Maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • C81.9 Hodgkins lymfom, ospecificerat
  C83.9 Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat
  C82.9 Follikulärt lymfom, ospecificerat
  C91.5 Adult T-cellslymfom/leukemi (HTLV-1-associerad)
  C85.9 Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ
  C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp [B-KLL]
  C84.9 Moget T/NK-cellslymfom, ospecificerat
  C91.4 Hårcellsleukemi
  C88.9 Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Diagnostiskt centrum/hematologmottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller vuxna patienter med maligna lymfom och KLL. Vid misstanke om lymfom eller KLL hos barn under 18 år bör närmaste barnonkologiska klinik kontaktas redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Epidemiologi

I Sverige diagnostiseras varje år 2000 vuxna med lymfom och 500 med kronisk lymfatisk leukemi, KLL.

Etiologi

Lymfom innefattar ett 50-tal skilda sjukdomar med olika etiologi, sjukdomspresentationer, förlopp och prognos.

Etiologin till KLL är okänd. Sjukdomen är inte ärftlig men familjär anhopning förekommer. Majoriteten av patienterna diagnostiseras tidigt, 85 % är i ett icke behandlingskrävande skede vid diagnos.

Symtom som ger misstanke

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning
 • Palpabel mjälte
 • Feber > 38 grader utan annan förklaring (som infektion)
 • Oavsiktlig viktnedgång
 • Uttalade nattsvettningar

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Infektioner
 • Tidigare autoimmun- eller tumörsjukdom
 • Hereditet för hematologisk eller autoimmun sjukdom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Bukpalpation
 • Lymfkörtelpalpation – vid förstorade körtlar, eftersök eventuell annan orsak (sår, genomgången operation, infektion, vaccination)

Laboratorieprover

 • Hb, leukocyter, differentialräkning, trombocyter

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, gör en klinisk bedömning med anamnes och status samt ta laboratorieprover.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring (utom vid förstorad körtel på huvud-halsområdet)
 • palpabel mjälte utan annan förklaring
 • lymfocytos i differentialräkning (> 10 x 10⁹/L)
 • M-komponent IgM > 10 g/L
 • misstanke om lymfom vid bilddiagnostik eller biopsi i samband med annan utredning

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

 • Förstorad lymfkörtel på huvud-halsområdet utreds enligt huvud- och halscancer (utom vid samtidig lymfocytos).
 • Vid kvarvarande symtom eller fynd som inte uppfyller kriterier för SVF bör fortsatt utredning övervägas.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till hematolog-/medicinmottagning (Skånes sjukhus nordväst, Skånes sjukhus nordost) eller Diagnostiskt Centrum (SUS, utom vid lymfocytos då remiss ska till hematologimottagning Lund/Malmö)
 • Märk remissen "SVF Maligna lymfom och KLL"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 044-309 28 40, Ystad 0411-99 52 76
 • Skånes sjukhus nordväst: 042-406 16 31, fax 042-406 32 25
 • Skånes universitetssjukvård: 046-17 75 60 inklusive Landskrona och Trelleborg

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177.se

Lymfom - lymfkörtelcancer, 1177.se

Standardiserat vårdförlopp lymfom, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationella vårdprogram lymfom, Regionala cancercentrum i samverkan

Vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2023-08-24
Giltigt till: 2026-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.