Huvud- och halscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • C05.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i gommen
  C08.9 Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad
  C12.9 Malign tumör i fossa piriformis
  C13.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx
  C00.9 Malign tumör i läpp, ospecificerad
  C02.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tungan
  C03.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tandköttet
  C01.9 Malign tumör i tungbasen
  C04.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i munbotten
  C06.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i munhålan
  C07.9 Malign tumör i parotiskörtel
  C32.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i larynx
  C09.9 Malign tumör i tonsill, ospecificerad
  C10.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx
  C14.0 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i farynx
  C11.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx
  C30.1 Malign tumör i mellanöra och inneröra
  C30.0 Malign tumör i näshåla
  C31.9 Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade
  C77.0 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

ÖNH-mottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutin

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke.

Det standardiserade vårdförloppet gäller för patienter ≥ 18 år.

Huvud- och halscancer förekommer även hos barn och tonåringar, vanligast i spottkörtel och nasofarynx, men handläggs då utanför SVF.

Epidemiologi

Varje år diagnostiseras cirka 1600 patienter med huvud- och halscancer. Cirka 90 procent av patienterna får kurativt inriktad behandling.

Riskfaktorer

 • Tobak
 • Alkohol
 • Alkohol och rökning i kombination
 • Dålig munhälsa
 • Högrisk-HPV (humant papillomvirus)
 • Andra riskfaktorer (damm från ädelträd, joniserande strålning)
 • Premaligna förändringar (leukoplaki, erytroplaki)

Symtom som ger misstanke

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger en annan förklaring, till exempel pågående infektion:

 • nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek
 • synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • knuta i spottkörtel
 • heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • ensidig serös mediaotit (otosalpingit).

Symtom hos barn och unga

 • Knöl i spottkörtel hos barn.
 • Ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Öron-näsa-hals-status inklusive palpation av perifera lymfkörtelstationer inom huvud- och halsregionen

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

I detta vårdförlopp kan inte välgrundad misstanke fastställas i primärvården.

Fortsatt handläggning

Symtom hos barn och unga bör utredas inom specialiserad vård (inte inom ramen för SVF).

Nytillkommen knuta i sköldkörteln tillhör inte SVF huvud-halscancer, utan SVF sköldkörtelcancer.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående remiss till ÖNH-mottagning
 • Märk remissen "SVF huvud-hals-cancer?"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad: 044-309 43 51, Ystad: 0411-99 54 98
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg: 042-406 14 00, Ängelholm: 0431-812 99 (Helsingborg efter 12:30 på fredagar)
 • Skånes universitetssjukvård: Lund-Malmö: 046-17 16 68, Landskrona: 042-406 14 00, Trelleborg: 0410-55 194

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177.se

Huvud- och halscancer, 1177.se

Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2022-05-05
Giltigt till: 2024-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.