Hjärtsvikt

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • I501X Vänsterhjärtsvikt, ospecificerad
  I500 Högerhjärtsvikt
  I501C Vänsterhjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF)
  I509 Hjärtinsufficiens, ospecificerad
  I501A Vänsterhjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF)
  I501B Vänsterhjärtsvikt med lätt nedsatt ejektionsfraktion (HFmrEF)

 • Bedömning och basal utredning   
 • Farmakologisk bas- och tilläggsbehandling och uppföljning
 • Akut svikt med misstänkt behov av sjukhusvård
 • Bedömning och utredning vid ung ålder, atypisk bild eller oklar etiologi  
 • Specialistbehandling och uppföljning

Hjärtsvikt kan klassificeras utifrån:

 • akut eller kroniskt insättande
 • klinisk svårighetsgrad (New York Heart Association, NYHA), vilket påverkar prognos och behandlingsval 
 • systolisk funktion i vänster kammare utifrån ejektionsfraktion (EF)
 • svikt i vänster, höger eller båda kamrarna
 • försämrat blodflöde framåt och/eller blodstockning bakåt från ett eller båda förmaken.
 • NYHA I – nedsatt hjärtfunktion utan symtom 
 • NYHA II – lätt hjärtsvikt med symtom vid mer än måttlig fysisk aktivitet 
 • NYHA III – medelsvår hjärtsvikt med symtom vid lätt-måttlig fysisk aktivitet 
 • NYHA IV – svår hjärtsvikt med symtom vid minsta ansträngning eller i vila
 • HFpEF – heart failure with preserved EF (≥ 50 %) tidigare benämnt diastolisk svikt
 • HFmrEF – heart failure with midrange EF (40–49 %)
 • HFrEF – heart failure with reduced EF (< 40 %) tidigare benämnt systolisk svikt

Hjärtsvikt förekommer hos ca 1–2 % av befolkningen i Sverige. Prevalensen ökar med åldern.

Vanliga tillstånd som kan orsaka eller ge försämrad hjärtsvikt är:

 • kranskärlssjukdom 
 • hypertoni
 • klaffel 
 • diabetisk hjärtsjukdom 
 • det åldrande hjärtat – presbykardi 
 • hjärtmuskelsjukdom – kardiomyopati 
 • långvarig takykardi – dysreglerat förmaksflimmer, samt övriga ihållande supraventrikulära takykardier
 • metabol orsak – särskilt tyreotoxikos 
 • toxisk orsak – alkohol, NSAID, cytostatika, anabola steroider.
 • Obstruktiv sömnapné – är vanligt och bör övervägas vid sömnbesvär
 • Depression och sexuell dysfunktion – är överrepresenterat
 • KOL
 • Njursvikt
 • Diabetes, fetma
 • Ansträngningsdyspné, ortopné eller andfåddhet nattetid 
 • Nattlig hosta, hjärtklappning
 • Försämrad kondition, trötthet och svaghet, förlängd tid till återhämtning efter aktivitet
 • Viktuppgång, ben- eller buksvullnad
 • Nokturi
 • Aktuella symtom och påverkan på tillvaron 
 • Tillstånd som kan orsaka eller försämra hjärtsvikt 
 • Aktuella läkemedel 
 • Alkohol, tobak
 • Allmäntillstånd – cyanos, perifer kyla och blekhet, halsvenstas, perifera ödem, anasarka (svåra generella ödem) 
 • Hjärta – blåsljud, snabb eller oregelbunden puls
 • Lungor – takypné, rassel
 • Blodtryck
 • Buk – leverförstoring, ascites
 • Vilo-EKG
 • Kontrollera EKG och NTproBNP vid misstänkt hjärtsvikt.  
 • Värdera NTproBNP i förhållande till klinisk misstanke. Även snabbt förmaksflimmer, grav KOL, signifikant njursvikt eller annan svår sjukdom kan ge förhöjt värde.
 • Bedöm behov av annan undersökning för att utreda tillstånd som kan orsaka eller försämra hjärtsvikt.

Ultraljud av hjärta rekommenderas vid klinisk misstanke om hjärtsvikt och:

 • NTproBNP ≥ 2000 ng/L (skyndsam undersökning)
 • NTproBNP > 400 ng/L.

Ultraljud av hjärta bör övervägas vid stark klinisk misstanke om hjärtsvikt och NTproBNP 125–400 ng/L. Många patienter kan i första hand följas kliniskt.

Hjärtsvikt är osannolikt vid normalt EKG och NTproBNP ≤ 125 ng/L. Andra orsaker bör övervägas.

 • Lungsjukdom, lungembolism 
 • Venös insufficiens 
 • Njursvikt, anemi 
 • Infektion

Behandla utifrån klinisk svårighetsgrad (NYHA), patientens individuella förutsättningar och samsjuklighet.

 • Ge patientinformation och råd om egenvård.
 • Sätt in läkemedel utifrån första linjens behandling, och vid behov diuretika.
 • Bedöm behov av kontakt med fysioterapeut.
 • Överväg kontakt med teambaserad hjärtsviktsmottagning vid HFrEF och HFmrEF.
 • Se över vaccinationsskydd för influensa och pneumokocker.
 • Överväg kontakt med dietist vid ofrivillig viktnedgång, BMI <22 eller fetma.
 • Fysisk träning – i hemmet eller i grupp, ofta med stöd av fysioterapeut 
 • Vätskerestriktion – max 1,5–2 L/dygn (vid NYHA III-IV) 
 • Saltintag – undvik överdrivet intag (även natriumreducerat)
 • Alkoholbruk – stora mängder kan inducera och försämra hjärtsvikt 
 • Rökstopp – vid rökning
 • En sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning leder till bättre behandling och kan minska dödligheten vid hjärtsvikt. 
 • Insättning och uppföljning av behandling förutsätter regelbundna kontakter.  
 • Ett team består som minst av läkare och sjuksköterska men innefattar ofta flera personalkategorier.

Rekommendera patienten att:

 • utvärdera symtom regelbundet, särskilt hosta och andfåddhet i ansträngning, liggande och vila
 • kontrollera vikten för att upptäcka vätskeretention (kan behövas från varje vecka till dagligen)
 • kontakta vården eller ta extra diuretika vid viktökning (cirka > 2 kg på 3 dagar).
 • Fysisk träning är en viktig del av behandlingen och bör initieras tidigt.
 • Val av fysisk träning och nivå på fysisk aktivitet väljs utifrån NYHA-klassificering och specifika tester.
 • Förbättrad klinisk funktionsnivå ses främst vid stabil hjärtsvikt på basen av systolisk vänsterkammardysfunktion i NYHA-klass I-III.
 • Individanpassad träning bör utformas av fysioterapeut. Träningen bör vara regelbunden, inkludera kondition och styrka samt utvärderas.
 • Träningen bör initieras och följas upp där patienten behandlas för sin hjärtsvikt.

Vid systolisk hjärtsvikt och:

 • HFrEF < 40 % – inled första linjens behandling, utvärdera och bedöm behov av tilläggsbehandling och/eller andra linjens behandling
 • HFmrEF 40–49 % – överväg första linjens behandling
 • HFpEF > 40 % – överväg diuretika
 • Sätt in betablockerare och ACE-hämmare (angiotensinreceptorblockerare, ARB vid intolerans). 
 • Börja med ett av preparaten, inled med låg dos och titrera upp till måldos eller till högsta tolerabla dos.
 • Fortsätt på samma sätt med det andra preparatet.
 • Utvärdera effekten av insatt behandling.

Vid kvarstående symtom:

 • lägg till mineralkortikoidreceptorantagonist (MRA) och utvärdera effekt 
 • bedöm behov av tilläggsbehandling och utvärdera effekt
 • bedöm behov av andra linjens behandling eller intravenöst järn.

Behandling med järn ges inom specialiserad vård.

Diuretika ges främst utifrån symtom och bör övervägas vid:

 • EF < 40 % – och svåra ödem eller kvarstående symtom
 • EF > 40 % – vid exempelvis ödem.

Vid kvarstående symtom rekommenderas ställningstagande till andra linjens behandling via specialiserad vård:

 • CRT – Cardiac Resynchronization Therapy 
 • ICD – Implantable Cardiac Defibrillator  
 • byte från ACE-hämmare/ARB till angiotensinreceptorneprilysinhämmare (ARNI – Entresto)
 • ivabradin 
 • hjärttransplantation.

Behandlingen ges i första hand peroralt.

 • Ramipril – har startdos 1,25 mg x 2 och måldos 5 mg x 2.   
 • Enalapril – har startdos 2,5 mg x 2 och måldos 10 mg x 2.  
 • Insättning – ge startdos, dubblera med 2-4 veckors intervall upp till måldos.  
 • Dosjustering – kontrollera blodtryck, vikt, kalium och kreatinin (≤ 30 % ökning accepteras).   
 • Försiktighet – beakta hög ålder, njursvikt eller höga doser diuretika.  
 • Undvik – att kombinera med ARNI.
 • Kandesartan – har startdos 2-4-8 mg x 1 och måldos 32 mg x 1.   
 • Valsartan – har startdos 10-20 mg x 2 och måldos 160 mg x 2.  
 • Insättning – ge startdos, dubblera med 1-2 veckors intervall upp till måldos.  
 • Dosjustering – kontrollera blodtryck, vikt, kalium och kreatinin (≤ 30 % ökning accepteras).  
 • Undvik – att kombinera med ARNI.

Välj metoprolol, karvedilol (mindre perifer kyla) eller bisoprolol (vid KOL, astma).

 • Metoprolol depot – har startdos 12,5-25 mg x 1 och måldos 200 mg x 1.  
 • Karvedilol – har stardos 3,125 mg x 2 och måldos 25 mg x 2 (50 mg x 2 vid vikt > 85 kg).  
 • Bisoprolol – har startdos 1,25 mg x 1 och måldos 10 mg x 1.  
 • Insättning – ge startdos, dubblera med 1-4 veckors intervall upp till måldos.   
 • Patientråd – informera om att hjärtsviktssymtomen kan förvärras initialt.  
 • Dosjustering – kontrollera puls, blodtryck, EKG, vikt och symtom.  
 • Undvik – att göra abrupta avbrott i behandlingen.
 • Spironolakton – har startdos 25 mg x 1och måldos 50 mg x 1.  
 • Eplerenon – har startdos 25 mg x 1 och måldos 50 mg x 1 (välj vid könshormonella biverkningar).  
 • Insättning eller dosjustering – kontrollera kreatinin och kalium före och efter.
 • Furosemid – ge 20-40 mg x 1-2 i första hand (högre dos vid njursvikt).  
 • Metolazon – överväg 2,5 mg 1-3 gånger/vecka kombinerat med furosemid (även vid njursvikt).  
 • Amilorid – kombinationspreparat kan övervägas (kalium- och magnesiumsparande).   
 • Insättning – ge diuretika i lägsta nödvändiga dos och utvärdera effekt.   
 • Dosjusering – lär patienten att dosera utifrån tecken på vätskeretention.  
 • Försiktighet –beakta elektrolytrubbningar och hypovolemi.

ARNI är andra linjens behandling och bör initieras av eller i samråd med internmedicinare eller kardiolog kopplade till en hjärtsviktsmottagning. Stabil patient kan följas i primärvården.

 • Akut behov av sjukhusvård  
 • Ung ålder, atypisk bild eller oklar etiologi  
 • Behov av andra linjens behandling samt teambaserad hjärtsviktsmottagning  
 • Utredning och behandling av bakomliggande eller försämrande faktorer (kranskärlssjukdom, klaffel, dysreglerat förmaksflimmer)

I de fall stabil patient med ARNI ska följas i primärvården bör remissen innehålla relevant information om hur uppföljningen bör göras.

Hjärtsviktsdiagnosen innebär generellt en dålig prognos.

 • Akut lungödem
 • Tromboembolisk sjukdom
 • Kakexi
 • Depression och sömnstörning

För att undvika svåra komplikationer till hjärtsviktsbehandling bör denna justeras vid:

 • diarré eller uttorkning – halvera dosen eller sätt ut diuretika och ACE-hämmare (ARB) tillfälligt 
 • hypotension – minska först diuretika, sen RAAS-blockerare och i undantagsfall betablockerare 
 • hyperkalemi – informera patienten om att natriumreducerat bordssalt ofta innehåller mer kalium och åtgärda utifrån uppmätt värde.

Ett kaliumvärde på:

 • ≤ 5,5 accepteras men bör följas upp 
 • 5,6–6,0 bör föranleda dosreduktion eller utsättning
 • > 6 bör föranleda att den senast tillagda eller dosökade RAAS-blockerare avslutas omedelbart. Återintroduktion i lägre dos kan övervägas senare.

RAAS-blockerare omfattar ACE-hämmare, ARB, spironolakton och eplerenon.

Regelbundna kontroller planeras utifrån individens behov och samsjuklighet.

Hjärtsvikt, 1177 Vårdguiden

Läkemedel vid hjärtsvikt, 1177 Vårdguiden

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt, Sveriges regioner i samverkan

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, Socialstyrelsen

Publicerat: 2021-02-10
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne