Akut hjärtarytmi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • I44.0 Atrioventrikulärt block, första graden
  I44.1 Atrioventrikulärt block, andra graden
  I44.3 Annat och ospecificerat atrioventrikulärt block
  I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt
  I47.1 Paroxysmal supraventrikulär takykardi
  I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi
  I47.9 Paroxysmal takykardi, ospecificerad
  I49.0 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
  I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad
  I48.3 Typiskt förmaksfladder
  I48.4 Atypiskt förmaksfladder
  I49.5 Sick sinus syndrome
  R00.0 Takykardi, ospecificerad
  R00.1 Bradykardi, ospecificerad

Primärvård

 • Akut omhändertagande och bedömning

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – fortsatt omhändertagande
 • Kardiologmottagning – utredning i vissa fall

Denna rekommendation beskriver handläggning av akut hjärtarytmi hos vuxna. Ventrikelflimmer handläggs som vid hjärtstopp. Handläggning av förmaksflimmer och hjärtarytmi i icke-akut skede beskrivs i separata rekommendationer.

Definition

Arytmi kan delas in i:

 • takyarytmi – hjärtfrekvens ≥ 100 slag/minut
 • bradyarytmi – hjärtfrekvens < 50 slag/minut.

Akuta takyarytmier

 • Sinustakykardi, supraventrikulär takykardi, förmaksflimmer, förmaksfladder
 • Ventrikulär takykardi, ventrikelflimmer

Akuta bradyarytmier

 • Atrioventrikulär blockering – AV block II (Mobitz I, Mobitz II), AV block III
 • Sinusarrest

Utlösande faktorer

Exempel på faktorer som kan orsaka eller utlösa en hjärtarytmi:

 • hjärt-kärlsjukdom – akut kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, klaffsjukdom, kardiomyopati, TIA/stroke
 • anafylaktisk reaktion, sepsis
 • lungemboli, pulmonell hypertension (cor pulmonale)
 • anemi, hypovolemi, hyperkalemi
 • endokrin sjukdom – exempelvis hyper-/hypotyreos, hypoglykemi vid diabetes, feokromocytom
 • psykisk ohälsa – panikångest, stress
 • annan sjukdom – njursjukdom, obstruktiv sömnapné
 • läkemedel, alkohol, tobak, koffein, narkotika.

Symtom

 • Hjärtklappning, palpitation
 • Plötslig yrsel eller svimning
 • Plötslig dyspné, försämrad kondition
 • Onormal trötthet
 • Förvirring, kognitiv funktionsnedsättning

Sinustakykardi debuterar och upphör ofta gradvis medan PSVT ofta har plötslig start och stopp.

Anamnes

 • Debut – tidpunkt, akut eller smygande, samband med aktivitet
 • Tidigare arytmiepisoder – frekvens och duration
 • Tidigare bröstsmärta
 • Hereditet – plötslig hjärtdöd hos unga i släkten
 • Utlösande faktorer
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Allmäntillstånd – tecken på inkompensation
 • Hjärta – rytm, blåsljud
 • Lungor – andningsfrekvens, rassel, syresaturation
 • Blodtryck
 • EKG

EKG tolkning

 • Frekvens
 • Rytm – regelbunden eller oregelbunden
 • QRS-bredd – smal < 0,12 sek, breddökad ≥ 0,12 sek
 • PQ-tid, QT-tid
 • Tecken på bakomliggande hjärtsjukdom

Takyarytmier kan delas in i smala respektive breddökade och regelbundna respektive oregelbundna. Smala är alltid supraventrikulära.

Handläggning vid utredning

Okontaktbar patient och ventrikelflimmer handläggs som vid hjärtstopp.

Vid pågående hjärtarytmi hos patient:

 • med allmänpåverkan – larma ambulans och ge akutbehandling
 • utan allmänpåverkan – överväg akut handläggning inom specialiserad vård eller utredning som vid icke-akut hjärtarytmi, vid behov i samråd med specialiserad vård.

Överväg Hb, glukos, CRP och temp.

Akutbehandling

 • Koppla defibrillator för kontinuerlig rytmregistrering och beredskap.
 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation, puls och blodtryck.
 • Sätt perifer venkateter, ge behandling och utvärdera effekt. Upprepa vid behov.

Akut takykardi

Överväg injektion metoprolol (1 mg/ml), 2,5–5 ml långsamt intravenöst i samråd med specialiserad vård vid:

 • supraventrikulär takykardi (SVT) med allmänpåverkan och frekvens > 150 slag/minut
 • ventrikulär takykardi (VT).

Undvik metoprolol vid systoliskt blodtryck < 110 mmHg, graviditet, svår hjärtsvikt, svår obstruktiv lungsjukdom eller diltiazembehandling.

Akut bradykardi

Överväg injektion atropin (0,5 mg/ml), 1–2 ml intravenöst i samråd med specialiserad vård vid allmänpåverkan och frekvens < 40 slag/minut.

Remissindikation akutmottagning

 • Hjärtarytmi med allmänpåverkan eller snabb frekvens

Hjärtklappning, 1177.se

Publicerat: 2021-06-03
Giltigt till: 2024-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.