Huvud- och halscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • C00.9 Malign tumör i läpp, ospecificerad
  C01.9 Malign tumör i tungbasen
  C02.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tungan
  C03.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tandköttet
  C04.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i munbotten
  C05.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i gommen
  C06.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i munhålan
  C07.9 Malign tumör i parotiskörtel
  C08.9 Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad
  C09.9 Malign tumör i tonsill, ospecificerad
  C10.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx
  C11.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx
  C12.9 Malign tumör i fossa piriformis
  C13.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx
  C14.0 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i farynx
  C30.0 Malign tumör i näshåla
  C30.1 Malign tumör i mellanöra och inneröra
  C31.9 Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade
  C32.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i larynx
  C77.0 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård.

ÖNH-mottagning

 • Vidare utredning och behandling samt ställningstagande till eventuellt inkluderande i standardiserat vårdförlopp.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Det standardiserade vårdförloppet gäller för patienter ≥ 18 år.

Huvud- och halscancer förekommer även hos barn och tonåringar, vanligast i spottkörtel och nasofarynx, men handläggs då utanför SVF.

Epidemiologi

Varje år diagnostiseras cirka 1 700 patienter med huvud- och halscancer. Cirka 90 % av patienterna får kurativt inriktad behandling.

Riskfaktorer

 • Tobak (särskilt vid tidig debutålder)
 • Alkohol
 • Alkohol och rökning i kombination
 • Dålig munhälsa
 • Högrisk-HPV (humant papillomvirus)
 • Damm från ädelträd
 • Joniserande strålning
 • Premaligna förändringar (leukoplaki, erytroplaki)

Symtom som ger misstanke

Nedanstående symtom och fynd hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger en annan förklaring, till exempel pågående infektion.

 • Förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen utan infektion eller annan förklaring.
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg.
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor).
 • Knuta i spottkörtel.
 • Heshet sedan mer än 3 veckor utan förbättring eller annan förklaring.
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen.
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida.
 • Återkommande blodig sekretion från näsan utan infektion eller annan förklaring.
 • Ensidiga obehag eller smärta i halsen utan infektion eller annan förklaring.
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit) utan infektion eller annan förklaring.

Symtom hos barn och unga

 • Knöl i spottkörtel hos barn.
 • Ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom.

Anamnes

 • Aktuella symtom.
 • Riskfaktorer.
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar.
 • Läkemedel samt överkänslighet.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Öron-näsa-hals-status inklusive palpation av perifera lymfkörtelstationer inom huvud- och halsregionen.

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos. Vid osäkerhet, kontakta ÖNH-mottagning för konsultation.

I detta vårdförlopp kan inte välgrundad misstanke fastställas i primärvården.

Nytillkommen knuta i sköldkörteln utreds enligt SVF sköldkörtelcancer. Vid osäker lokal följes detta vårdförlopp.

Handläggning hos barn och unga

Symtom hos barn och unga (enligt ovan) bör utredas inom specialiserad vård och remitteras skyndsamt (men inte inom ramen för SVF).

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående remiss till ÖNH-mottagning
 • Märk remissen "SVF huvud-hals-cancer?"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Kontakt vid SVF

 • Helsingborg: 042-406 14 00, Ängelholm: 0431-812 99 (Helsingborg efter 12:30 på fredagar)
 • Kristianstad: 044-309 43 51, Ystad: 0411-99 54 98
 • Lund-Malmö: 046-17 16 68, Landskrona: 042-406 14 00, Trelleborg: 0410-55 194

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi (cancercentrum.se)

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Publicerat: 2024-02-08
Giltigt till: 2027-02-28
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.