Tjock- och ändtarmscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C184 Malign tumör i colon transversum
  C182 Malign tumör i colon ascendens
  C183 Malign tumör i flexura hepatica
  Z850C Malign tumör i tjocktarmen och rektosigmoidala gränszonen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C18, C19)
  C180 Malign tumör i caecum
  C181 Malign tumör i appendix
  C189 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i kolon
  C185 Malign tumör i flexura lienalis
  C188 Malign tumör i kolon med övergripande växt
  C186 Malign tumör i colon descendens
  C187 Malign tumör i sigmoideum
  C199 Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Vid misstanke om malignitet hos barn under 18 år, kontakta omgående närmaste barnklinik för skyndsam vidare utredning (utanför SVF).

Kolorektalcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, efter bröst- och prostatacancer.

Kolorektalcancer är ovanlig bland unga, endast 4-5 % är under 50 år vid diagnos. År 2018 var 5-årsöverlevnaden vid diagnostiserad koloncancer 64 % för män och 68 % för kvinnor.

Kolorektalcancer uppkommer i de flesta fall ur ett adenom (en neoplastisk polyp).

Följande faktorer har visats ge ökad risk för insjuknande i kolorektalcancer:

 • ärftlighet
 • samsjuklighet – långvarig och utbredd kolit, diabetes
 • övervikt
 • hög konsumtion av rött och processat kött
 • hög alkoholkonsumtion eller tobaksbruk

Organiserad screening för tjock- och ändtarmscancer är ett erbjudande om kostnadsfritt test som riktar sig till personer mellan 60 och 74 år. I Region Skåne kommer personer som fyller 60 år att få erbjudandet under 2021. Därefter kommer organiserad screening att införas successivt fram till 2025.

Metoden som används är analys av blod i ett avföringsprov. Personen får ett brev med provtub, instruktioner och svarskuvert. Provet tas hemma och skickas in i svarskuvertet. Vid positivt test kommer patienten att erbjudas undersökning med koloskopi.

Organiserad screening av kolorektalcancer, Region Skåne

 • Blod i avföringen
 • Anemi
 • Ändring av annars stabila avföringsvanor i > 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 50 år
 • Aktuella symtom
 • Ärftlighet
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Bukstatus
 • Rektalpalpation
 • Hb

Vid symtom som ger misstanke ska följande utföras:

 • anamnes och status
 • rektoskopi inom 10 dagar
 • anemiutredning vid anemi.
 • Ändrade avföringsvanor i kombination med anemi eller blod i avföringen ger stark misstanke om cancer och ska utredas enligt SVF.
 • Ändrade avföringsvanor som ensamt symtom bör också utredas men ej inom ramen för SVF.
 • Om rektalpalpation och rektoskopi visar annan blödningskälla ska den behandlas, och följas upp efter 4 veckor.
 • Blodförtunnande medicin ändrar inte handläggningen.
 • F-Hb har lågt prediktivt värde. Positivt F-Hb (inklusive screeningprov) utan andra kriterier för välgrundad misstanke ska utredas, men ej inom ramen för SVF.
 • Högriskindivider bör särskilt uppmärksammas avseende symtom som ger misstanke.
 • Det finns också anledning att vara vaksam för kombinationer av symtom, som samtidig buksmärta, eller om patienten söker upprepade gånger för samma symtom.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • synligt blod i avföringen där rektalpalpation och rektoskopi inte visar annan uppenbar blödningskälla (eller där blödningen kvarstår efter 4 veckor trots adekvat behandling av annan blödningskälla)
 • blödningsanemi utan annan uppenbar orsak
 • fynd vid rektoskopi eller rektalpalpation som inger misstanke om kolorektalcancer
 • fynd vid bild- eller vävnadsdiagnostik eller koloskopi som inger misstanke om kolorektalcancer.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

 • Benign polyp
 • Hemorrojder
 • Divertikulos
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Analcancer, gynekologisk cancer
 • Skicka omgående SVF-remiss till kirurgmottagning (Skånes sjukhus nordväst, Skånes sjukhus nordost) eller som elektronisk remiss till endoskopimottagning (SUS, utom vid bilddiagnostisk misstanke då remissen ska till kolorektalteamet, Malmö)
 • Märk remissen "SVF tjock- och ändtarmscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes)
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt immunosuppression, antikoagulantia och metformin) samt överkänslighet
 • Eventuellt behov av inneliggande laxering inför koloskopi
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0725-99 77 66, Ystad 0725-38 72 90
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 14 20
 • Skånes universitetssjukvård: Malmö 040-33 86 07, Trelleborg 0410-551 22, Landskrona 042-406 14 20

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2021-05-11
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne