Akut hjärtarytmi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • I440 Atrioventrikulärt block, första graden
  I441 Atrioventrikulärt block, andra graden
  I443 Annat och ospecificerat atrioventrikulärt block
  I442 Atrioventrikulärt block, totalt
  I471 Paroxysmal supraventrikulär takykardi
  I472 Paroxysmal ventrikulär takykardi
  I479 Paroxysmal takykardi, ospecificerad
  I490 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
  I499 Hjärtarytmi, ospecificerad
  I483 Typiskt förmaksfladder
  I484 Atypiskt förmaksfladder
  I495 Sick sinus syndrome
  R000 Takykardi, ospecificerad
  R001 Bradykardi, ospecificerad

 • Akut omhändertagande och bedömning
 • Akutmottagning – fortsatt omhändertagande
 • Kardiologmottagning – utredning i vissa fall

Denna rekommendation beskriver handläggning av akut hjärtarytmi hos vuxna. Ventrikelflimmer handläggs som vid hjärtstopp. Handläggning av förmaksflimmer och hjärtarytmi i icke-akut skede beskrivs i separata rekommendationer.

Arytmi kan delas in i:

 • takyarytmi – hjärtfrekvens ≥ 100 slag/minut
 • bradyarytmi – hjärtfrekvens < 50 slag/minut.
 • Sinustakykardi, supraventrikulär takykardi, förmaksflimmer, förmaksfladder
 • Ventrikulär takykardi, ventrikelflimmer
 • Atrioventrikulär blockering – AV block II (Mobitz I, Mobitz II), AV block III
 • Sinusarrest

Exempel på faktorer som kan orsaka eller utlösa en hjärtarytmi:

 • hjärt-kärlsjukdom – akut kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, klaffsjukdom, kardiomyopati, TIA/stroke
 • anafylaktisk reaktion, sepsis
 • lungemboli, pulmonell hypertension (cor pulmonale)
 • anemi, hypovolemi, hyperkalemi
 • endokrin sjukdom – exempelvis hyper-/hypotyreos, hypoglykemi vid diabetes, feokromocytom
 • psykisk ohälsa – panikångest, stress
 • annan sjukdom – njursjukdom, obstruktiv sömnapné
 • läkemedel, alkohol, tobak, koffein, narkotika.
 • Hjärtklappning, palpitation
 • Plötslig yrsel eller svimning
 • Plötslig dyspné, försämrad kondition
 • Onormal trötthet
 • Förvirring, kognitiv funktionsnedsättning

Sinustakykardi debuterar och upphör ofta gradvis medan PSVT ofta har plötslig start och stopp.

 • Debut – tidpunkt, akut eller smygande, samband med aktivitet
 • Tidigare arytmiepisoder – frekvens och duration
 • Tidigare bröstsmärta
 • Hereditet – plötslig hjärtdöd hos unga i släkten
 • Utlösande faktorer
 • Aktuella läkemedel
 • Allmäntillstånd – tecken på inkompensation
 • Hjärta – rytm, blåsljud
 • Lungor – andningsfrekvens, rassel, syresaturation
 • Blodtryck
 • EKG
 • Frekvens
 • Rytm – regelbunden eller oregelbunden
 • QRS-bredd – smal < 0,12 sek, breddökad ≥ 0,12 sek
 • PQ-tid, QT-tid
 • Tecken på bakomliggande hjärtsjukdom

Takyarytmier kan delas in i smala respektive breddökade och regelbundna respektive oregelbundna. Smala är alltid supraventrikulära.

Okontaktbar patient och ventrikelflimmer handläggs som vid hjärtstopp.

Vid pågående hjärtarytmi hos patient:

 • med allmänpåverkan – larma ambulans och ge akutbehandling
 • utan allmänpåverkan – överväg akut handläggning inom specialiserad vård eller utredning som vid icke-akut hjärtarytmi, vid behov i samråd med specialiserad vård.

Överväg Hb, glukos, CRP och temp.

 • Koppla defibrillator för kontinuerlig rytmregistrering och beredskap.
 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation, puls och blodtryck.
 • Sätt perifer venkateter, ge behandling och utvärdera effekt. Upprepa vid behov.

Överväg injektion metoprolol (1 mg/ml), 2,5–5 ml långsamt intravenöst i samråd med specialiserad vård vid:

 • supraventrikulär takykardi (SVT) med allmänpåverkan och frekvens > 150 slag/minut
 • ventrikulär takykardi (VT).

Undvik metoprolol vid systoliskt blodtryck < 110 mmHg, graviditet, svår hjärtsvikt, svår obstruktiv lungsjukdom eller diltiazembehandling.

Överväg injektion atropin (0,5 mg/ml), 1–2 ml intravenöst i samråd med specialiserad vård vid allmänpåverkan och frekvens < 40 slag/minut.

 • Hjärtarytmi med allmänpåverkan eller snabb frekvens

Hjärtklappning, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-06-03
Giltigt till: 2024-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne