Standardiserade vårdförlopp inom cancer

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Kontakt

Dokument och länkar

 • Införandet av SVF har inneburit att vi nu har totalt 31 fungerande SVF i drift. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

  Den viktigaste förbättringen, som är uppnådd, är att alla medborgare idag kan garanteras en likvärdig och jämlik utredning vid misstanke om cancer oavsett var man söker vård i Skåne. Koordinatorerna på sjukhusen har här en nyckelroll.

  I Region Skåne pågår ett långsiktigt arbete för att utveckla vården för personer med cancer. Det strategiska rådet för cancersjukvård har under året ombildats och ingår nu i kunskapsstyrningssystemet som lokalt programområde cancer (LPO Cancer).

  I LPO Cancer, som leds av regional cancersamordnare, sitter aktörer från sjukvårdsförvaltningarna, medicinsk service, RCC Syd och koncernkontoret med fokus på samarbete för att förbättra cancervården och uppnå målen i Region Skåne.

  Likvärdig vård

  Skåne har varit framgångsrika med att involvera primärvården i arbetet med standardiserade vårdförlopp. Den största vinsten med införandet är att vi nu kan erbjuda en likvärdig och standardiserad utredning oavsett var man söker i Skåne samt att man snabbt blir omhändertagen av specialistvården vid allvarliga symptom.

  Inom specialistvården går utredningen från remiss till beslut om behandling fortare än före införandet.

  Fler åtgärder för patienter

  Alla som får en cancerdiagnos ska få stöd av en kontaktsjuksköterska. Bedömningen är att detta sker i hela Skåne. Kontaktsjuksköterskefunktionen är en av de mest betydelsefulla delarna inom SVF, som lyfts fram av patienterna.

  Alla patienter med nydiagnostiserad cancer ska erbjudas en rehabiliteringsbedömning. Sedan början av 2018 registreras detta och följs upp. Återkommande bedömningar av rehabiliteringsbehov är utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid.

  Införande av Min Vårdplan Cancer 1177 pågår och patienter har nu tillgång till samlad information avseende alla delar av utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering via 1177. Alla vårdplaner är ännu inte publicerade för alla diagnoser men införande sker i takt med publiceringar på 1177.

  Mål

  SVF-arbetet ska fortsatt fokusera på att nå de nationella målen. Det redan uppnådda målet, att 70 % av cancerfallen ska utredas via SVF, ska bestå. Arbetet behöver intensifieras för att uppnå målet att 80 % av de som utreds i ett SVF får starta behandling inom utsatta maximala tidsgränser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.