Organiserad prostatacancertestning

Region Skåne införde organiserad prostatacancertestning under hösten 2020 efter beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden i juni 2018. Ansvarig enhet för testningen är Prostatacancercentrum Skåne.

Organiserad prostatacancertestning

Prostatacancercentrum Skåne ansvarar för den organiserade prostatacancertestningen. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) är ett samordnat informationsutskick med ett erbjudande om testning, vilket framför allt syftar till en jämlik tillgång till information, en möjlighet till ett välinformerat beslut hos den enskilde mannen och ett rationellt utnyttjande av tillgängliga resurser.

OPT startade som en pilotstudie under hösten 2020 och målsättningen är ett successivt breddinförande för alla män i Region Skåne i åldern 50-74 år. Under 2022 skickas erbjudande ut till alla skånska män som är födda 1972 och 1966 och därefter kommer ytterligare åldersgrupper successivt att inkluderas i testprogrammet. Utökningen görs i samverkan med sjukvården och införandetakten styrs av tillgängliga utredningsresurser.

Tillvägagångssätt

Ett digitaliserat kallelsesystem skickar ut ett erbjudande till män i aktuell åldersgrupp. I erbjudandet uppmanas mannen att ta del av informationen i Socialstyrelsens PSA broschyr samt på 1177.se och därefter fatta ett beslut om att låta testa sig eller att avstå.

Om man väljer att testa sig går man till provtagningen på sin vårdcentral eller på något av Skånes sjukhus. Blodprovet ska lämnas inom en månad från det datum då erbjudandet skickades ut. Provtagningen är gratis. Svar på provet skickas hem inom ca 14 dagar.

Legitimation ska tas med och erbjudandebrevet ska lämnas till provtagningspersonalen. Kundkod och provtagningsanvisningar finns på Laboratoriemedicins sidor. 

PSA-värde

Vid PSA-värde lägre än 3 mikrogram/liter kallas mannen igen för nytt PSA-prov efter 2 eller 6 år beroende på hur lågt värdet är. Om PSA-värdet är 3 µg/l eller högre skickas remiss för magnetkamera-undersökning av prostata. Vid avvikande fynd på undersökningen remitteras mannen till urolog.

Vi uppmanar de män som får erbjudandet och som redan har testat sitt PSA att ansluta sig till OPT och de måste då ta prov enligt erbjudandet. Alla män som anslutit sig till OPT och som har PSA-värde under 3 mikrogram/liter kommer att följas av prostatacancercentrum. 

PSA-testning för de som inte fått erbjudande

Primärvården ansvarar för testning av de som inte fått erbjudande. 

De symtomfria män som inte har fått ett erbjudande om att ingå i OPT har liksom tidigare möjlighet att ta PSA-prov efter att ha tagit del av fördelar och nackdelar med PSA-provtagning. De behöver då få en blodprovsremiss av sin allmänläkare, som sedan ansvarar för den fortsatta handläggningen enligt de Nationella riktlinjerna, SVF prostatacancer och AKO riktlinjerna.

Män med symtom ska utredas

Alla män med symtom från urinvägarna ska utredas oavsett om de ingår i OPT eller inte. Följ de Nationella riktlinjerna, SVF prostatacancer och AKO riktlinjerna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.