Hälsoval - statistik

ACG används i Hälsoval Skåne för att beskriva förväntat resursbehov av primärvård utifrån de förtecknade medborgarnas sjuklighet. CNI beskriver den förväntade risken för att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer.

 • CNI (Care Need Index)

  CNI beskriver den förväntade risken för att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer. Man vet att dessa faktorer har betydelse för utveckling av bl.a. hjärt-/kärlsjukdom, cancer och psykisk sjukdom. I Hälsoval Skåne innebär det att de förtecknades personnummer på en vårdenhet bearbetas av SCB en gång i månaden. Där får man fram risken för ohälsa för genomsnittspatienten på vårdenheten. För vårdgivarna i Hälsoval Skåne betyder det att man får fram ett omräkningstal som utgör 20% av ersättningen per förtecknad person.

  Sju faktorer vägs in:

  • Arbetslöshet
  • Flera barn under 5 år
  • Född utanför EU
  • Ensamstående förälder med barn under 17 år
  • Ensamstående över 65 år
  • Att ha flyttat det senaste året
  • Låg utbildning

  Jämfört med den tidigare modellen där ersättning utgick per besök, innebär Hälsoval Skåne att de vårdgivare som har förtecknat medborgare med en högre risk för ohälsa nu får en högre ersättning, eftersom den har koppling till behoven.

 • ACG (Adjusted Clinical Groups)

  ACG används i Hälsoval Skåne för att beskriva förväntat resursbehov av primärvård utifrån de förtecknade medborgarnas sjuklighet. Varje individ beskrivs utifrån de diagnoser som finns i den samlade vårddatabasen i Skåne. Diagnoser hämtas från alla vårdkontakter i Skåne de senaste 18 månaderna – i såväl öppen som sluten vård. Individernas diagnoser ställs i relation till:

  • Varaktighet
  • Svårighetsgrad
  • Diagnossäkerhet
  • Sjukdomsorsak
  • Krav på specialistvård och den genomsnittliga resursanvändningen på primärvårdsnivån ligger till grund för fördelningen.

  Den här typen av beräkningar används i över 175 hälso- och sjukvårdsorganisationer över hela världen. På detta sätt kan man till exempel beskriva en befolknings hälsostatus eller ersätta vårdgivare för deras insatser. För vårdgivarna i Hälsoval Skåne innebär detta att det omräkningstal som ACG ger, utgör 80% av ersättningen per förtecknad person.

 • Sammanställning enkät hälsoinriktat arbete 2015

  En enkät med frågor om vårdcentralernas hälsoinriktade arbete var ute under våren 2015. Sammanställningen av enkäten finns nu tillgänglig.

  Årets enkät visar på att arbetet med levnadsvanor på de Skånska vårdcentralerna förbättras med små, små steg. När arbetet beskrivs i fritext tolkar man in goda intentioner, systematik och en vilja att utveckla arbetet. Dock är tolkningen av svaren att kompetensen i arbetet måste förbättras generellt framförallt när det gäller arbetet med alkohol och mat samt att vi gemensamt behöver hitta ett bra sätt att följa upp arbetet både på lokal och regional nivå.

  De registrerade siffror vi får ut från våra system idag och som kopplar till levnadsvanearbetet kan tolkas att tillgången för Region Skånes medborgare gällande att få stöd att förändra sina levnadsvanor är ojämlikt fördelad både vad det gäller utbudet och kompetensen på vårdcentralerna.

  Sammanställning av uppföljning av systematiskt arbete med levnadsvanor på vårdcentralerna i Region Skåne (pdf)

 • ACG genomlysning inom Hälsoval Skåne – Vårdcentral 2018

  Bakgrund

  Sedan starten av valfrihetssystemet (Lagen om valfrihet - LOV) i Region Skåne år 2009 har ersättningen till vårdcentralerna varit enligt kapitationsmodell d.v.s. verksamheterna har ersatts efter antalet förtecknande/listade individer. Vårdersättningen har viktats till 80 procent efter de förtecknades förväntade behov av vårdinsatser grundat på sjukdomsbörda ACG, Adjusted Clinical Groups, och till 20 procent efter risk för ohälsa baserat på socioekonomiska variabler CNI, Care Need Index. ACG syftar till att, med utgångspunkt från de förtecknade medborgarnas beräknade vårdbehov grundat på medicinska diagnoser, ålder och kön, ange det relativa resursbehovet av sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivån. Vårdpengen utgör ca 70 % av vårdcentralernas totala intäkter och läkemedelsersättningen ca 15 %. Fram till och med 2017 ersattes vårdcentralernas läkemedelskostnader enligt samma modell d.v.s. 80 % ACG och 20 % CNI men från 2017 ersätts läkemedelskostnader efter beräkning med 85 % ålder och kön och 15 % CNI då detta stämmer bättre överens med faktiska kostnader. Planeringen är att minska CNI-ersättningen med 5 % /år tills ersättningen är 100 % efter ålder och kön.

  Enligt ett flertal experter, liksom forskning inom området, är ACG det ojämförligt bästa instrumentet att beskriva en populations sjukdomsbörda – behov av vårdinsatser - och med detta som grund beräkna vilken ersättning en vårdcentral ska ha. ACG används som grund för ersättning i majoriteten av landstingen i Sverige (14/21).

  ACG som underlag för ersättning har nu använts i snart 10år. Det har periodvis framförts en viss skepsis mot ACG och det har diskuterats om och hur man kan påverka registreringar för att uppnå ett högre värde och varför två närliggande vårdcentraler kan ha olika ACG-nivåer.  För att öka tilltron till ACG och för att identifiera eventuella felaktigheter har det med några års intervall genomförts granskningar av samtliga vårdcentraler ACG-registreringar med bedömning av olika parametrar. Granskningarna har följts av medicinska revisioner av ett mindre antal verksamheter som har identifierats med avvikande registreringsmönster.

  Vårdcentralen ansvarar för att korrekta diagnoser registreras i samband med varje läkarkontakt. Diagnoser kan även sättas vid andra former av vårdkontakter och av andra yrkeskategorier. Socialstyrelsens Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård ska följas. Det är verksamhetschefens ansvar att säkerställa att medarbetare som sätter diagnoser har erforderliga kompetens för uppgiften.


  ACG – granskning 2018

  Syfte


  Syftet med granskning av användandet av ACG som underlag för ersättning inom Hälsoval Skåne – Vårdcentral är

  • Förbättra kvaliteten i registreringarna av diagnoser i patientjournalerna
  • Kompetenshöjande insats för personalen gällande klassifikationssystemet
  • Höja tilliten och förståelsen för ACG-systemet och dess funktioner
  • Vara en del av den fortlöpande uppföljningen
  • Identifiera lokala avvikelser som kräver fördjupad analys
  • Kvalitetssäkra diagnossättningen då ACG används för att fördela 70 % av de totala resurserna till vårdcentralerna och 80 % av vårdpengen.

   
  Dialogmöten

  Genomförd ACG granskning presenterades för vårdcentralerna. Riktade dialogmöten genomfördes på fem geografiskt spridda orter (Malmö, Lund, Helsingborg, Simrishamn, Hässleholm) under maj 2018 med riktade inbjudan till närliggande verksamheter. Uppdragsgivaren bjöd i början av mars in samtliga 155 vårdcentraler till riktade dialogmöten med erbjudande om deltagande med maximalt tre personer/verksamhet företrädesvis verksamhetschef och medicinsk rådgivare. Påminnelse om anmälan om deltagande skickas vid två tillfällen. I månadsskiftet april-maj erbjuds deltagande till dialogmötena för förvaltningarnas primärvårdsledningar och privata vårdgivare via branschrådet med erbjudande om vars 5 platser till varje dialogmöte. Ca 80% av vårdcentralerna var representerade vid dialogmötena. Ett antal (ca 80personer) som anmält sig uteblev utan att ha lämnat återbud. Efter dialogmötena skickades presentationerna från samtliga dialogmöten och matriser med all bakgrundsfakta via mail till samtliga verksamhetschefer tillsammans med digital utvärdering. Materialet finns även på Vårdgivare i Skåne.

   

  Fördjupade ACG - revisioner

  10 enheter som avviker mot förväntat resultat med högst total ranking i genomförd ACG-granskning valdes ut till fördjupad revision. Revisionerna planeras och genomförs i samverkan mellan uppdragsgivaren och extern granskare Jesper Persson, specialist i allmänmedicin. Granskningarna genomfördes maj – augusti 2018. Granskaren skriver rapport om resultatet från varje granskning. Granskad enhet kallas till möte med granskaren och uppdragsgivaren för muntlig återkoppling. Uppdragsgivaren skriver skriftlig återkoppling till varje verksamhet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter