Hypoglykemi vid diabetes

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • E10.6A Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemi utan koma
  E10.0C Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemiskt koma
  E11.0C Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemiskt koma
  E11.6A Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemi (utan koma)

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande.

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling vid behov.

Denna rekommendation beskriver akut handläggning vid hypoglykemi hos vuxna med känd diabetes. För barn hänvisas till separat rekommendation.

Hypoglykemi innebär upprepade P-glukos < 4,0 mmol/l, men symtom uppkommer oftast först vid P-glukos < 3,5 mmol/l.

Utlösande faktorer

 • Långvarig diabetesdiagnos (minskad förmåga att känna av adrenerga symtom).
 • För låg mängd kolhydrater i kosten i förhållande till läkemedel.
 • För hög dos insulin i förhållande till kost, fysisk aktivitet eller andra glukossänkande läkemedel.
 • Hög fysisk aktivitet – om samtidig behandling med insulin eller insulinfrisättande läkemedel.
 • Alkoholintag – om samtidig behandling med insulin eller insulinfrisättande läkemedel.
 • Hög ålder.
 • SU-preparat eller meglitinid (repaglinid).

Symtom

 • Blekhet, svettningar, hjärtklappning, hunger.
 • Trötthet, yrsel, skakningar, stickningar.
 • Irritabilitet, ångest, aggressivitet.
 • Dimsyn, dubbelseende.
 • Sluddrigt tal, talsvårigheter.
 • Medvetandeförlust, kramper

Anamnes

 • Symtom – debut och duration.
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel.
 • Allergi.

Status

 • A – luftvägar.
 • B – andningsfrekvens, saturation.
 • C – puls, blodtryck.
 • D – medvetandegrad.

Handläggning vid utredning

 • Kontrollera P-glukos.

Hypoglykemi vid diabetes hos vuxna - akutblad (pdf)

Handläggning vid behandling

 • Vid medvetslöshet – larma ambulans och ge akutbehandling.
 • Vid medvetandesänkning och/eller P-glukos < 2,6 mmol/l – ge akutbehandling.
 • Vid full vakenhet men P-glukos < 4 mmol/l – ge peroral behandling (oftast tillräckligt).

Insulinpumpar är ofta självreglerande och bör endast stängas av i samråd med specialiserad vård, annars risk för efterföljande diabetesketoacidos.

Akutbehandling

 • Ge omedelbart glukos (i första hand) eller glukagon.
 • Följ vitalparametrar – medvetandegrad, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Följ P-glukos var 15:e minut (mål > 4 mmol/l).
 • Utvärdera effekt och bedöm om patienten ska till akutmottagning (gärna i samråd med specialiserad vård).
 • Vid kvarstående medvetslöshet trots behandling – överväg andra orsaker.

Glukos

I första hand – sätt grov nål och ge intravenöst vid allmänpåverkan eller P-glukos < 2,6 mmol/L. Upprepa vid behov.

 • Glukos 30 % (300 mg/ml, 10 ml/ampull) – injektion 30–50 ml iv under 5–10 minuter.

Glukagon

I andra hand – ge intramuskulärt eller subkutant som tillägg till glukos eller om grov nål inte kan sättas omedelbart. Effekt nås efter 10–15 minuter. Verkningslöst vid alkoholinducerad hypoglykemi.

 • Glukagon (1 mg/ml) – injektion 1 ml im eller sc.

Peroral behandling

Ge i första hand druvsockertabletter, sockerbitar eller söt dryck till vaken patient som kan svälja säkert, upprepa vid behov.

 • Druvsocker (dextros) – 4 tabletter (med vatten för snabbare effekt), upprepa vid behov.
 • Sockerbitar.
 • Söt dryck (saft, juice eller läsk med socker, ej sötningsmedel) – 0,5 dl per 20 kg.

Undvik mjölk som akutbehandling då fettet kan fördröja tömning av magsäcken.

Fortsatt behandling

Vid normaliserat P-glukos ges vid behov mjölk och smörgås för mer långvarig effekt, men beakta risk för hyperglykemi.

Vid behandling med SU-preparat eller meglitinid föreligger ökad risk för återkommande hypoglykemi. Sätt ut behandlingen. B-glukos ska följas hemma närmaste dygnet. Om observation inte kan ske på säkert sätt rekommenderas observation på sjukhus.

Remissindikation

 • Medvetandeförlust.
 • Allmänpåverkan trots normoglykemi.
 • Patient som behandlas med SU-preparat och meglitinider, som inte kan observeras med B-glukos i hemmet.

Insulinkänning vid diabetes, 1177

Publicerat: 2023-10-19
Giltigt till: 2026-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.