Barn som anhöriga

Handlingsprogram, stödmaterial och patientinformation för Barn som far illa med syftet är att uppmärksamma och stödja alla barn som anhöriga inom regionen.

Med barn som anhöriga menas barn vars förälder/annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med som:

  • Har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
  • Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
  • Är missbrukare av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar
  • Oväntat avlider

Enligt bestämmelsen i HSL 5 kap 7 §  (tidigare 2 g §) ska hälso- och sjukvården särskilt beakta dessa barns behov av information, råd och stöd. Region Skåne har även valt att ha en ambition om att inkludera anhöriga syskon. Utvecklingsarbetet fokuserar på att öka kunskapen  inom alla verksamheter i Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter