Hörselnedsättning

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H911 Presbyakusi, H833 Bullerskada).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Hörselnedsättning

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning av patient med hörselnedsättning 

Specialiserad vård

 • Oklar genes till hörselnedsättning
 • Ensidig hörselnedsättning

Definition

Det finns olika typer av hörselnedsättning och blandformer av dessa:

 • konduktiv – ledningshinder (överledningsproblem i hörselgång/mellanöra men normalfungerande inneröra)
 • sensorineural – påverkan på innerörat, sensorisk (i koklea) eller neural (hörselnerv)
 • central – skada på hörselcentrum i hjärnan

Symtom

 • Nedsatt hörsel

Anamnes

 • Debut – akut, smygande
 • Duration – eventuell progress
 • Lokalisation – ensidig, dubbelsidig, asymmetri
 • Öron – fyllnads-/lockkänsla, ljudkänslighet, värk, tinnitus
 • Neurologi – yrsel, huvudvärk, dubbelseende
 • Infektion – förkylning, herpes, borrelia (fästingbett)
 • Öron- eller hörselsjukdom, hörapparat, hereditet
 • Yttre faktorer som bullerexponering, läkemedel

Status

 • Mun och svalg
 • Öron – hörselgång, trumhinna
 • Hörsel – Webers och Rinnes test
 • Neurologstatus
 • Hud – herpesblåsor

Webers test

 • Lateraliseras till friska sidan vid sensorineural hörselnedsättning
 • Lateraliseras till sjuka sidan vid ledningshinder

Rinnes test

 • Negativt – benledning (via processus mastoideus) är bättre än luftledning vid ledningshinder
 • Positivt – luftledning är bättre än benledning i normalfallet eller vid sensorineural hörselnedsättning

Handläggning vid utredning

Handlägg utifrån misstänkt orsak utifrån anamnes, status och undersökning med tympanometri, siegling och om möjligt audiogram.

 • Tympanometri/siegling visar nedsatt rörlighet av trumhinnan vid sekretorisk otit.
 • Audiogram ger ofta sänkning jämt över hela frekvensområdet eller i basen vid ledningshinder och olika svar beroende på orsak vid sensorineural hörselnedsättning.

Orsaker till konduktiv hörselnedsättning

 • Stopp i hörselgång – vaxpropp, främmande kropp, extern otit, exostos (ovanligt).
 • Stor trumhinneperforation.
 • Infektion/inflammation – sekretorisk otit, akut mediaotit.
 • Kolesteatom (pärlcysta) – ansamling av keratin (avstött hudepitel) i trumhinneretraktion, oftast i översta delen av trumhinnan (atticus) eller i bakre/övre kvadranten. Kan växa in i mellanörat och destruera hörselben, koklea, balansorgan och facialisnerv.
 • Otoskleros – förbening av ovala fönstret (stigbygeln växer fast), smygande debut, tinnitus vanligt. Ovanligt (1 %), drabbar oftast kvinnor (25-30 år), inte sällan debut vid graviditet. Ärftligt. Behandlas med hörapparat eller kirurgi.
 • Hörselben problem – sammanväxning, avbrott i hörselbenskedjan.

Orsaker till sensorineural hörselnedsättning

Sudden deafness

 • Symtom – plötslig sensorineural hörselnedsättning som utvecklats inom loppet av 3 dygn.
 • Åtgärd – akut fortsatt utredning via specialiserad vård.

Presbyakusi

 • Definition – åldersrelaterad hörselnedsättning med minskande antal av de yttre hårcellerna i örat (sker fortare efter bullerskada och vid genetisk predisposition). Ger sällan dövhet då de inre hårcellerna kvarstår.
 • Symtom – svårighet att uppfatta diskant ljud, konsonanter och samtal när många pratar. Senare nedsatt förmåga att lokalisera och identifiera ljud, samt problem att uppfatta högfrekventa ljud (som varningssignaler). Ofta tinnitus.
 • Audiogram – sänkning i diskanten (höga frekvenser).
 • Risk för social isolering med depression och nedsatt självkänsla.

Bullerskada

 • Definition – innerörats sinnesceller kan skadas av en plötslig ljudsmäll, starkt ljud under kortare tid eller hög bullernivå över längre tid. Kan ge permanent skada.
 • Symtom – ofta samtidig tinnitus.
 • Audiogram – brant dipp vid 6000 Hz efter impulsskada (explosion) eller en mer trubbig dipp vid 3000-6000 Hz vid mer långvarigt buller.
 • Ökad risk – genetisk predisposition, rökning, fysisk ansträngning, vibrationer, ototoxiska ämnen.

Ototoxiska ämnen

 • Definition – skada på innerörats sinnesceller.
 • Symtom – tinnitus, hörselnedsättning och ljudkänslighet som kan förvärras vid buller och rökning.
 • Etiologi – kan orsakas av läkemedel (som ASA, kinin, loopdiuretika, antidepressiva, aminoglykosider, cytostatika) eller andra ämnen (som styren, toluen, bly, kvicksilver, kolmonoxid). Betablockerare kan ge reversibel hörselnedsättning.

Ménières sjukdom

 • Symtom – anfall av rotatorisk yrsel, tinnitus, lockkänsla och hörselnedsättning uni-/bilateralt.
 • Audiogram – ofta fluktuerande basnedsättning (initialt värst vid anfall).
 • Åtgärd – utredning och behandling via specialiserad vård.

Vestibularis-schwannom

 • Definition – godartad tumör på hörsel-/balansnerv med långsam progress (tidigare akustikusneurinom).
 • Symtom – ensidig hörselnedsättning, ibland ensidig tinnitus och balansrubbning.
 • Åtgärd – vidare utredning vid misstanke (röntgenkontroller, opereras om den blir för stor).

Andra orsaker

 • Meningit – infektionen kan sprida sig till hörselnerv och inneröra (med destruktion av hörselcellerna) och ge irreversibel hörselnedsättning.
 • Andra infektioner – parotit, rubella, borrelia, herpes zoster.
 • Ärftliga sjukdomar.

Behandla utifrån misstänkt orsak.

Remissindikation

 • Akutmottagning – plötslig hörselnedsättning och nytillkomna neurologiska symtom
 • ÖNH-akutmottagning – plötslig sensorineural hörselnedsättning eller plötslig hörselnedsättning utan tydlig orsak
 • ÖNH-mottagning – symtom, statusfynd eller resultat på audiogram som inte är typiskt för presbyakusi
 • Audionommottagning – klart misstänkt åldersrelaterad hörselnedsättning, för hjälpmedel och hörselrehabilitering

Publicerat: 2019-10-08
Giltigt till: 2022-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter