Prostatacancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Uppföljning vid förhöjt PSA-värde eller stillsam sjukdom
 • Sen palliativ fas av prostatacancer
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner
 • Behandling av prostatacancer (samt uppföljning och rehabilitering efteråt)

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Sjukdomen är sällsynt före 50 år men ökar kraftigt med stigande ålder. Mer än var femte man som når 80 års ålder får diagnosen.

Högriskprostatacancer medför en betydande dödlighet inom 5-10 år. Många med låg- eller mellanriskprostatacancer ska inte behandlas utan bara följas upp.

Män med prostatacancer i familjen har högre risk att ha en allvarlig prostatacancer än andra män med samma PSA-värde.

Ett av följande krävs för att en man ska ingå i en ärftlig riskgrupp:

 • två eller fler fall av prostatacancer i den nära släkten: far eller bror med diagnos före 75 års ålder samt ytterligare minst en förstagradssläkting till dessa
 • mutation i BRCA2-genen
 • mutationen G84E i genen HOXB13.

Symtomfri man som efterfrågar en prostatakontroll eller ett PSA-prov ska få ta del av Socialstyrelsens broschyr om PSA-prov. Den bör alltid läsas före kontroll. Första prostatakontrollen bör omfatta både PSA-prov och prostatapalpation.

Om PSA-prov, Socialstyrelsen (pdf) (pdf)

Tänk på att 5-alfareduktashämmare halverar PSA-värdet inom 1 år vid godartad prostataförstoring. Urinvägsinfektion och urinretention kan ge förhöjt PSA-värde.

 • Man över 50 år med mer än 15 års förväntad kvarvarande livstid bör erbjudas PSA-prov om han önskar (efter att ha läst Socialstyrelsens broschyr).
 • Man under 50 år bör avrådas från PSA-prov då prostatacancer är mycket sällsynt före 50 års ålder (utom vid ärftlig riskgrupp).
 • Man med kortare förväntad kvarvarande livstid än 15 år bör erbjudas prostatapalpation men avrådas från PSA-prov. Det finns en stor risk för att PSA-testning kan leda till diagnos och behandling av betydelselös prostatacancer.
 • Man över 40 år i ärftlig riskgrupp bör erbjudas PSA-prov.

Organiserad prostatacancertestning (OPT) är ett erbjudande om gratis PSA-testning som riktar sig till män mellan 50 och 62 år. OPT kommer att införas successivt inom Region Skåne. Män som väljer att testa sig inom OPT (med PSA-värde under 3 µg/L) kommer att följas av prostatacancercentrum fram tills personen fyller 74 år.

PSA-test kan tas på vårdcentral eller på något av Skånes sjukhus. Provsvar skickas hem inom cirka 14 dagar.

Organiserad prostatacancertestning, Region Skåne

Malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln).

 • Tilltagande skelettsmärtor
 • Skelettmetastaser utan känd primärtumör
 • Snabbt ökande, påtagliga urineringsbesvär (senaste halvåret)
 • Urineringsbesvär
 • Skelettsymtom
 • Ärftlighet
 • Allmäntillstånd
 • Bukstatus
 • Palpation av prostata
 • PSA
 • Överväg kreatinin/eGFR och urinsticka

PSA-prov bör inte tas i samband med symtom på infektion i urinvägar eller genitalia, annat än vid stark klinisk misstanke om prostatacancer.

Vid symtom som ger misstanke hos man över 40 år, ta anamnes, status och PSA-prov.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln)
 • PSA ≥ 3 µg/L hos man < 70 år
 • PSA ≥ 5 µg/L hos man 70-80 år
 • PSA ≥ 7 µg/L hos man > 80 år.

Vid behandling med 5-alfareduktashämmare ska gränsvärdena halveras. Man som tidigare utretts för prostatacancer kan ha ett individuellt definierat värde som ska föranleda förnyad utredning (istället för gränsvärdet).

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

 • PSA < 1 µg/L hos man under omkring 65 år – ta nytt PSA-prov om 6 år.
 • PSA < 1 µg/L hos man över omkring 65 år – inget nytt PSA-prov rekommenderas.
 • PSA 1–2,9 µg/L hos man under omkring 75 års ålder – ta nytt PSA-prov om 2 år.
 • PSA 1–2,9 µg/L hos man över omkring 75 års ålder – inget nytt PSA-prov rekommenderas.
 • Vid ökning > 1 µg/l sedan föregående prov –  ta nytt PSA-prov om 1 år. 

Hos person med prostata och lågt testosteron (exempelvis efter könskorrigering), ta PSA-prov med 2 års intervall.

 • PSA < 1 µg/L – ta nytt PSA-prov om 2 år.
 • PSA 1–1,9 µg/L – ta nytt PSA-prov om 1 år.
 • PSA ≥ 2 µg/L – handlägg via urolog rekommenderas, enligt SVF om PSA är över gränsvärde.

Kontroller avslutas vid förväntad kvarvarande livstid < 10 år.

 • Skicka omgående SVF-remiss till urologmottagning
 • Märk remissen "SVF prostatacancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet (ange särskilt om patienten på grund av ålder eller samsjuklighet kan behöva en individualiserad utredning)
 • Hereditet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar (särskilt om patienten nyligen haft en urinvägsinfektion eller har utretts för prostatacancer)
 • Höftprotes (kan innebära att kontrast ska ges vid MR)
 • Möjlig kontraindikation för MR: elektroniskt implantat (t ex pacemaker), äldre intrakraniella metallclips, metallsplitter, vikt > 140 kg, klaustrofobi
 • Läkemedel (särskilt 5-alfareduktashämmare, trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0725-93 07 87, Ystad 0725-73 52 36
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg: 042-406 15 71, fax 042-406 14 95, Ängelholm: 0431-812 44 fax 0431-812 32
 • Skånes universitetssjukvård: Malmö 040- 33 30 79, fax: 040-33 73 52, Landskrona: 0418-45 41 74, fax 0418-45 41 79, Trelleborg: 0410-551 62, fax 0410-551 31

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

 • Förhöjt PSA utan påvisad cancer
 • Obehandlad prostatacancer utan kända fjärrmetastaser där senare kurativ behandling inte är aktuell
 • Enstaka patienter med stabil prostatacancer med hormonell behandling (primärt sker uppföljning på urolog/onkolog-klinik)
 • Uppföljningsintervall
 • Vilket PSA-värde som ska föranleda ny urologkontakt
 • Tidigare/planerad behandling och utbredning vid påvisad cancer
 • Följ PSA årligen eller enligt rekommendation.
 • Prostatapalpation rekommenderas vid symtom från nedre urinvägarna eller PSA över angiven gräns.
 • Prover – PSA, Hb, kreatinin/eGFR, ALP var 6:e månad
 • Årskontroll – anamnes (miktion, skelettsmärtor) samt buk-/prostatapalpation
 • Patientinformation – vårdkontakt vid nya/ökande symtom från urinvägar eller skelett
 • Osteoporos – frakturrisk bör bedömas med 2-3 års intervall och skelettstärkande behandling övervägas vid osteoporosfraktur

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

 • PSA över 30 µg/L (om inget annat angivits) eller dubblering inom 1 år
 • Stigande kreatinin, sjunkande eGFR eller stigande ALP
 • Andra symtom på cancer
 • Symtom (oberoende av PSA-värde)
 • PSA över 30 µg/L (om inget annat angivits) eller dubblering av PSA inom 6 månader
 • Stigande kreatinin, sjunkande eGFR eller stigande ALP

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Prostatacancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp prostatacancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram prostatacancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-09-15
Giltigt till: 2023-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne