – överväg kontroll med bladderscan eller engångstappning
 • Kreatinin/eGFR
 • PSA
 • Urinsticka
 • Urinodling vid behov

Förhöjt ålderskorrigerat PSA eller malignitetsmisstänkt palpationsfynd av prostata bör utredas enligt standardiserat vårdförlopp prostatacancer.

 • Avflödeshinder: blåshalsobstruktion, prostatacancer, akut eller kronisk bakteriell prostatit, uretrastriktur (ger endast svag stråle)
 • Sjukdomar i urinblåsa: urinvägsinfektion, detrusorinstabilitet, sten, cancer, blåsdivertiklar, neurogen blåsrubbning
 • Ökad diures: polyuri och nokturn polyuri samt sjukdomar som kan ha betydelse för dessa
 • Graden av symtom styr behandlingen vid BPH.
 • Vid LUTS-symtom och LUTS utan obstruktion kan läkemedelsbehandling provas.

Vid symtomskattning enligt IPSS 1-7, ge:

 • information till patienten
 • råd om vätskeintag och behandling av eventuell förstoppning
 • ingen särskild läkemedelsbehandling.

Vid symtomskattning enligt IPSS 8-19, behandla med:

 • i första hand alfareceptorblockerare.
 • i andra hand 5-alfareduktashämmare.

Kombinationsbehandling med alfareceptorblockerare och 5-alfareduktashämmare kan övervägas om stor prostata (>30 ml) som indikeras av PSA-värde >1,4.

Vid symtomskattning enligt IPSS 20-35, överväg kirurgisk behandling, då läkemedelsbehandling sällan är tillräckligt effektiv.

 • Minskar urinflödesmotståndet
 • Har effekt inom 2-4 veckor
 • Sätt ut om ingen effekt ses efter 6 veckor
 • Biverkningar: framförallt yrsel, illamående och huvudvärk
 • Minskar körtelstorleken
 • Har effekt inom 3-6 månader
 • Utvärdera med IPSS och PSA efter 3–6 månader
 • PSA är ofta halverat efter 6 månaders behandling

Utvärdera efter 6 månader och sätt ut alfareceptorblockerare på prov.

 • Alfareceptorblockerare – alfuzosin (generiskt alfuzosin)
 • 5-alfareduktashämmare – finasterid (generiskt finasterid)
 • Fosfodiesterashämmare – tadalafil (Cialis 5 mg dagligen)
 • Antikolinergikum – solifenacin, vid behandling av äldre (> 75 år), se Skånelistans bakgrundsmaterial
 • Fosfodiesterashämmare tadalafil kan ge symtomlindring vid LUTS men ingår inte i läkemedelsförmånen.
 • Antikolinergikum eller beta-3-adrenoceptoragonisten kan övervägas vid LUTS utan obstruktion.
 • Antikolinergikum och alfareceptorblockerare kan övervägas i kombination.

Exempel på åtgärder som kan var aktuella:

 • transuretralresektion (TUR-P)
 • adenomenuklation (AE)
 • blåshalsincision (TUIP)
 • termoterapi (TUMT).
 • Förhöjt PSA (ålderskorrigerat) eller förhårdnad i prostata, överväg prostatacancer
 • Urinretention
 • Tidigare genomgången prostatakirurgi
 • Upprepade odlingsverifierade urinvägsinfektioner
 • Otillräcklig effekt av läkemedelsbehandling
 • IPSS ≥20 (kirurgisk åtgärd)
 • Oklar diagnos
 • Anamnes och status (särskilt prostatapalpation), aktuella mediciner
 • PSA och kreatinin/eGFR
 • Mätning av dryck och urinmängd
 • Tidsmiktionslista
 • Symtomskattning prostatabesvär, IPSS (bifogas remissen)
 • Residualurin
 • Kronisk retention med risk för bestående njurfunktionspåverkan
 • Bestående blåsskada på grund av övertänjning
 • Blåssten
 • Återkommande hematuri
 • Upprepade urinvägsinfektioner

Godartad prostataförstoring, 1177 Vårdguiden

Mätning av dryck och urinmängd

Symtomskattning prostatabesvär, IPSS

Tidsmiktionslista

Publicerat: 2021-01-13
Giltigt till: 2021-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne