Zikavirus

Efter att under många år ha betraktats som ett relativt harmlöst virus fick zikaviruset under 2015 stor uppmärksamhet när det orsakade en omfattande epidemi i Central- och Sydamerika.

Viruset som sprids med myggor av Aedes-släktet hade tidigare inte påvisats på den amerikanska kontinenten och därmed saknades immunitet bland befolkningen mot zikavirus. Under senare delen av 2015 noterades en kraftigt ökad förekomst av mikrocefali bland nyfödda i Brasilien och studier har därefter bekräftat att zikavirus hos gravida kan orsaka infektion hos fostret med risk för allvarliga fosterskador.

Risken för mikrocefali bedöms varar störst vid infektion i första trimestern men kan inte uteslutas även i senare del av graviditeten. Zikavirus har också visat sig kunna orsaka den neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom. Risken för denna sjukdom har i studier dock inte visat sig vara större än efter en del andra infektionssjukdomar så som campylobacterinfektion.

Inkubationstid

Inkubationstiden för zikavirus, från myggbett till sjukdomssymtom, är oftast runt 6 dygn men kan variera från 3-12 dygn. Majoriteten av de som blir smittade upplever dock inga symtom. För de som blir sjuka varar symtomen upptill en vecka och kan utgöras av:

  • utslag
  • feber
  • led- och muskelvärk
  • huvudvärk
  • ögoninflammation
  • värk bakom ögonen
  • perifer svullnad
  • kräkningar

Zikavirus finns sedan länge i delar av Afrika och Asien och har med tiden skapat en viss immunitet i befolkningen där. Under 2015-2018 rapporterades sporadiska fall och mindre utbrott av zikavirus i delar av Afrika och Asien troligen till följd av ökad uppmärksamhet och ökad provtagning för zikavirus under denna period.

Andra sätt för överföring

Zikavirus kan också överföras mellan människor vid sexuell kontakt men denna smittväg är betydligt mindre vanlig. Smitta från man till kvinna är den dominerande smittvägen vid sexuellt överförd smitta men det finns fallrapporter som har påvisat smitta från kvinna till man och bland män som har sex med män.

Överföring av zikavirus via blodtransfusion har också påvisats. Därför stängs blodgivare med möjlig riskexposition för zikavirus av från blodgivning under 28 dagar räknat från sista möjliga dag för riskexposition. Om man har haft zikavirusinfektion stängs man av under 28 dagar efter tillfrisknandet.

Zikavirus och graviditet

Gravida kvinnor bör, i enlighet med WHO:s rekommendationer, avrådas från att resa till länder med pågående utbrott av zikavirus och överväga att senarelägga icke nödvändiga resor till områden med risk för zikavirusinfektion. Även om risken för smitta är liten kan konsekvenserna för fostret vid en smitta hos modern bli mycket allvarliga.

Om resa inte kan anstå eller skjutas upp till efter graviditeten är det viktigt att under resan skydda sig mot myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under impregnerat myggnät eller i rum med luftkonditionering.

Med tanke på risken för sexuellt överförd zikavirus-infektion rekommenderas gravida kvinnor att undvika oskyddat sex under vistelse i område där zikavirus sprids.

Sexualpartner till kvinna som är gravid och som rest i riskområde för zikavirus bör använda kondom under återstoden av graviditeten för att minimera risken för smittöverföring till den gravida.

Kvinnor som reser eller har rest i områden med risk för smitta av zikavirus bör vänta med försök att bli gravid till 2 månader efter senaste riskexposition. Manlig sexualpartner till kvinna som planerar graviditet bör avstå från försök till graviditet i 3 månader efter senaste riskexposition för zikavirus.

Provtagning för zikavirus

För gravid kvinna som har exponerat sig för risk för zikavirus bör alltid provtagning övervägas för att påvisa zikavirusinfektion oavsett om symtom föreligger eller ej.

För vidare information om zikavirus och graviditet var god se Regional riktlinje för zikavirus inom mödrahälsovården.

Det finns ingen indikation för att provta hemvändande resenärer som inte har symtom eller bara har milda symtom. Det gäller även kvinnor och par som planerar graviditet. De rekommenderas att avstå från försök till graviditet i 2 respektive 3 månader enligt ovan.

Folkhälsomyndighetens Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion.

På följande länkar finns information om riskbedömningar och information om zikavirus i olika länder:

ECDC - Zika virus infection

WHO - Zika virus classification table (pdf)

WHO - Guidelines for the prevention of sexual transmission of Zika virus: executive summary (pdf)

CDC - Zika travel information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.