Barn som far illa

Under uppdragsnamnet "Barn som far illa" stödjer Region Skåne arbetet med att implementera rutinerna för anmälningsskyldigheten vid misstänkta fall av barn som far illa.

Uppdraget Barn som far illa handlar om att sprida kunskap om anmälningsskyldigheten kring barn och ungdomar som far illa , och om att skapa goda förutsättningar för vården och samhället i övrigt att samverka. 

När möjligheterna att leva upp till anmälningsskyldigheten stärks, utvecklas även det förebyggande arbetet, såsom strategierna för utforskande samtal, extra besök, tidiga insatser eller att tidigt väcka frågan om stöd till familjen.

Målgrupper för arbetet är personal inom hälso- och sjukvård, habilitering och tandvård inom Region Skåne. Uppdraget Barn som far illa finns organisatoriskt hos Kunskapscentrum barnhälsovård inom Skånevård Sund. 

Kontaktperson/barnombud

Det praktiska arbetet innebär enligt Regions Skånes handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa, att varje klinik, vårdenhet, tandvårdsmottagning och övriga enheter som möter barn och deras familjer, utser en namngiven kontaktperson.

Kontaktpersonens uppgift är att hålla sig informerad inom området barn som far illa och att delta i utbildningar samt att initiera fortbildning inom den egna enheten. Det är verksamhetschefens ansvar att utse kontaktperson.

Anmälningsformulär för ny kontaktperson

Anmälan om oro för barn enligt kap. 14 § 1 SoL

En anmälan om oro för barn bör göras skriftligt och till stöd har en blankett tagits fram i Region Skåne. Blanketten finns även i journalsystemen PMO och Melior.

Anmälningsblankett till Socialtjänsten enligt 14 kap. 1§ SoL (pdf)

Instruktioner till anmälningsblankett (pdf)

Manual anmälningsblankett

Information vid oro för väntat barn

Vid oro för väntat barn finns möjlighet att informera socialtjänsten i vissa fall, se riktlinje kring oro för väntat barn för mer information. Informationen kan överföras muntligt eller skriftligt, till stöd finns en blankett framtagen.

Regional riktlinje kring oro för väntat barn (pdf)

Blankett: Information till socialtjänst angående oro för väntat barn (ifyllningsbar pdf) 

Information och länkar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!