Organiserad prostatacancertestning

Region Skåne inför organiserad prostatacancertestning under våren 2020 efter beslut i Hälso-o sjukvårdsnämnden i juni 2018. Ansvarig enhet för testningen är Prostatacancercentrum Skåne.

Bakgrund till beslut

Dagens PSA-testning är ineffektiv, resurskrävande och ojämlik. Många män tar upprepade PSA-prov i onödan samtidigt som andra män avstår, nekas eller är ovetande om möjligheten till provtagning trots att de skulle haft nytta av det. Det finns också betydande variation i hur förhöjda PSA-värden följs upp.

Dagens oorganiserade PSA-testning leder till risk för överdiagnostik och överbehandling samtidigt som vi missar män med behandlingskrävande cancer.

Organiserad prostatacancertestning

Prostatacancercentrum Skåne ansvarar för den organiserade prostatacancertestningen. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) är ett samordnat informationsutskick med ett erbjudande om testning, vilket framför allt syftar till en jämlik tillgång till information, en möjlighet till ett välinformerat beslut hos den enskilde mannen och ett rationellt utnyttjande av tillgängliga resurser.

OPT startar som en pilotstudie under våren 2020. Pilotstudien ska omfatta 2000 slumpmässigt utvalda män i ålderskategorierna 50, 56 och 62 år. Efter pilotstudien är målsättningen ett successivt breddinförande för alla män i Region Skåne i åldern 50-74 år.

Studier har visat att vinsten med screening bara uppnås om man startar organiserad PSA-provtagning i de yngre åldersklasserna. Därför kommer informationsutskicken bara att skickas till män mellan 50 och 62 år. Alla män som ingår i OPT kommer sedan att följas till det år man fyller 74.   

Tillvägagångssätt

Ett digitaliserat kallelsesystem skickar ut ett erbjudande till män i aktuell åldersgrupp. I erbjudandet uppmanas mannen att ta del av informationen i Socialstyrelsens PSA broschyr samt på 1177.se och därefter fatta ett beslut om att låta testa sig eller att avstå.

Om man väljer att testa sig går man till provtagningen på sin vårdcentral eller på något av Skånes sjukhus. Blodprovet ska lämnas inom en månad från det datum då erbjudandet skickades ut. Provtagningen är gratis. Svar på provet skickas hem inom ca 14 dagar.

Legitimation ska tas med och erbjudandebrevet ska lämnas till provtagningspersonalen. Separat information till berörda provtagningsenheter sprids från Laboratoriemedicin via sedvanliga kanaler som nyheter och nyhetsbrev till Labombud.

PSA-värde

Vid PSA-värde lägre än 3 mikrogram/liter kallas mannen igen för nytt PSA-prov efter 2 eller 6 år beroende på hur lågt värdet är. Om PSA-värdet är 3 mikrogram/liter eller högre skickas remiss till urologenhet för utredning enligt det Nationella vårdprogrammet.

Vi uppmanar de män som får erbjudandet och som redan har testat sitt PSA att ansluta sig till OPT och de måste då ta prov enligt erbjudandet. Alla män som anslutit sig till OPT och som har PSA-värde under 3 mikrogram/liter kommer att följas av prostatacancercentrum. 

PSA-testning för de som inte fått erbjudande

Primärvården ansvarar för testning av de som inte fått erbjudande. 

De symtomfria män som inte har fått ett erbjudande om att ingå i OPT har liksom tidigare möjlighet att ta PSA-prov efter att ha tagit del av fördelar och nackdelar med PSA-provtagning. De behöver då få en blodprovsremiss av sin allmänläkare, som sedan ansvarar för den fortsatta handläggningen enligt de Nationella riktlinjerna, SVF prostatacancer och AKO riktlinjerna.

Män med symtom ska utredas

Alla män med symtom från urinvägarna ska utredas oavsett om de ingår i OPT eller inte. Följ de Nationella riktlinjerna, SVF prostatacancer och AKO riktlinjerna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter