Hälsoval – statistik

ACG används i Hälsoval Skåne för att beskriva förväntat resursbehov av primärvård utifrån de förtecknade medborgarnas sjuklighet. CNI beskriver den förväntade risken för att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer.

Information och dokument

 • CNI är uppbyggt av de socioekonomiska faktorer som vi vet ökar risken för att utveckla ohälsa. Dessa faktorer har betydelse för utveckling av bland annat hjärt- eller kärlsjukdom, cancer och psykisk sjukdom. I Hälsoval Skåne innebär det att de förtecknades personnummer på en vårdenhet bearbetas av SCB en gång i månaden. Då får Region Skåne fram risken för ohälsa på varje vårdenhet. 15% av vårdersättningen fördelas till vårdgivarna i Hälsoval Skåne utifrån CNI-faktorerna. Ersättningen per listad person och CNI-faktor skiljer sig åt mellan de olika hälsovalen. För mer information, se respektive förfrågningsunderlag på sidan LOV - hälso- och vårdval.

  LOV - hälso- och vårdval

  Fem till sju faktorer vägs in, beroende på Hälsoval

  • Arbetslöshet (VC, BVC, BMM)
  • Född utanför EU (VC, BVC, BMM)
  • Ensamstående förälder med barn under 17 år (VC, BVC, BMM)
  • Att ha flyttat det senaste året (VC, BVC, BMM)
  • Låg utbildning (VC, BVC, BMM)
  • Flera barn under 5 år (VC)
  • Ensamstående över 65 år (VC)

  Varje faktor viktas utifrån hur mycket extra insatser som förväntas behövas från vården för att minska risken för ohälsa till samma nivå som övriga befolkningen.

 • ACG används i Hälsoval Skåne vid för att beskriva förväntat resursbehov av primärvård utifrån de förtecknade medborgarnas sjuklighet. Varje individ beskrivs utifrån de diagnoser som finns i den samlade vårddatabasen i Skåne. Diagnoser hämtas från alla vårdkontakter i Skåne de senaste 18 månaderna – i såväl primärvård som specialistvård.

  Individernas registrerade diagnoser ställs i relation till:

  • Varaktighet
  • Svårighetsgrad
  • Diagnossäkerhet
  • Sjukdomsorsak
  • Krav på specialistvård
  • Genomsnittliga resursanvändningen på primärvårdsnivå.

  ACG beräkningar används i ett stort antal hälso- och sjukvårdsorganisationer över hela världen  och kan användas för att beskriva en befolknings hälsostatus eller ersätta vårdgivare för deras insatser. För vårdgivarna i Hälsoval Skåne innebär detta att det omräkningstal som ACG ger, utgör 50 procent av fördelningen av vårdersättningen per förtecknad person.

 • Bakgrund

  Region Skåne har sedan införande av Hälsovalet 2009 ersatt leverantörerna enligt kapitationsmodell med ersättning efter antalet listade individer.

  För att beskriva vårdbehovet utgår del av kapitationsersättningen från listade individers Adjusted Clinical Groups (ACG). ACG är ett index baserat på samtliga diagnoser som registrerats på enhetens listade individer under de senaste arton månaderna, både i specialist- och primärvård i Region Skåne.

  ACG syftar till att, med utgångspunkt från de förtecknade medborgarnas beräknade vårdbehov grundat på medicinska diagnoser, ålder och kön, ange det relativa resursbehovet av sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivån. Vårdcentralen ansvarar för att korrekta diagnoser registreras i samband med varje läkarkontakt.

  Diagnoser kan även sättas vid andra former av vårdkontakter och av andra yrkeskategorier. Socialstyrelsens Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård ska följas. Det är verksamhetschefens ansvar att säkerställa att medarbetare som sätter diagnoser har erforderlig kompetens för uppgiften.

  ACG-genomlysning

  Region Skåne genomför återkommande, i samverkan med externt företag (Logex), ACG-genomlysning av samtliga vårdcentraler med avtal enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i Region Skåne.

 • Bakgrund

  Region Skåne har sedan införande av Hälsovalet 2009 ersatt leverantörerna enligt kapitationsmodell med ersättning efter antalet listade individer.

  För att beskriva vårdbehovet utgår del av kapitationsersättningen från listade individers Adjusted Clinical Groups (ACG). ACG är ett index baserat på samtliga diagnoser som registrerats på enhetens listade individer under de senaste 18 månaderna, både i specialist- och primärvård i Region Skåne.

  ACG syftar till att, med utgångspunkt från de förtecknade medborgarnas beräknade vårdbehov grundat på medicinska diagnoser, ålder och kön, ange det relativa resursbehovet av sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivån. Vårdcentralen ansvarar för att korrekta diagnoser registreras i samband med varje läkarkontakt.

  Diagnoser kan även sättas vid andra former av vårdkontakter och av andra yrkeskategorier. Socialstyrelsens Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård ska följas. Det är verksamhetschefens ansvar att säkerställa att medarbetare som sätter diagnoser har erforderlig kompetens för uppgiften.

  ACG-genomlysning

  Region Skåne genomför återkommande, i samverkan med externt företag (Logex), ACG-genomlysning av samtliga vårdcentraler med avtal enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i Region Skåne.

  Region Skåne genomför, utifrån utfall i senaste ACG-genomlysning, journalgranskningar avseende journaldokumentation och diagnosregistrering på tolv Vårdcentraler under april-juni 2023. Vårdcentralerna som kommer att granskas har informerats om planerad process och genomförande.

 • Bakgrund

  Region Skåne har sedan införande av Hälsovalet 2009 ersatt leverantörerna enligt kapitationsmodell med ersättning efter antalet listade individer.

  För att beskriva vårdbehovet utgår del av kapitationsersättningen från listade individers Adjusted Clinical Groups (ACG). ACG är ett index baserat på samtliga diagnoser som registrerats på enhetens listade individer under de senaste 18 månaderna, både i specialist- och primärvård i Region Skåne.

  ACG syftar till att, med utgångspunkt från de förtecknade medborgarnas beräknade vårdbehov grundat på medicinska diagnoser, ålder och kön, ange det relativa resursbehovet av sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivån. Vårdcentralen ansvarar för att korrekta diagnoser registreras i samband med varje läkarkontakt.

  Diagnoser kan även sättas vid andra former av vårdkontakter och av andra yrkeskategorier. Socialstyrelsens Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård ska följas. Det är verksamhetschefens ansvar att säkerställa att medarbetare som sätter diagnoser har erforderlig kompetens för uppgiften.

  ACG-genomlysning

  Region Skåne genomför återkommande, i samverkan med externt företag (Logex), ACG-genomlysning av samtliga vårdcentraler med avtal enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i Region Skåne.

  Efter genomlysning av utfall för åren 2021-2022 har 23 vårdcentraler med total högst rang i genomlysningen meddelats om att resultatet för dessa enheter kan tyda på avvikelser i journaldokumentation och diagnosregistrering. Aktuella vårdcentraler har uppmärksammat på betydelsen av följsamhet till aktuella riktlinjer.

  Region Skåne planerar, utifrån utfall i ACG-genomlysning 2023, att genomföra journalgranskningar avseende journaldokumentation och diagnosregistrering på ett antal Vårdcentraler under 2023.

  Under 2022 har regionala riktlinjer för journaldokumentation och diagnosregistrering samt lathundar för specifika yrkeskategorier uppdaterats.

  Utbildningswebbinarium kring diagnosregistrering och journaldokumentation finns på sidan Filmer - videotek och webbinarium, Frågor och svar.

 • Bakgrund

  Region Skåne har sedan införande av Hälsovalet 2009 ersatt leverantörerna enligt kapitationsmodell med ersättning efter antalet listade individer.

  För att beskriva vårdbehovet utgår del av kapitationsersättningen från listade individers Adjusted Clinical Groups (ACG). ACG är ett index baserat på samtliga diagnoser som registrerats på enhetens listade individer under de senaste 18 månaderna, både i specialist- och primärvård i Region Skåne.

  ACG syftar till att, med utgångspunkt från de förtecknade medborgarnas beräknade vårdbehov grundat på medicinska diagnoser, ålder och kön, ange det relativa resursbehovet av sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivån. Vårdcentralen ansvarar för att korrekta diagnoser registreras i samband med varje läkarkontakt.

  Diagnoser kan även sättas vid andra former av vårdkontakter och av andra yrkeskategorier. Socialstyrelsens Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård ska följas. Det är verksamhetschefens ansvar att säkerställa att medarbetare som sätter diagnoser har erforderlig kompetens för uppgiften.

  ACG-genomlysning och dialogmöte

  Region Skåne genomför återkommande, i samverkan med externt företag (Logex), ACG-genomlysning av samtliga vårdcentraler med avtal enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i Region Skåne.

  Efter genomlysning av utfall för åren 2020-2021 har beslutats om fördjupad granskning av tio vårdcentraler för bedömning av diagnossättning, journalföring och registrering. Revisionerna planeras och genomförs i samverkan mellan uppdragsgivaren och externa granskare. Granskningarna genomförs under april – juni 2021.

  Uppdragsgivaren bjöd in verksamhetsrepresentanter från vårdcentraler i Region Skåne till digitalt dialogmöte avseende diagnosregistrering, ACG och presentation av årets ACG-genomlysning under eftermiddagen den 25 maj.

  Målsättningen med mötet var att sprida kunskap och öka tilliten till ACG-systemet samt höja kunskapsnivån kring diagnosregistrering. Att inspirera till internt utvecklingsarbete med syfte att säkerställa både god kvalitet och patientsäkerhet samt minska onödig administration var en annan viktig målsättning med mötet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.