Konsultteam – för dig som möter barn och ungdomar med palliativa vårdbehov

Konsultteam palliativ vård av barn, är ett sjukhusbaserat multiprofessionellt konsultteam - och vänder sig till alla som möter barn och ungdomar med palliativa vårdbehov i Södra sjukvårdsregionen.

Teamet arbetar utifrån WHO:s definition av palliativ vård där livskvalitet lyfts fram som ett övergripande mål. Uppdraget är att tillhandahålla rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal.

Utgångspunkt är de behov som patienter och familjer ställs inför vid livsbegränsande sjukdom. Behoven kan vara fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella. Hörnstenar i verksamheten är samarbete, symtomlindring, kommunikation/relation och stöd till närstående.

Teamets uppdrag

Konsultteamets uppdrag är att sprida kunskap om barnpalliation och det palliativa vårdprogrammet för barn och ungdomar i olika vårdinstanser. Exempelvis genom konsultationer, föreläsningar och utbildningsdagar för vårdpersonal.

Uppdraget innefattar också att ta tillvara på befintlig kunskap och erfarenhet i vården och vara länk mellan olika vårdinstanser.

Olika yrkeskategorier i konsultteamet

Ett tiotal yrkeskategorier med olika erfarenheter av palliativ vård finns representerade i konsultteamet som utgår från barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus.

I teamet ingår följande professioner: barnonkolog, smärt- narkosläkare, intensivvårdssjuksköterska, konsultsjuksköterska, psykolog, kurator, dietist, specialpedagog, sjukhuspräst, syskonstödjare, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Kontaktuppgifter - konsultteamet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.