Journalen via nätet

Riktlinjer för privat och offentlig vårdpersonal.

Riktlinjer

 • Tillgången till information i Journalen kan begränsas genom sekretessbedömning. När och hur en begränsad direktåtkomst ska göras får bedömas i varje enskilt fall. För dessa ändamål finns mallar för Tidiga hypoteser och Våld i nära relationer.

  För att kunna avgöra om uppgifter i en journal kan lämnas ut genom direktåtkomst ska en sekretessbedömning göras. Efter sekretessbedömningen måste det även tas ställning till om
  hela patientjournalen ska lämnas ut, om endast vissa delar av den görs tillgänglig eller enbart uppgifter från vissa vårdenheter.

  Sekretess inom hälso- och sjukvården i Region Skåne

  • I PMO och Melior finns det möjlighet att dölja viss information för patienten i Journalen via nätet genom att använda Tidiga hypoteser. Här kan du lägga in information som behöver vara tillgänglig för andra vårdgivare, men som du bedömer olämplig för patienten att ha direktåtkomst till. Informationen delas med andra vårdgivare genom NPÖ.

   Tidiga hypoteser ska användas mycket sparsamt och först efter noga övervägande. Funktionen är enbart till för situationer där du bedömer att informationen kan skada patienten själv, en närstående eller tredje man. Det kan också användas vid situationer där närstående eller tredje man lämnar uppgifter som befaras leda till hot- eller våldssituationer om de kommer till patientens kännedom.

   När patienten loggar in i Journalen via nätet måste de godkänna en villkorstext där det bland annat framgår att det kan finnas information i patientjournalen som inte visas i e-tjänsten.

   Patienten kan få tillgång till informationen efter menprövning, om patienten begär ut sin journal i pappersform från Journal- och arkivservice.

   Vid menprövningen görs det en bedömning om patienten själv, en närstående eller tredje man kan skadas av att få tillgång till informationen vid det tillfälle den begärs ut.

   I Melior blir diagnoser synliga för patienter om de skrivs i vanliga anteckningar. Om en diagnos inte ska visas måste den därför anges i mallen Tidiga hypoteser. I PMO blir diagnoser aldrig synliga för patienter.

  • I PMO och Melior ska du använda mallen "Våld i nära relationer" för att dokumentera våldsutsatthet. Ingenting som antecknas i mallen visas i Journalen via nätet. Informationen delas med andra vårdgivare via NPÖ.

   Dokumentationen ska ske enligt vårdprogrammet mot våld i nära relationer, som utförligt beskriver hur text- och fotodokumentation ska ske.

   Du hittar vårdprogrammet för våld i nära relationer på sidan Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck.

   Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck

   I PMO och Melior döljs all information du skriver in i mallen automatiskt.

  • Vid misstanke om eller oro för att ett barn far illa är det viktigt att sådant som framkommit i samtal, observationer och undersökningar dokumenteras i patientjournalen.

   Om ett barn varit utsatt för hot, våld eller övergrepp kan denna dokumentation behöva döljas från journalen på 1177.se. I PMO och Melior ska man i dessa situationer dokumentera i mallen Oro för att barn far illa. Ingenting som antecknas i mallen visas i Journalen på 1177.se. Om man är osäker på om hot föreligger eller ej bör man alltid använda mallen.

   Anmälan som ska skickas till socialtjänsten görs via Anmälningsblankett barn som far illa, i PMO respektive Melior.

   Du hittar handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa på sidan Barn och ungdomars hälsa.

   Barn och ungdomars hälsa

   I PMO och Melior döljs all information du skriver in i mallen automatiskt.

  • Barn som finns i samhällsvård, det vill säga vårdas utanför det egna hemmet, har inför en placering rätt till en hälsoundersökning. Regionen ska på Socialnämndens begäran erbjuda denna undersökning. Undersökningen innebär en noggrann sammanställning av barnets tidigare och aktuella hälsotillstånd och baseras på journalgenomgång, kroppsundersökning, bedömning av psykisk hälsa och tandhälsa.

   Vid hälsoundersökning ska mallen Hälsoundersökning på begäran om socialnämnd användas för dokumentation. Ingenting som antecknas i mallen visas i Journalen via nätet.

   Mer information finns på sidan Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS).

   Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS)

   I PMO och Melior döljs all information du skriver in i mallen automatiskt.

 • Vårdnadshavare till barn med komplicerad sjukdom kan ansöka om att få förlängd direktåtkomst till journalinformation för barn 13–15 år via e-tjänsten Journalen. Möjligheten riktar sig till vårdnadshavare, för att de som förmyndare ska kunna vara fortsatt aktiva och välinformerade om det kroniskt sjuka barnets vård och hälsa.

  Vårdnadshavaren fyller i blanketten och lämnar eller skickar den till aktuell mottagning. Blanketten fylls även i av den aktuella mottagningen. Verksamhetschefen avgör om ansökan om förlängd direktåtkomst beviljas eller inte, och det kan inte överklagas.

  Blanketten kan också användas vid återtagande av tilldelad åtkomst.

  Ansökan om förlängd åtkomst journalinformation 13–15 år på 1177.se (pdf)

 • Vårdpersonal kan blockera en eller båda vårdnadshavares tillgång till e-tjänsterna och Journalen på 1177.se för barn under 13 år. 

  En blockerad vårdnadshavare kan inte agera ombud för sitt barn i e-tjänsterna och har inte heller tillgång till barnets journal via nätet.

  Barn som har egen e-legitimation kan fortsätta använda e-tjänsterna. Om endast en vårdnadshavare blir blockerad så kan den andra vårdnadshavaren fortsätta att agera ombud både i e-tjänsterna och i Journalen via nätet. 

  Verksamhet och bakjour godkänner blockering

  Blockering av vårdnadsrätt godkänns av verksamhetschef (klockan 8.00-16.00) och av bakjour under övrig tid. Vidtagna åtgärder ska dokumenteras av vårdpersonal på den vårdande enhet som godkänt blockering under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal.

  Om det finns misstanke om att den blockerade kan komma åt barnets e-legitimation

  Hela kontot på 1177.se bör låsas och Journalen via nätet förseglas om det finns misstankar om att den eller de vårdnadshavare som blivit blockerade kan skaffa sig åtkomst. Det kan till exempel vara att de kan få tag på barnets e-legitimation.

  Så gör du för att blockera

  Under vardagar dagtid (klockan 8.00-16.00)

  När din verksamhetschef har godkänt blockeringen ringer du Journalservice på telefonnummer 0771-86 66 00.

  Under jourtid

  När bakjouren har godkänt blockeringen ringer du Sus akutmottagning i Lund på telefonnummer 046-17 65 34.

  Blanketter

  Film

  Filmen handlar om att blockera vårdnadshavares tillgång till e-tjänster och Journalen för barn under 13 år.

  När ett barn under 13 år behöver skyddas (mediaflow.com)

  • En patient kan stänga av möjligheten att läsa sin journal via e-tjänsten Journalen. Det kallas för att försegla Journalen. Patienten ombeds i första hand att försegla sina journaluppgifter för direktåtkomst genom att logga in på 1177.se.

   En patient som inte kan eller vill försegla Journalen via 1177.se kan göra det genom att skicka in en blankett, telefonsamtal, e-post eller brev till Journalservice. Om patienten önskar försegla endast en del av sin journal ska blanketten nedan användas. Patienten kan inte själv försegla del av sin journal via 1177.se. 

   Vårdnadshavare som förseglar hela sin Journal via nätet, kan inte agera ombud och läsa barnets Journal via nätet. För att kunna göra det måste vårdnadshavaren själv kunna komma in i sin egen Journal via nätet, vilket man inte kan om den är förseglad.

   Telefon: 0771-86 66 00 (vardagar, klockan 8.00-16.00)
   E-post: Journalarkiv@skane.se
   Adress: Journalservice, Regionarkivet, Gastelyckan, Lund

   Förseglingen bekräftas via rekommenderat brev till patientens folkbokföringsadress eller uppehållsadress om patienten begär detta, i annat fall sker ingen bekräftelse.

  • Det är inte möjligt för patienten att bryta försegling till Journal via nätet direkt i e-tjänsten utan det krävs ett personligt besök på den listade hälsovalsenheten.

   Blankett för att bryta förseglingen på 1177.se (pdf)

   Blanketten och giltig ID-handling tas med till besöket på hälsovalsenheten. Vid mötet med vårdpersonalen intygar invånaren genom att underteckna blanketten att inte tvång ligger bakom begäran.

   Hälso- och sjukvårdspersonal styrker invånarens uppgifter och skickar blanketten till journal- och arkivservice som bryter förseglingen.

  • Verksamheter kan av olika anledningar behöva försegla en patients journaluppgifter för direktåtkomst. Till exempel kan en minderårigs Journal på 1177.se på grund av sekretess behöva förseglas för vårdnadshavare om det finns risk att den minderårige kan lida av att uppgifterna finns tillgängliga för vårdnadshavaren. 

   Försegling av Journalen via nätet kan gälla hela Journalen, eller bara en viss verksamhet.

   Då denna typ av ärende blir aktuellt rådgör hälso- och sjukvårdspersonal dagtid med verksamhetschefen och jourtid med bakjouren, som på uppdrag av verksamhetschefen tar beslut i ärendet.

   Försegling under kontorstid och jourtid

   Under vardagar dagtid (klockan 8.00-16.00) ringer vårdpersonalen, efter godkännande av verksamhetschef, journal- och arkivservice på telefonnummer 0771-86 66 00.

   Under jourtid ringer vårdpersonalen, efter godkännande av bakjour, Sus akutmottagning i Lund på telefonnummer 046-17 65 34.

   Vårdpersonalen ska uppge:

   • Personnummer på person vars direktåtkomst till Journalen ska förseglas
   • Verksamhetens namn
   • Verksamhetens HSA-id (Se Skånekatalogen under "mer information om enheten"),
   • Om enbart verksamhetens anteckningar ska förseglas eller om hela Journalen ska förseglas
   • Verksamhetschef/bakjour som tagit beslutet att försegla
   • Period då förseglingen ska gälla (slutdatum måste anges)
   • I de fall försegling ska utföras för enbart en av vårdnadshavarna ska, förutom barnets personnummer, även personnummer för vårdnadshavare vars direktåtkomst ska tas bort anges.

   Vidtagna åtgärder ska dokumenteras av vårdpersonal på den vårdande enhet som fattat beslutet om försegling under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal.

   Då Journalen är förseglad framgår inte detta i tjänsten utan där finns bara en upplysning om att ingen information finns att visa.

   Om en patient inte anser sig få se all information patienten borde få se digitalt, kan patienten vända sig till verksamheten som dolt anteckningen, där verksamhetschefen tar beslut. Får patienten inte respons från verksamheten kan patienten vända sig till patientnämnden.

   Blanketter

   Ansökan om försegling av journalen (pdf)

  • En vecka innan förseglingen bryts kontaktar journal- och arkivservice den aktuella verksamheten för att påminna om att förseglingen bryts inom en vecka.

   När förseglingen bryts ska detta dokumenteras av vårdpersonal under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal. Det är viktigt att övriga verksamheter blir informerade om att förseglingen är bruten.

   Önskar verksamheten att förlänga förseglingen alternativt bryta förseglingen i förtid kontaktas journal- och arkivservice på nytt. Även dessa åtgärder ska dokumenteras under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal. Privata vårdgivare som är anslutna till Journalen via nätet ska vid behov använda sig av de rutiner som Region Skåne anvisar.

   Blanketter

   Ansökan om att bryta försegling (pdf)

  • En patient kan vid behov låsa inloggningen till sitt konto till e-tjänsterna på 1177.se. Patienter hittar information på 1177.se:

   Hur låser jag min inloggning till e-tjänsterna? (1177.se)

   Patienten kan låsa/låsa upp inloggningen till sitt konto till e-tjänsterna på 1177.se genom att fylla i blanketten på 1177.se och skicka den till:

   Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
   E-tjänsterna på 1177.se
   Box 175 33
   118 91 Stockholm

  • Vårdpersonal kan i undantagsfall, vid rådande sekretess, exempelvis vid risk för hot eller våld låsa kontot för e-tjänsterna på 1177.se.

   Vid låsning av konto på 1177.se för barn under 13 år har Region Skåne infört en rutin som innebär att även hela Journalen förseglas per automatik. Såvida verksamheten inte anger att förseglingen endast ska gälla en namngiven vårdnadshavare så förseglas tillgången till barnets journal för båda vårdnadshavarna. 

   Journalen förseglas för att garantera fullständig sekretess. Det innebär att vårdpersonal vid behov kan förhindra en vårdnadshavares möjlighet att logga in som ombud för sitt barn, exempelvis vid en hotsituation. Inloggningen till 1177.se låses då tillfälligt för den enskilde patienten.

   Om vårdpersonal begär låsning av en patients inloggning innebär det att patienten inte kan logga in i e-tjänsterna på 1177.se. Ingen mottagning kan då kommunicera med patienten via e-tjänsterna och vårdnadshavare kan inte agera ombud för barn som är under 13 år.

   Se även stycket om Blockera vårdnadshavares tillgång till e-tjänster och Journalen för barn under 13 år, där vårdgivares tillgång kan blockeras men barnet själv har fortsatt tillgång till e-tjänsterna genom inloggning med egen e-legitimation.

   Blockera vårdnadshavares tillgång till e-tjänster och Journalen för barn under 13 år

   Låsningen gäller för närvarande inte externa e-tjänster, exempelvis Stöd och behandling, PEP och Formulärtjänsten.

   När kontot är låst kan vårdpersonal inte skicka inkorgsmeddelanden, skicka omvänt ärendeflöde, godkänna patienten för kommunikation eller dela ut ärendetyper till patienten. Inkorgen finns kvar och kan uppdateras med svar på eventuella ärenden som patienten skickat innan kontot låstes.

   Låsning under kontorstid, vardagar klockan 8.00-16.00

   Vårdpersonal ringer, efter godkännande av verksamhetschef, journal- och arkivservice på telefonnummer 0771-86 66 00 och uppger:

   • Personnummer på person vars konto ska låsas
   • Verksamhetens namn
   • Verksamhetens HSA-id (se Skånekatalogen under "mer information om enheten")

   Låsning under jourtid

   Vårdpersonal ringer, efter godkännande av bakjour, Sus akutmottagning i Lund på telefonnummer 046-17 65 34 och uppger:

   • Personnummer på person vars konto ska låsas
   • Verksamhetens namn
   • Verksamhetens HSA-id (se Skånekatalogen under "mer information om enheten")

   Vidtagna åtgärder ska dokumenteras av vårdpersonal under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal. Det är viktigt att dokumentation sker både vid låsning och upplåsning av patients inloggning. Så att övriga verksamheter blir informerade om genomförd åtgärd.

   När kontot är låst visas "inloggningen är låst" vid inloggningsförsök. Om patient kontaktar supporten för e-tjänsterna på 1177.se, kommer de att svara:

   "Din inloggning till e-tjänsterna på 1177.se är spärrad på begäran av en vårdgivare. Om du har frågor kring detta tar jag gärna vidare ditt ärende till berörd vårdgivare."

   Supporten kommer inte att berätta vilket landsting/region som spärrat inloggningen utan istället lämna över ärendet till berört landsting/region för vidare hantering. Kontakten för Region Skåne är journal- och arkivservice, som hänvisar till rätt vårdgivare.

   Upplåsning av konto

   Låsning av patientens konto är tidsbegränsat och gäller högst tre månader (se interimsbeslut nedan). Upplåsning av kontot görs automatiskt av Journalservice. Ser verksamheten ett behov av att förlänga tiden för låsning av kontot kontaktas journal- och arkivservice igen.

   Vid upplåsning av kontot kommer all information som fanns innan låsningen att finnas kvar.

   Vill vårdpersonal låsa upp ett konto i förtid ringer de Journalservice och uppger personnummer på invånaren vars konto ska låsas upp, enhetsnamn och HSA-id. Vidtagna åtgärder ska dokumenteras av vårdpersonal under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal.

   Blanketter

   Relaterat

   Interimsbeslut låsning av barns konto på 1177.se (pdf)

 • Idag kan patienter se journalinformation via nätet från den offentliga vården och från vissa privata vårdgivare.

  Patienter kan se journalanteckningar som gjorts från och med 16 års ålder. Journalanteckningar som gjorts tidigare än då patienten var 16 år visas inte via nätet.

  Patienter inom vuxenpsykiatrin kan se delar av journalanteckningar gjorda efter 28 september 2015. 

  Från barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin visas journalanteckningar från och med 4 februari 2019. Journalinformation för psykiatrisk heldygnsvård visas med 28 dagars fördröjning. 

  Provsvar från klinisk kemi

  Provsvar från klinisk kemi, det vill säga de flesta blod- och urinprover, visas i Journalen. 

  Vaccinationer

  Vissa vaccinationer visas i Journalen via nätet, beroende på vem som har utfört vaccineringen. 

  Remisser och svar från bild- och funktionsmedicin samt diagnostik

  Sen den 9 juni 2020 visas remisser i Journalen via nätet. Remissvar visas bakåt i tiden från och med 1 september 2014 och framåt.

  Remissvar som är definitivsignerade visas.

  Berörda utförande enheter

  • all röntgen
  • klinisk fysiologi
  • neurofysiologi
  • nuklearmedicin
  • satelliter i Lund som VE Lungmedicin och VE Hjärtmedicin
  • satelliter i Malmö som endoskopi, ortopeden och VE Kärl
 • Riktlinjerna gäller för Region Skåne och de hälso- och sjukvårdsverksamheter som enligt avtal använder samma boknings- och journalsystem som Region Skåne och är anslutna till Journalen.

  Riktlinjer för enskildas direktåtkomst till Journalen (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.