Primär nokturn enures hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Utredning och behandling av primär nokturn enures
 • Första bedömning vid daginkontinens
 • Vid terapisvikt
 • Daginkontinens eller sekundär nokturn enures

Primär nokturn enures ses hos runt var tionde 7-åring och hos 1-2 % av alla tonåringar, främst pojkar. Spontan mognad sker hos cirka 15 % per år i skolåldern. Upp till 1 % har kvar besvär i vuxen ålder.

Primär nokturn enures kan bero på försenad mognad och det finns även en klart ärftlig komponent. Det finns tre patofysiologiska förklaringar som kan ge enures:

 • störd sömn, barnet kan ha hög väckningströskel
 • störd blåsfunktion, som detrusorhyperaktivitet (överaktiv blåsa)
 • störd urinproduktion, barnet kan ha nattlig polyuri.

Nokturn enures betyder nattlig sängvätning. Det är vanligt och bedöms som fysiologiskt upp till 6 års ålder. Definitionen är sängvätning minst 1 gång/månad hos barn ≥ 6 år och indelas i:

 • primär nokturn enures, vilket är kontinuerlig sängvätning utan 6 månaders torr period
 • sekundär nokturn enures, vilket innebär ny sängvätning efter tidigare torr period på minst 6 månader. 

Daginkontinens är urinläckage dagtid, vilket sällan har organisk genes.

Normalt miktionsmönster är ungefär 4-6 miktioner/dag och normal nokturi är om barnet vaknar och går upp 1-2 gånger/natt.

 • Hereditet
 • Ökad törst, dryck på kvällen
 • Förstoppning
 • Uppmärksamhetsproblematik
 • Sömnproblem
 • Läkemedel
 • Startsvårigheter eller huksittande
 • Svag stråle, behov av att krysta/trycka på magen vid miktion
 • Daginkontinens
 • Gleskissning
 • Plötsliga trängningar, svårt att hinna till toaletten
 • Allmäntillstånd 
 • Buk – resistens (förstoppning)
 • Yttre genitalia – vulvit, balanit, eksem, sår, fimosis, labiasynekier
 • Neurologi och rygginspektion – vid misstanke (reflexer, motorik och sensibilitet i ben)
 • Vikt och längd
 • Urinsticka
 • Urinodling vid behov
 • Viktigt att utesluta urinvägsinfektion, förstoppning och diabetes.
 • Dryckes- och miktionslista (inklusive sängvätning), helst minst 3 dygn för att se miktionsmönster.
 • Vid miktionsproblem dagtid rekommenderas vidare utredning.
 • Förstoppning
 • Urinvägsinfektion
 • Nydebuterad diabetes mellitus
 • Överaktiv blåsa (ger ofta kombinerad enures, dagväta och trängningar)
 • Sömnapné eller andra sömnstörningar
 • Epilepsi
 • Neurogen blåsrubbning eller medfödd missbildning
 • Avvikande arousal (problem hos ett fåtal barn med uppmärksamhetsproblematik)
 • Diabetes insipidus, njursvikt, psykogen polydipsi (mycket ovanligt)
 • Uteslut och behandla eventuell bakomliggande orsak.
 • För dagbok över torra nätter, uppmuntra barnet att notera själv (gärna med belöning, aldrig skuldbeläggning).
 • Öka vätskeintaget dagtid (gärna var 3:e timme) och ge lite eller ingen dryck kvällstid.
 • Föreslå regelbundna miktioner dagtid (4-6 gånger) och miktion före sänggående.
 • Erbjud madrasskydd vid behov.
 • Behandla med enureslarm eller läkemedel.

Madrasskydd kan förskrivas till barn över 6 år, så att de kan sluta med nattblöja (vilket de flesta barn mår bra av).

Indikation för enureslarm är > 50 % våta nätter. En fuktsensor, som känner av om barnet kissar, placeras i trosa/kalsong eller i larmmatta. Erbjud utbildning av föräldrar och tät kontakt med engagerad sjukvårdspersonal. Barnets motivation är viktig för framgångsrik behandling, fråga barnet för vem det är viktigast att barnet är torrt, föräldrarna eller barnet självt?

 • Kontinuerlig behandling – indikation från 6 års ålder (hög återfallsrisk hos yngre barn) 
 • Insättning – hög dos i 2 veckor, om god effekt kan dosen provsänkas, annars avslutas behandlingen med nytt försök om ett halvår
 • Utvärdering – behandlingsuppehåll minst 1 vecka var tredje månad för att se om torrhet uppnåtts
 • Vätskekarens – undvik dryck 1 timme före och 8 timmar efter tablettintag (risk för vätskeretention och hyponatremi)
 • Tillfällig behandling – kan provas vid exempelvis övernattning 
 • Minirin, frystorkad tablett 120 mikrogram, 2 tabletter under tungan eller
 • Desmopressin/Nocutil, tablett 0,1 mg, 4 tabletter per os
 • Halvera dosen efter 2 veckor om god effekt
 • Sekundär nokturn enures och/eller misstänkt bakomliggande sjukdom (uteslut först obstipation, urinvägsinfektion, diabetes)
 • Kombinerad daginkontinens och nokturn enures
 • Primär nokturn enures hos barn > 10 år
 • Terapisvikt vid behandling
 • Om enureslarm ej kan tillhandahållas i primärvården kan remiss skickas till uroterapeut på barnmottagning
 • Anamnes – frekvens av enures, hereditet, social påverkan, daginkontinens
 • Utredning och tillväxtkurva
 • Resultat av provade behandlingar

Sängvätning hos barn, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne