Vård av personer bosatta i Storbritannien och Nordirland

Beroende på syftet med vistelsen i Sverige varierar reglerna. Reglerna omfattar även utlandssvenskar.

Brittiska medborgare bosatta i Sverige

Brittiska medborgare bosatta och folkbokförda i Sverige, har rätt till sjukvård och tandvård i Sverige på samma villkor som andra personer som är folkbokförda i Sverige

Nödvändig och planerad vård

Följande gäller för nödvändig vård och Planerad vård vid för personer försäkrade i Storbritannien och Nordirland vid tillfällig vistelse i Sverige. Personer försäkrade i Storbritannien och Nordirland som vistas tillfälligt i Sverige kan söka nödvändig vård vid tillfällig vistelse i Sverige mot uppvisande av något av de europeiska sjukförsäkringskorten utställda av Storbritannien eller ett provisoriskt intyg om innehav av sådant kort (likadant intyg som idag).

De kan dessutom få planerad vård mot uppvisande av intyg S2 och europeiskt sjukförsäkringskort enligt ovan.

Förutom europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) eller provisoriskt intyg, kan försäkrad i Storbritannien även uppvisa något av de särskilda sjukförsäkringskort som brittiska myndigheter nu utfärdar med anledning av bestämmelserna i utträdesavtalet samt handels- och samarbetsavtalet.

Till giltiga intyg räknas

Europeiska sjukförsäkringskort: EHIC/UK EHIC/GHIC eller ett provisoriskt intyg

Europeiska sjukförsäkringskort utfärdade av Storbritannien eller EU/EES-land samt intyg S1om bosättning i annat land och intyg S2 om förhandstillstånd för planerad vård, förblir giltiga under en övergångsperiod (datum ej fastställt) om de utfärdats före eller under övergångsperioden. De kan användas tills giltighetstiden gått ut eller dokumenten återkallas.

Från och med januari 2021 kommer Förenade kungariket dessutom att utfärda ett helt nytt ”UK Global Health Insurance Card” (GHIC) som fyller samma funktion som ett europeiskt sjukförsäkringskort (bild saknas ännu).

Patienterna betalar samma vårdavgift som bosatta inom vårdregionen och regionen fakturerar Försäkringskassan för övriga kostnader på samma sätt som vid vård enligt EU-förordning 883/2004.

När nödvändigt intyg saknas

I det fall en patient inte kan presentera något giltigt intyg (EHIC/UK EHIC/GHIC/ provisoriskt intyg) men ändå anser sig vara omfattad av bestämmelserna i utträdes-avtalet eller handels- och samarbetsavtalet, kan patienten eller vårdgivaren kontakta NHS Business Services Authority (NHSBSA) för att begära ett provisoriskt intyg.

Är patienten inte berättigad till detta intyg betalar patienten hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan.

Bild på det nya sjukförsäkringskort (UK EHIC) som gäller i alla EU/EES-länder och Schweiz (kortet gäller även i bosättningslandet men en person med ett brittiskt S1-formulär för bosättning i Sverige har rätt till vård här på mer förmånliga villkor genom sin folkbokföring):

Bild på det nya sjukförsäkringskort (UK EHIC) som gäller i alla EU/EES-länder och Schweiz

Bild på UK EHIC-kort som enbart gäller i det land som innehavaren vistas i vid årsskiftet 2020//21:

Bild på UK EHIC-kort som enbart gäller i det land som innehavaren vistas i

Observera! För bruk i Sverige behöver landskoden vara SE (istället för FR). Brittiska EU-kort med en annan landskod, t ex FR, DE, DK, NO, FI med mera, ger inte rätt till vård i Sverige.

Regler för utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och Nordirland

Flertalet utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och Nordirland omfattas från och med den 1 januari 2021 av antingen utträdesavtalets eller handels- och samarbetsavtalets regler beträffande rätt till vård mot uppvisande av europeiskt sjukförsäkrings-kort (EHIC), de ny särskilda europeiska sjukförsäkringskort (UK EHIC och GHIC) som brittiska myndigheter har börjat utfärda eller provisoriskt intyg om EHIC.

Utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och Nordirland som har ett svenskt S1-intyg registrerat kan få vård mot uppvisande av Försäkringskassans intyg FK5163.

 Mer information finnas på Sveriges Kommuner och Regioners samt Försäkringskassans webbplatser.

Utomlänsprislistor finns under rubriken Regionala prislistor på Sveriges kommuner och regioners hemsida

Enligt Migrationsverket kan efter övergångsperioden brittiska medborgare, och deras familjemedlemmar, kunna behålla rätten att bo i Sverige om de bodde här före 31 december 2020. För att behålla sin rätt att bo och verka i Sverige behöver brittiska medborgare som inte har svenskt medborgar-skap ansöka hos Migrationsverket om uppehållsstatus.

Ansökningsperioden är öppen från 1 december 2020 till 30 september 2021. Mer information om kraven för uppehållsstatus, och hur man ansöker, finns på migrationsverkets webbplats.

Nytt intyg för patienter som arbetar i Sverige

Från 1 februari gäller ett nytt intyg om bosättning i Sverige. Observera att tidigare arbetsgivarintyg inte längre gäller. Du hittar information om aktuellt intyg under sidan "Regler för arbetande eller studerande i Sverige".

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!