Ukraina

Med bakgrund av kriget i Ukraina har Region Skåne tagit ett beslut gällande rätten till vård för de personer som befinner sig på flykt och som söker hälso- och sjukvård i Skåne.

Beslut från Regionfullmäktige, 2022-06-14 §48.

Människor som kommit till Sverige från kriget i Ukraina har olika rätt till vård. Detta styrs av på vilken grund de befinner sig i landet.

Människor som anländer till Sverige från kriget i Ukraina kan vistas i landet på tre olika grunder.

 • Regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer som vistas viseringsfritt är begränsad. Det finns för närvarande ingen nationell lagstiftning som reglerar rätten till subventionerad vård.  

  Region Skåne har däremot tagit ett beslut att erbjuda personer som vistas här viseringsfritt motsvarande vård som asylsökande. Det inkluderar även subventionerad patientavgift.

 • Regionerna är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Rätten till vård ska motsvara vård som för asylsökande.  

  Det innebär att barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som barn som bor i Sverige. I den vård som ska erbjudas ingår vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 

  Vuxna över 18 år ska erbjudas omedelbar vård och tandvård och vård och tandvård som inte kan anstå samt:  

  • mödravård
  • vård vid abort
  • preventivmedelsrådgivning
  • hälsoundersökning

  Dessa vårdsökande kan visa ett UT-kort (ett uppehållstillståndskort). På kortet ska det vara markerat att personen vistas här enligt massflyktsdirektivet.  

 • Vård till asylsökande ska ges enligt redan befintliga rutiner för denna målgrupp. Asylsökande kan visa upp ett LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) eller ett kvitto på inlämnad asylansökan. LMA-kortet styrker i så fall att personen är just asylsökande. 

  En person får aldrig nekas vård på grund av avsaknad av dokumentation (som till exempel UT-kort eller LMA-kort).

Rutiner och riktlinjer

 • Barn som befinner sig på flykt ifrån kriget i Ukraina och kommer till Skåne har rätt till samma hälso- och sjukvård som andra bosatta barn. Detta gäller oavsett om barnet har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller vistas i landet enligt viseringsfriheten.

  Information från nationella arbetsgruppen för barnhälsovård och barnhälsovårdens vaccinationsgrupp med anledning av de familjer från Ukraina som kommer till Sverige.

 • Människor som har flytt krig kan uppleva stor rädsla, oro och kris. Ett första steg för att förebygga psykisk ohälsa är att lugna oroliga personer, lyssna aktivt, visa omsorg och ge information. Vid psykisk ohälsa ska personer erbjudas behandling enligt ordinarie vårdriktlinjer.

 • Alla vårdcentraler har i uppdrag att utföra hälsoundersökningar för asylsökande och nyanlända. 

 • Uppdaterad 10 maj 2022

  Läkemedel för flykting från Ukraina

  Personer som flytt kriget i Ukraina och behöver vård ska i nuläget få vård som asylsökande. Det innebär att personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som den som är bosatt i Skåne.

  Personer som har fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar vård och vård/tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Detta gäller både personer som är del av massflyktsdirektivet och personer som vistas här viseringsfritt.

  Identifiering av ukrainska läkemedel

  Det är vanligt förekommande att namnen på läkemedel i Ukraina inte är samma som de som används i Sverige. Region Skånes Läkemedelsinformationscentral har därför en funktionsbrevlåda dit sjukvården kan vända sig med frågor om ukrainska läkemedelsnamn.

  Läkemedelsinformationscentral funktionsbrevlåda: laif@skane.se

  Mer information

  Region Stockholm har samlat förslag på hjälpmedel hur du på ett bra sätt kan ta reda på vilka läkemedel patienterna har med sig från Ukraina. 

  För förskrivare

  För flyktingar som har ett UT-kort

  För flyktingar från Ukraina som fått ett UT-kort från Migrationsverket gäller att förskrivning av läkemedel/läkemedelsnära förbrukningsartiklar inom förmånen sker som för asylsökande.

  För flyktingar som inte har ett UT-kort

  För flyktingar från Ukraina som inte har ett UT-kort gäller Region Skånes anvisning för papperslösa:

  Fortsätt att skriva ”Flykting från Ukraina” på recepten.

  För expedierande apotek

  För flyktingar som har ett UT-kort

  För flyktingar från Ukraina som fått ett UT-kort från Migrationsverket gäller Migrationsverkets information om statlig ersättning:

  För flyktingar som inte har ett UT-kort

  För flyktingar från Ukraina som inte har ett UT-kort gäller Region Skånes anvisning för Papperslösa, inklusive egenavgift:

  Apotekens faktura till Region Skåne ska tydligt märkas med ”Flykting från Ukraina”.

 • Hantering av sekretess vid asylsökande och papperslösa är densamma som för andra patienter.

 • Viktiga vårdhygieniska åtgärder·

  • Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att kunna minimera smittspridning i vården
  • Triagering/yttre reception för patienter med luftvägssymtom, feber och utslag
  • Rutiner för screening för multiresistenta bakterier

  Multiresistenta bakterier (MRB) och screening

  MRB-screening ska göras under förutsättning att patienten de senaste 6 månaderna:

  • Har erhållit sjukvård eller arbetat inom sjukvård utanför Norden
  • Inneliggande på sjukhus eller annan vårdinrättning exempelvis sjukhem, rehab, barnhem eller
  • Avancerad poliklinisk behandling till exempel dialys, kirurgi eller sårvård
  • Har riskfaktorer i kombination med flyktingsituation. Som riskfaktorer räknas sår, hudlesioner inklusive eksem, abscesser, stomi, dränage, PD-kateter, diarré samt KAD/RIK.

  Smittsamma sjukdomar

 • Asylsökande och papperslösa rätt till vård

  Vårdpersonal i Skåne ska så långt det är möjligt erbjuda vård till asylsökande och papperslösa personer på lika villkor som för bosatta.

  Vård som inte kan anstå

  Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.

 • Språktolk ska användas vid besök då patient och vårdgivare inte delar samma språk.

  Råd vid bokning av tolk

  I dagsläget är tillgången till tolkar på ukrainska och ryska ganska dålig i Sverige. SKR ger information och några goda råd för att underlätta för dig som behöver boka tolk i vårdmötet:  

Patientadministration

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.