Barn som anhöriga

Handlingsprogram, stödmaterial och patientinformation för Barn som far illa med syftet är att uppmärksamma och stödja alla barn som anhöriga inom regionen.

Med barn som anhöriga menas barn vars förälder/annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med som:

  • Har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
  • Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
  • Är missbrukare av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar
  • Oväntat avlider

Enligt bestämmelsen i HSL 5 kap 7 §  (tidigare 2 g §) ska hälso- och sjukvården särskilt beakta dessa barns behov av information, råd och stöd. Region Skåne har även valt att ha en ambition om att inkludera anhöriga syskon. Utvecklingsarbetet fokuserar på att öka kunskapen  inom alla verksamheter i Region Skåne.

Information och länkar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!