Hypoglykemi vid diabetes

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E10.6A Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemi utan koma
  E10.0C Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemiskt koma
  E11.0C Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemiskt koma
  E11.6A Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemi (utan koma)

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling

Denna rekommendation beskriver akut handläggning vid hypoglykemi hos vuxna med känd diabetes.

P-glukos < 4,0 mmol/l innebär hypoglykemi, men symtom uppkommer oftast först vid P-glukos 3,5 mmol/l eller lägre.

Utlösande faktorer

 • Långvarig diabetesdiagnos (minskad förmåga att känna av adrenerga symtom)
 • För låg mängd kolhydrater i kosten i förhållande till läkemedel
 • För hög dos insulin i förhållande till kost och fysisk aktivitet
 • Hög fysisk aktivitet – om samtidig behandling med insulin eller insulinfrisättande läkemedel
 • Alkoholintag – om samtidig behandling med insulin eller insulinfrisättande läkemedel
 • Hög ålder
 • SU-preparat eller meglitinid (repaglinid)
 • Insulin i kombination med andra glukossänkande läkemedel

Symtom

 • Blekhet, svettningar, hjärtklappning, hunger
 • Trötthet, yrsel, skakningar, stickningar
 • Irritabilitet, ångest, aggressivitet
 • Dimsyn, dubbelseende
 • Medvetandeförlust, kramper

Anamnes

 • Symtom – debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – medvetandegrad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens, saturation

Laboratorieprover

 • P-glukos

Handläggning vid behandling

 • Vid medvetslöshet – larma ambulans, ge akutbehandling
 • Vid allmänpåverkan och/eller P-glukos < 2,6 mmol/l – ge akutbehandling
 • Vid full vakenhet men P-glukos < 4 mmol/l – ge peroral behandling (oftast tillräckligt)

Akutbehandling

 • Stäng av eventuell insulinpump
 • Ge glukos eller glukagon
 • Följ vitalparametrar – medvetandepåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck
 • Följ P-glukos var 15:e minut (mål > 4 mmol/l)
 • Utvärdera effekt och bedöm om patienten ska till akutmottagning
 • Vid kvarstående medvetslöshet trots behandling – överväg andra orsaker

Glukos

Ge i första hand glukos intravenöst vid allmänpåverkan:

 • inj Glukos 30 % (300 mg/ml) 30–50 ml iv (10 ml/ampull), upprepas vid behov

Glukagon

Ge glukagon intramuskulärt som tillägg till glukos eller om inte iv-nål kan sättas omedelbart:

 • injektion Glucagon (1 mg/ml) – 1 ml
 • effekt ses efter 10-15 minuter, men är verkningslöst vid alkoholinducerad hypoglykemi.

Peroral behandling

Ge i första hand druvsockertabletter, sockerbitar, saft, juice eller mjölk till vaken patient som kan svälja säkert, upprepa vid behov.

Fortsatt behandling

 • Vid normaliserat P-glukos – ge vid behov mjölk och smörgås för mer långvarig effekt, men beakta risk för hyperglykemi.
 • Fortsatt observation – patient som behandlas med SU-preparat eller meglitinider bör transporteras till sjukhus då risk för långdragen återkommande hypoglykemi föreligger.

Remissindikation

 • Medvetandeförlust
 • Allmänpåverkan trots normoglykemi
 • Patient som behandlas med SU-preparat och meglitinider

Insulinkänning vid diabetes, 1177

Publicerat: 2020-11-11
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.