Mässling

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (B05- Mässling).

Detta är en preliminär AKO-riktlinje.

Primärvård

 • Primär bedömning

Akutmottagning

 • Infektion – bedömning, utredning och behandling av vuxna i de flesta fall
 • Barn – bedömning, utredning och behandling av barn i de flesta fall

Epidemiologi

Mässling (morbilli) ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 och är därför sällsynt idag i Sverige.

I länder med låg vaccinationstäckning är det en vanlig sjukdom med hög dödlighet hos spädbarn och små barn. Trots att det finns vaccin dör uppemot 100 000 barn/år globalt och antalet fall av mässling i Europa och övriga världen har ökat de senaste åren.

Etiologi

Mässling är en luftburen, mycket smittsam sjukdom, orsakad av paramyxovirus. Viruset smittar från cirka 4 dagar före symtomdebut till ungefär 4 dygn efter att utslagen kommit. Inkubationstiden är runt 1-2 veckor, oftast 10 dagar.

Symtom

 • Akut insjuknande med hög feber
 • Torrhosta
 • Irritation i ögonen, ljuskänslighet
 • Utslag (kommer ofta efter 3-5 dagar), först i ansikte och sen på kroppen

Anamnes

 • Utlandsvistelse
 • Kända fall i omgivningen
 • Vaccinationsstatus

Status

 • Allmäntillstånd
 • Mun och svalg – Kopliks fläckar (små vita fläckar på rodnad bas i munslemhinnan, kommer efter 1-3 dagar)
 • Hud – fläckigt utslag, ofta med små knottor, först ljusrött som senare mörknar och flyter ihop, mot slutet brunaktigt och fjällande
 • Ögon – lätt rodnad konjunktiva

Handläggning vid utredning

Diagnosen kan ställas kliniskt, men då sjukdomen är så ovanlig i Sverige idag bör misstänkta fall verifieras med prover (ofta via specialiserad vård).

Differentialdiagnoser

 • Viroser – exempelvis röda hund, parvovirus
 • Kawasakis syndrom
 • Läkemedelsreaktion

Handläggning vid behandling

 • Förebyggande åtgärder – vaccination ger bra skydd
 • Symtomlindring – kan behövas, botande behandling saknas
 • Antibiotikabehandling – bör övervägas vid sekundärinfektion
 • SmiNet-anmälan – mässling är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

SmiNet-anmälan, Folkhälsomyndigheten 

Förebyggande åtgärder

MPR-vaccin

 • MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 • Vaccinet består av ett levande försvagat virus.
 • Graviditet ska undvikas en månad efter vaccination.

Riskpatienter

Personer som inte är vaccinerade har en påtaglig risk att smittas vid exponering av virus. Framförallt bör följande kategorier uppmärksammas:

 • barn <18 månader som inte hunnit få sin första vaccinationsdos
 • personer födda på 60- och 70-talen, som inte blivit vaccinerade och kan ha undgått mässlingsinfektion (personer födda före 1960 har nästan alltid haft mässlingen som barn)
 • personer som avstått vaccination
 • utlandsfödda personer som inte haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (nyanlända < 18 år erbjuds vaccination i Sverige)
 • personer med immunsuppression (exempelvis cancerbehandling eller efter stamcellsbyte, vaccineras ofta efter avslutad behandling).

Rekommendation för riskpatienter

Inför utlandsresa (även inom Europa) eller vid annan risk för smitta gäller följande rekommendationer (efter individuell riskavvägning):

 • barn < 6 månader – bedöms ha visst skydd av maternella antikroppar om mamman är immuniserad (vaccinet bedöms även ha sämre effekt vid lägre ålder)
 • barn 6-12 månader – bör erbjudas vaccin (läkarordination, off-label-förskrivning vid 6-8 månaders ålder), dosen räknas som reseprofylax och bedöms inte ge långvarigt skydd, barnet ska därför få ordinarie vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet
 • barn 12-18 månader – bör erbjudas vaccin (sjuksköterskeordination), dosen räknas som tidigarelagd dos 1 enligt vaccinationsprogrammet och barnet ska få dos 2 sedvanligt i skolåldern
 • ovaccinerad vuxen – bör erbjudas 2 doser med helst 1 år (minst 4 veckor) mellan doserna
 • vuxen som tidigare fått en dos – bör få ytterligare en dos.

  Postexpositionsprofylax
  • Vaccin – kan inom 72 timmar efter exponering ge visst skydd mot klinisk sjukdom
  • Gammaglobulin – skyddande antikroppar kan ges till spädbarn och gravid kvinna som utsatts för smitta

Remissindikation

 • Misstänkta fall – remittera till akutmottagning eller barnakutmottagning för bedömning och provtagning, ring för hänvisning till isoleringsrum.

Mässling, 1177 Vårdguiden

Vaccinationsprogrammet för barn, 1177 Vårdguiden

Mässling, Smittskydd Skåne

Mässling, Rikshandboken barnhälsovård

Publicerat: 2020-01-27
Giltigt till: 2023-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter